Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток 2 : Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.7 : Бібліотека для студентів

Додаток 2


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Дата (рік, місяць, число)

                за ЄДРПОУ

                за КОАТУУ

_за КФВ

_за СПОДУ

_за ЗКГНГ

                за КВЕД

Баланс BAT «Мрія»

BAT «МРІЯ»

Підприємство

Україна

Територія

колективна

Форма власності

Орган державного управління

промисловість

Галузь

виробництво

тис. грн        Контрольна сума

м. Львів, вул. Володимира Великого, 134

Дата висилання  

Строк подання    

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру:

Адреса:

Дата одержання

 

 

БАЛАНС

на 31 грудня 200  р

Форма № 1

КодзаДКУД 1801001

 

Актив Код рядка       На початок звітного періоду            На

кінець

звітного

періоду           Змі-на

1                                           |      2     |        3        |        4        |    5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:                                              

залишкова вартість   010      2,5       1,9       -0,6

первісна вартість      011      5,0       5,0       -

накопичена амортизація      012      2,5       3,1       +0,6

Незавершене будівництво   020      140,0   157,2   + 17,2

Основні засоби:                                            

залишкова вартість   030      1 240,0            1 160,9            -79,1

первісна вартість      031      2 450,0            2 428,4            -21,6

Знос    032      1 210,0            1 267,5            +57,5

Довгострокові біологічні активи:                                        

справедлива (залишкова) вартість  035                              

первісна вартість      036                              

накопичена амортизація      037                              

Довгострокові фінансові інвестиції:                                                

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств        040                              

інші фінансові інвестиції       045                              

Довгострокова дебіторська заборгованість           050                              

Відстрочені податкові активи         060                              

 

Продовження додатка 2

1          2          3          4          5

Інші необоротні активи        070                              

Усього за розділом I 080      1 382,5            1 320,0            -62, 5

II. Оборотні активи

Виробничі запаси     100      237,0   161,0   -76,0

Поточні біологічні активи    110      185,2   225,2   +40,0

Незавершене виробництво 120      957,0              -957,0

Готова продукція      130      90,0     28,8     -61,2

Товари           140                              

Векселі одержані       150                              

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:                                     

чиста реалізаційна вартість 160      179,0   902,0   +723,0

первісна вартість      161      200,0   923,0   + 723,0

резерв сумнівних боргів       162      21,0     21,0    

Дебіторська заборгованість за розрахунками:                                           

з бюджетом   170                 3,0       +3,0

за виданими авансами         180      1,5       1,5      

з нарахованих доходів          190      3,4       3,4      

із внутрішніх розрахунків     200                              

Інша поточна дебіторська заборгованість  210      24,5     54,5     +30,0

Поточні фінансові інвестиції           220                              

Грошові кошти та їх еквіваленти:                                        

у національній валюті          230      87,0     411,4   +324,4

в іноземній валюті    240                              

Інші оборотні активи            250                              

Усього за розділом II            260      1 764,6            1 790,8            +26,2

III. Витрати майбутніх періодів       270      3,7       3,7       -

Баланс            280      3 150,8            3 114,5            -36,3

Пасив Код рядка       На початок звітного періоду            На

кінець звіт-ного

періоду           Зміна

I. Власний капітал

Статутний капітал    300      300,0   300,     3

Пайовий капітал       310                             -

Додатковий вкладений капітал      320                             -

Інший додатковий капітал   330      430,0   410,     3      -20

Резервний капітал    340      50,0     50,       3

 

Закінчення додатка 2

1          2          3          4          5

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  350      800,0   1 096,9            +296,9

Неоплачений капітап           360      (-)        (-)        -

Вилучений капітал   370      (-)        (-)        -

Усього за розділом I 380      1 580,0            1 856,9            +276,9

II. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу    400      10,0     9,3       -0,7

Інші забезпечення     410                             -

Цільове фінансування          420      70,0     455,4   +385,4

Усього за розділом II            430      80,0     464,7   +384,7

III. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків        440      50,0     50,0     -

Інші довгострокові фінансові зобов’язання           450                             -

Відстрочені податкові зобов’язання           460                             -

Інші довгострокові зобов’язання    470      464,6   464,6   -

Усього за розділом III           480      514,6   514,6   -

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків    500      210,0              -210,0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’ язаннями  510      86,1                -86,1

Векселі видані           520                             -

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги          530      340,0   37,0     -303,0

Поточні зобов’язання за розрахунками:                                         

з одержаних авансів 540      95,0     95,0     -

з бюджетом   550      190,1   100,1   -90,0

з позабюджетних платежів  560                             -

зі страхування           570                             -

з оплати праці           580      55,0     46,2     -8,8

з учасниками 590                             -

із внутрішніх розрахунків     600                             -

Інші поточні зобов’язання   610                             -

Усього за розділом IV          620      976,2   278,3   -697,9

V. Доходи майбутніх періодів         630                             -

Баланс            640      3 150,8            3 114,5            -36,3

 

Керівник               (підпис, прізвище)

Головний бухгалтер           (підпис, прізвище)