Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СЛОВНИК TEPMIHIB : Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.7 : Бібліотека для студентів

СЛОВНИК TEPMIHIB


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

 

Адміністративні витрати

Активи (майно)

підприємства

Активні розрахункові

рахунки

Активно-пасивні

розрахункові рахунки

Амортизація

База даних Баланс

Безнадійна дебіторська заборгованість

Борг

Бухгалтерський

документ

Бухгалтерський облік

Бухгалтерські підсумки

Бюджетно-розподільчі рахунки

Валюта балансу

Валюта звітності

Вартість

Витрати

 

 

загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуго-

вування та управління підприємством.

це господарські ресурси, які повинні принести вигоду

підприємству.

призначені для обліку дебіторської заборгованості.

призначені для обліку одночасно дебіторської та кре-

диторської заборгованості.

систематичний розподіл вартості, яка амортизується,

необоротних активів протягом строку їх корисного

використання (експлуатації); накопичення грошових

коштів для заміни основних засобів.

спеціальним чином організоване зберігання інформації.

групування інформації на початок і кінець звітного

періоду, тобто підсумок господарських операцій на

певну дату.

поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує

впевненість про її неповернення боржником або за

якою минув строк позовної давності.

сума непогашеного фінансового зобов'язання.

Паперовий  або  електронний документ,  що  містить

відомості про господарську операцію і є юридичним

свідченням її здійснення.

неперервне взаємозв'язане відображення господарсь-

кої діяльності підприємства на основі документів у

різних вимірах.

об'єкт програми 1С:Бухгалтерія, призначений для на-

копичення   підсумків   у   сумовому   і   аналітичному

обліку.

призначені для обліку сум витрат (доходів) саме того

періоду, якого вони стосуються, незалежно від часу

витрачання коштів або отримання доходів.

загальний підсумок балансу, який рівний за активом і

пасивом.

грошова одиниця України.

виражена в грошах цінність будь-чого або величина витрат.

зменшення економічних вигід шляхом вибутгя активів

або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшен-

ня власного капіталу (за винятком зменшення капіталу

за  рахунок  його  вилучення  або  розподілення  влас-

никами).

 

 

Витрати майбутніх періодів

Власний капітал

Господарська операція

Готівка