Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_54357d0a73cda24eb82cfe6308e37620, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ДОДАТКИ Додаток 1 : Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.7 : Бібліотека для студентів

ДОДАТКИ Додаток 1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій

Затверджено наказом № 291 Міністерства фінансів України від 30.11.99 Зареєстровано у Міністерстві юстщії України 21.12.99 за № 892/4185

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)         Субрахунки (рахунки другого порядку)     Сфера застосування

Код     Назва  Код     Назва

           

1          2          3          4          5

Клас 1. Необоротні активи

10        Основні засоби         100      Інвестиційна нерухомість    Усі види діяльності

                         

 

101      Земельні ділянки

           

                         

 

102      Капітальні витрати на поліпшення

земель

           

                         

 

103      Будинки та споруди

           

                         

 

104      Машини та обладнання

           

                         

 

105      Транспортні засоби

           

                         

 

106      Інструменти, прилади та інвентар

           

                         

 

107      Робоча і продуктивна худоба

           

                         

 

108      Багаторічні насадження

           

                         

 

109      Інші основні засоби

           

11        Інші необоротні

матеріальні

активи            111      Бібліотечні фонди     Усі види діяльності

                         

 

112      Малоцінні необоротні матеріальні активи

           

                         

 

113      Тимчасові (нетитульні) споруди

           

                         

 

114      Природні ресурси

           

                         

 

115      Інвентарна тара

           

                         

 

116      Предмети прокату

           

                         

 

117      Інші необоротні матеріальні активи

           

12        Нематеріальні активи           121      Права користування природними ресурсами       Усі види діяльності

                         

 

122      Права користування майном

           

                         

 

123      Права на комерційні позначення для товарів і послуг

           

                         

 

124      Права на об’єкти промислової власності

           

                         

 

125      Авторське право та суміжні з ним права

           

                         

 

127      Інші нематеріальні активи

           

 

Продовження додатка 1

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)         Субрахунки (рахунки другого порядку)     Сфера застосування

Код     Назва  Код     Назва

           

1          2          3          4          5

13        Знос

(амортизація) необоротних активів            131      Знос основних засобів         Усі види діяльності

                         

 

132      Знос інших необоротних матеріальних активів

           

                         

 

133      Накопичена амортизація нематеріальних активів

           

                         

 

134      Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

           

14        Довгострокові

фінансові

інвестиції       141      Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі     Усі види діяльності

                         

 

142      Інші інвестиції пов’язаним сторонам

           

                         

 

143      Інвестиції непов’язаним сторонам

           

15        Капітальні інвестиції            151      Капітальне будівництво      Усі види діяльності

                         

 

152      Придбання (виготовлення) основних засобів

           

                         

 

153      Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

           

                         

 

154      Придбання (створення) нематеріальних активів

           

                         

 

155      Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

           

16        Довгострокові

біологічні

активи            161      Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю            Сільського-

сподарські

підприємства,

підприємства

інших галузей,

що здійснюють

сільсько-

господарську

діяльність

                         

 

162      Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю

           

                         

 

163      Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю

           

                         

 

164      Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю

           

                         

 

165      Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю

           

                         

 

166      Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю

           

 

Продовження додатка 1

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)         Субрахунки (рахунки другого порядку)     Сфера застосування

Код     Назва  Код     Назва

           

1          2          3          4          5

17        Відстрочені податкові активи                    За видами відстрочених податкових активів        Усі види діяльності

18        Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи  181      Заборгованість за майно,

що передано у фінансову оренду    Усі види діяльності

                         

 

182      Довгострокові векселі одержані

           

                         

 

183      Інша дебіторська заборгованість

           

                         

 

184      Інші необоротні активи

           

19        Гудвіл            За видами об’єктів інвестування    Усі види діяльності

                         

 

191      Гудвіл при придбанні

           

                         

 

192      Негативний гудвіл

           

                         

 

193      Гудвіл при приватизації (корпоратизації)

           

Клас 2. Запаси

20        Виробничі запаси     201      Сировина й матеріали         Усі види діяльності

                         

 

202      Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

           

                         

 

203      Паливо

           

                         

 

204      Тара й тарні матеріали

           

                         

 

205      Будівельні матеріали

           

                         

 

206      Матеріали, передані в переробку

           

                         

 

207      Запасні частини

           

                         

 

208      Матеріали сільськогосподарського призначення

           

                         

 

209      Інші матеріали

           

21        Поточні біологічні активи    211      Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю       Сільськогос-

подарські

підпри-

ємства,

підприємства

інших

галузеи, що

здійснюють

сільськогос-

подарську

діяльність

                         

