Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРЕДМОВА : Замковий туризм в Україні : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 

Загрузка...

Знайомство з навколишнім світом розпочинається з пізнання пам’яток історії і культури рідного краю. Це невід’ємна частина шкільної освіти та спеціалізованої вузівської підготовки. Пропонований навчальний посібник – це спроба познайомити читача з багатством і розмаїттям замків, фортець і оборонних монастирів України. Його автор ставив за мету охарактеризувати національну історико-фор-тифікаційну спадщину й разом із читачем замислитися над станом її використання й збереженості для прийдешніх по-колінь.

Українська держава вкотре “повертається обличчям” до проблеми збереження своєї історико-фортифікаційної спад-щини. Серйозність цієї проблеми визначається тим фактом, що понад ѕ замкової спадщини країни нині перебуває у вкрай занедбаному стані й охоплені процесом “тихого”, проте не-впинного фізичного нищення. Зараз на державному обліку знаходяться 75 замків. Поряд з цим, не обстеженими й взяти-ми під охорону держави залишаються ще близько 200 фор-тифікацій чи їх руїн. Тож 8 червня 2005 р. Постановою Кабіне-ту Міністрів України затверджено “Концепцію державної про-грами збереження і використання замків на 2006 – 20011 рр”.

Яким чином нам зберегти рідні замки й фортеці від по-дальшого фізичного нищення? Яким чином акумулювати не-обхідні кошти для їх відродження, і в чому полягатиме таке відродження? Чи не знищимо ми історико-архітектурну ав-тентичність наших фортифікацій, захопившись переобладнан-ням їх під готелі, казино й ресторани? Чи потрібно нам вивча-ти європейський досвід збереження й використання замків Європи для кращого формулювання національних пріори-тетів та дороговказів державної політики щодо замкової спад-щини? Чи справді туризм здатен вдихнути нове життя у старі занедбані фортифікаційні пам’ятки країни? І що потрібно ук-раїнським замкам, щоб зайняти конкурентну позицію на висо-

 коприбутковому європейському ринку замкового туризму? Зміст пропонованого посібника спонукатиме вдумливого чи-тача самостійно шукати відповіді на ці далеко не однозначні питання.

Навчальний посібник “Замковий туризм в Україні” роз-роблено для фахової підготовки студентів ВУЗів України, які навчаються за спеціальностями “Туризм”, “Менеджмент ор-ганізацій (менеджмент туристичної індустрії)”, “Географія”, “Історія” й ін. При розробці структури й змісту навчального посібника, його автор керувався чинними вимогами держав-ного стандарту за напрямами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” і “магістр”, а також суча-сними вимогами національного туристичного ринку до рівня підготовки спеціалістів екскурсійно-туристичної індустрії.

При розробці теоретичних та методологічних положень даного навчального посібника його автор використав сучасні напрацювання історичної і географічної науки, туризмології і архітектури, регіональної економіки і розміщення продуктив-них сил, менеджменту сфери послуг та інших наук.

Мета пропонованого посібника “Замковий туризм в Ук-раїні” полягає у формуванні в студентів фахового розуміння геопросторових особливостей формування і просування на національний ринок ексклюзивного замкового турпродукту, а також сутнісних рис фортифікаційно-туристичної спеціалізації теренів України на ринку турпослуг.

Під час підготовки посібника автором використано напра-цювання відомих сучасних дослідників старожитніх пам’яток оборонного зодчества України – О.Мацюка, О.Лесика, Г.Лог-вина, Є.Пламеницької, О.Пламеницької, В.Вечерського, О.Го-дованюк, І.Пустиннікової, Т.Фадєєвої та ряду інших вчених. Щиру вдячність ми висловлюємо авторам фотоілюстативного матеріалу, частина якого з навчальними цілями запозичена із відкритих для широкого загалу освітньо-краєзнавчих сторінок національної мережі ІНТЕРНЕТ. Окрему подяку складаємо В.Петранівському, матеріали якого використані при підго-товці вступного розділу праці, М.Мальській, О.Стецюк та чле Передмова

нам молодіжної громадської організації “Галицький мандрівник” (м.Львів, gm_lviv@ua.fm) за допомогу у підборі фактичного матеріалу до даної праці.

Щиро сподіваємося, що запропонований посібник “Зам-ковий туризм в Україні. Географія пам’яток фортифікаційно-го зодчества та перспективи їх туристичого відродження” ста-не в добрій нагоді усім, хто прагне пізнати туристичну при-надність і велич фортифікаційної спадщини рідного краю й збагатитися краєзнавчою інформацією про історично-гео-графічні особливості замково-туристичного потенціалу регіонів України.