 

212      Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю

           

                         

 

218      Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю

           

22        Малоцінні та швидкозношувані

предмети                  За видами предметів            Усі види діяльності

 

Продовження додатка 1

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)         Субрахунки (рахунки другого порядку)     Сфера застосування

Код     Назва  Код     Назва

           

1          2          3          4          5

23        Виробництво                       За видами виробництва      Усі види діяльності

24        Брак

у виробництві                      За видами продукції Галузі матеріального виробництва

25        Напівфабрикати                   За видами напівфабрикатів Промисло-вість

26        Готова продукція                 За видами готової продукції            Промисло-

вість, сільське

господарство

таін.

27        Продукція сільськогосподар-ського виробництва                       За видами продукції Сільське

госпо-

дарство,

підприємства

інших галузей

з підсобним

сільського-

сподарським

виробництвом

28        Товари           281      Товари на складі       Усі види діяльності

                         

 

282      Товари в торгівлі

           

                         

 

283      Товари на комісії

           

                         

 

284      Тара під товарами

           

                         

 

285      Торгова націнка

           

                         

 

286      Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу

29                                            

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30        Каса    301      Каса в національній валюті Усі види діяльності

                         

 

302      Каса в іноземній валюті

           

31        Рахунки в банках      311      Поточні рахунки в національній валюті    Усі

види

діяльності

                         

 

312      Поточні рахунки в іноземній валюті

           

                         

 

313      Інші рахунки в банку в національній валюті

           

                         

 

314      Інші рахунки в банку в іноземній валюті

           

33        Інші кошти     331      Грошові документи в національній валюті           Усі види діяльності

                         

 

332      Грошові документи в іноземній валюті

           

 

Продовження додатка 1

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)         Субрахунки (рахунки другого порядку)     Сфера

застосуван

ня

Код     Назва  Код     Назва

           

1          2          3          4          5

                        333      Грошові кошти в дорозі в національній валюті    

                         

 

334      Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

           

34        Короткострокові векселі одержані  341      Короткострокові векселі, одержані в національній валюті            Усі види діяльності

                         

 

342      Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті

           

35        Поточні

фінансові

інвестиції       351      Еквіваленти грошових коштів         Усі види діяльності

                         

 

352      Інші поточні фінансові інвестиції

           

36        Розрахунки з покупцями та замовниками 361      Розрахунки з вітчизняними покупцями     Усі види діяльності

                         

 

362      Розрахунки з іноземними покупцями

           

                         

 

363      Розрахунки з учасниками ПФГ

           

37        Розрахунки з різними дебіторами   371      Розрахунки за виданими авансами            Усі види діяльності

                         

 

372      Розрахунки з підзвітними особами

           

                         

 

373      Розрахунки за нарахованими доходами

           

                         

 

374      Розрахунки за претензіями

           

                         

 

375      Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

           

                         

 

376      Розрахунки за позиками членам кредитних спілок

           

                         

 

377      Розрахунки з іншими дебіторами

           

38        Резерв сумнівних боргів                 За дебіторами            Усі види діяльності

39        Витрати

майбутніх

періодів                     За видами витрат     Усі види діяльності

Клас 4. В        ласни  і капітал та забезпечення зобов’язань       

40        Статутний капітал               За видами капіталу   Усі види діяльності

За видами капіталу

41

Пайовий капітал

Кооператив

ні

організації,

кредитні

спілки

Усі види діяльності

Додатковий капітал

42

421

Емісійний доход

422

Інший вкладений капітал

 

423

 

 

Дооцінка активів

 

196

 

Продовження додатка 1

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)         Субрахунки (рахунки другого порядку)     Сфера застосування

Код     Назва  Код     Назва

           

1          2          3          4          5

                        424      Безоплатно одержані необоротні активи 

                         

 

425      Інший додатковий капітал

           

43        Резервний капітал               За видами капіталу   Усі види діяльності

44        Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)         441      Прибуток нерозподілений   Усі види діяльності

                         

 

442      Непокриті збитки

           

                         

 

443      Прибуток, використаний у звітному періоді

           

45        Вилучений капітал   451      Вилучені акції            Усі види діяльності

                         

 

452      Вилучені вклади й паї

           

                         

 

453      Інший вилучений капітал

           

46        Неоплачений капітал                      За видами капіталу   Усі види діяльності

47        Забезпечення

майбутніх витрат і платежів            471      Забезпечення виплат відпусток      Усі види діяльності

                         

 

472      Додаткове пенсійне забезпечення

           

                         

 

473      Забезпечення гарантійних зобов’язань

           

                         

 

474      Забезпечення інших витрат і платежів

           

                         

 

475      Забезпечення призового фонду (резерв виплат)

           

                         

 

476      Резерв на виплату джек-поту,

не забезпеченого сплатою в участі

в лотереї

           

                         

 

477      Забезпечення матеріального заохочення

           

                         

 

478      Забезпечення відновлення земельних ділянок

           

48        Цільове фінансу-вання і цільові надходження                 За об’єктами фінансування  Усі види діяльності

49        Страхові резерви      491      Технічні резерви       Страхова діяльність

                         

 

492      Резерви із страхування життя

           

                         

 

493      Частка перестраховиків у технічних резервах

           

                         

 

494      Частка перестраховиків у резервах із страхування життя

           

                         

 

495      Результат зміни технічних резервів

           

                         

 

496      Результат зміни резервів із страхування життя

           

 

Продовження додатка 1

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)         Субрахунки (рахунки другого порядку)     Сфера застосування

Код     Назва  Код     Назва

           

1          2          3          4          5

                        497      Результат зміни резервів незароблених премій   

                         

 

498      Результат зміни резервів збитків

           

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

50        Довгострокові позики          501      Довгострокові кредити банків у національній валюті      Усі види діяльності

                         

 

502      Довгострокові кредити банків в іноземній валюті

           

                         

 

503      Відстрочені довгострокові креди-ти банків у національній валюті

           

                         

 

504      Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті

           

                         

 

505      Інші довгострокові позики в національній валюті

           

                         

 

506      Інші довгострокові позики в іноземній валюті

           

51        Довгострокові векселі видані          511      Довгострокові векселі, видані в національній валюті      Усі види діяльності

                         

 

512      Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті

           

52        Довгострокові зобов’язання за облігаціями          521      Зобов’язання за облігаціями            Усі види діяльності

                         

 

522      Премія за випущеними облігаціями

           

                         

 

523      Дисконт за випущеними облігаціями

           

53        Довгострокові зобов’язання з оренди        531      Зобов’язання з фінансової оренди  Усі види діяльності

                         

 

532      Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів

           

54        Відстрочені подат-кові зобов’язання                    За видами зобов’язань         Усі види діяльності

55        Інші довгостро-кові зобов’я-зання            За видами зобов’язань         Усі види діяльності

Клас 6. Поточні зобов’язання

60        Короткострокові позики      601      Короткострокові кредити банків у національній валюті  Усі види діяльності

                         

 

602      Короткострокові кредити банків в іноземній валюті

           

                         

 

603      Відстрочені короткострокові кре-дити банків у національній валюті

           

 

Продовження додатка 1

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)         Субрахунки (рахунки другого порядку)     Сфера застосування

Код     Назва  Код     Назва

           

1          2          3          4          5

                        604      Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті          

                         

 

605      Прострочені позики в національній валюті

           

                         

 

606      Прострочені позики в іноземній валюті

           

61        Поточна забор-гованість за дов-гостроковими    611      Поточна заборгованість

за довгостроковими зобов’язаннями

в національній валюті          Усі види діяльності

            зобов’язаннями         612      Поточна заборгованість

за довгостроковими зобов’язаннями

в іноземній валюті   

62        Короткострокові векселі видані      621      Короткострокові векселі, видані в національній валюті  Усі види діяльності

                         

 

622      Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті

           

63        Розрахунки з постачаль-никами та підрядниками           631      Розрахунки з вітчизняними постачальниками      Усі види діяльності

                         

 

632      Розрахунки з іноземними постачальниками

           

                         

 

633      Розрахунки з учасниками ПФГ

           

64        Розрахунки за податками й платежами     641      Розрахунки за податками     Усі види діяльності

                         

 

642      Розрахунки за обов’язковими

платежами

           

                         

 

643      Податкові зобов’язання

           

                         

 

644      Податковий кредит

           

65        Розрахунки

за страхуванням        651      За пенсійним забезпеченням          Усі види діяльності

                         

 

652      За соціальним страхуванням

           

                         

 

653      За страхуванням на випадок безробіття

           

                         

 

654      За індивідуальним страхуванням

           

                         

 

655      За страхуванням майна

           

66        Розрахунки за виплатами пращвникам     661      Розрахунки за заробітною платою  Усі види діяльності

                         

 

662      Розрахунки з депонентами

           

                         

 

663      Розрахунки за іншими виплатами

           

67        Розрахунки з учасниками    671      Розрахунки за нарахованими

дивідендами  Усі види діяльності

                         

 

672      Розрахунки за іншими виплатами

           

 

Продовження додатка 1

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)         Субрахунки (рахунки другого порядку)     Сфера застосування

Код     Назва  Код     Назва

           

1          2          3          4          5

68        Розрахунки за іншими операціями 680      Розрахунки, пов’язані

з необоротними активами та групами

вибуття, утримуваними для продажу        Усі види діяльності

                         

 

681      Розрахунки за авансами одержаними

           

                         

 

682      Внутрішні розрахунки

           

                         

 

683      Внутрішньогосподарські розрахунки

           

                         

 

684      Розрахунки за нарахованими

відсотками

           

                         

 

685      Розрахунки з іншими кредиторами           

69        Доходи майбут-ніх періодів            За видами доходів    Усі види діяльності

Клас 7. Доходи і результати діяльності

70        Доходи

від реалізації   701      Дохід від реалізації готової продукції          Усі види діяльності

                         

 

702      Дохід від реалізації товарів

           

                         

 

703      Дохід від реалізації робіт і послуг

           

                         

 

704      Вирахування з доходу

           

                         

 

705      Перестрахування

           

71        Інший операційний

дохід   710      Дохід від первісного визначення та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю       Усі види діяльності

                         

 

711      Дохід від реалізації іноземної валюти

           

                         

 

712      Дохід від реалізації інших оборотних активів

           

                         

 

713      Дохід від операційної оренди активів

           

                         

 

714      Дохід від операційної курсової різниці

           

                         

 

715      Одержані штрафи, пені, неустойки

           

                         

 

716      Відшкодування раніше списаних активів

           

                         

 

717      Дохід від списання кредиторської заборгованості

           

                         

 

718      Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів

           

                         

 

719      Інші доходи від операційної діяльності

           

72        Доход від участі в капіталі   721      Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства Усі види діяльності

                         

 

722      Дохід від спільної діяльності

           

                         

 

723      Дохід від інвестицій у дочірні підприємства

           

 

Продовження додатка 1

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)         Субрахунки (рахунки другого порядку)     Сфера застосування

Код     Назва  Код     Назва

           

1          2          3          4          5

73        Інші фінансові доходи          731      Дивіденди одержані Усі види діяльності

                         

 

732      Відсотки одержані

           

                         

 

733      Інші доходи від фінансових операцій

           

74        Інші доходи    741      Дохід від реалізації фінансових інвестицій Усі види діяльності

                         

 

742      Дохід від реалізації необоротних активів

           

                         

 

743      Дохід від реалізації майнових комплексів

           

                         

 

744      Дохід від неопераційної курсової різниці

           

                         

 

745      Дохід від безоплатно одержаних активів

           

                         

 

746      Інші доходи від звичайної діяльності

           

75        Надзвичайні

доходи            751      Відшкодування збитків від надзвичайних подій   Усі види діяльності

                        752      Інші надзвичайні доходи

           

76        Страхові платежі                  За видами страхування        Страхова діяльність

79        Фінансові

результати     791      Результат операційної діяльності    Усі види діяльності

                         

 

792      Результат фінансових операцій

           

                         

 

793      Результат іншої звичайної діяльності

           

                         

 

794      Результат надзвичайних подій

           

Клас 8. Витрати за елементами

80        Матеріальні витрати 801      Витрати сировини й матеріалів      Усі види діяльності

                         

 

802      Витрати купівельних напівфабри-катів та комплектуючих виробів

           

                         

 

803      Витрати палива й енергії

           

                         

 

804      Витрати тари й тарних матеріалів

           

                         

 

805      Витрати будівельних матеріалів

           

                         

 

806      Витрати запасних частин

           

                         

 

807      Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення

           

                         

 

808      Витрати товарів

           

                         

 

809      Інші матеріальні витрати

           

81        Витрати

на оплату праці         811      Виплати за окладами й тарифами  Усі види діяльності

                         

 

812      Премії та заохочення

           

                         

 

813      Компенсаційні виплати

           

                         

 

814      Оплата відпусток

           

                         

 

815      Оплата іншого невідпрацьованого часу

           

                         

 

816      Інші витрати на оплату праці

           

 

Продовження додатка 1

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)         Субрахунки (рахунки другого порядку)     Сфера застосування

Код     Назва  Код     Назва

           

1          2          3          4          5

82        Відрахування на соціальні заходи   821      Відрахування на пенсійне забезпечення    Усі види діяльності

                         

 

822      Відрахування на соціальне страхування

           

                         

 

823      Страхування на випадок безробіття

           

                         

 

824      Відрахування на індивідуальне страхування

           

83        Амортизація  831      Амортизація основних засобів        Усі види діяльності

                         

 

832      Амортизація інших необоротних матеріальних активів

           

                         

 

833      Амортизація нематеріальних активів

           

84        Інші операційні витрати                 За видами витрат     Усі види діяльності

85        Інші затрати              За видами затрат      Усі види діяльності

Клас 9. Витрати діяльності

90        Собівартість реалізації          901      Собівартість реалізованої готової продукції          Усі види діяльності

                         

 

902      Собівартість реалізованих товарів

           

                         

 

903      Собівартість реалізованих робіт і послуг

           

                         

 

904      Страхові виплати

           

91        Загальновироб-ничі витрати                     За видами витрат     Усі види діяльності

92        Адміністративні витрати                За видами витрат     Усі види діяльності

93        Витрати на збут                   За видами витрат     Усі види діяльності

94        Інші витрати

операційної

діяльності       940      Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю      

                         

 

941      Витрати на дослідження і розробки          

                         

 

942      Собівартість реалізованої іноземної валюти         Усі види діяльності

                         

 

943      Собівартість реалізованих виробничих запасів

           

                         

 

944      Сумнівні та безнадійні борги

           

                         

 

945      Втрати від операційної курсової різниці

           

 

Продовження додатка 1

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)         Субрахунки (рахунки другого порядку)     Сфера застосування

Код     Назва  Код     Назва

           

1          2          3          4          5

                        946      Втрати від знецінення запасів        

                         

 

947      Нестачі і втрати від псування цінностей

           

                         

 

948      Визнані штрафи, пені, неустойки

           

                         

 

949      Інші витрати операційної діяльності

           

95        Фінансові витрати    951      Відсотки за кредит    Усі види діяльності

                         

 

952      Інші фінансові витрати

           

Усі види діяльності

Втрати від участі в капіталі

96

961

Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства

 

                        962      Втрати від спільної діяльності        

                         

 

963      Втрати від інвестицій в дочірні підприємства

           

97        Інші витрати  971      Собівартість реалізованих фінансових інвестицій            Усі види діяльності

             

            972      Собівартість реалізованих необоротних активів

           

                         

 

973      Собівартість реалізованих майнових комплексів

           

                         

 

974      Втрати від неопераційних курсових різниць

           

                         

 

975      Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій

           

                         

 

976      Списання необоротних активів

           

                         

 

977      Інші витрати звичайної діяльності

           

98        Податок на прибуток           981      Податок на прибуток від звичайної діяльності     Усі види діяльності

             

            982      Податок на прибуток від надзвичайних подій

           

99        Надзвичайні витрати           991      Втрати від стихійного лиха Усі види діяльності

             

            992      Втрати від техногенних катастроф і аварій

           

                         

 

993      Інші надзвичайні витрати

           

                                                 

Клас 0. Позабалансові рахунки

01        Орендовані необоротні активи                  За видами активів     Усі види діяльності

 

Закінчення додатка 1

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)         Субрахунки (рахунки другого порядку)     Сфера застосування

Код     Назва  Код     Назва

           

1          2          3          4          5

02        Активи

на

відповідальному

зберіганні       021      Устаткування, прийняте для монтажу       Усі види діяльності

                         

 

022      Матеріали, прийняті для переробки

           

                         

 

023      Матеріальні цінності

на відповідальному зберіганні

           

                         

 

024      Товари, прийняті на комісію

           

                         

 

025      Майно в довірчому управлінні

           

03        Конт’актні зобовязання                  За видами зобов’язань         Усі види діяльності

04        Непередбачені

активи

й зобов’язання          041      Непередбачені активи          Усі види діяльності

042    | Непередбачені зобов’язання

05        Гарантії                     За видами гарантій та забезпечень Усі види

            та забезпечення                   наданих          ДІЯЛЬНОСТІ

            надані                         

06        Гарантії                     За видами гарантій та забезпечень Усі види

            та забезпечення                   отриманих     ДІЯЛЬНОСТІ

            отримані                                

07        Списані активи

Усі види діяльності

Усі види діяльності

08 09

Списана дебіторська заборгованість

Невідшкодовані нестачі і втрати     від псування цінностей    

За видами бланків

Бланки суворого

обліку   

Усі види діяльності

Амортизаційні відрахування

 Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_54357d0a73cda24eb82cfe6308e37620, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0