ЛІТЕРАТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 

Загрузка...

1.         Архітектурний ансамбль Києво-Печерського Державного історико-культурного заповідника. – К., 1970.

2.         Барановская Г.И. Туристу о Закарпатье: Путеводитель. – Ужгород: Карпати, 1986.

3.         Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: мето-дологія та методика аналізу, термінологія, районування. – К.: ВПЦ “Київ. ун-т”, 2001. – 395 с.

4.         Берест Р. Давні монастирі Прикарпаття // Археологічні дослідження Львівського університету. Вип. 6. – Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2003. – С.129Битий шлях або Україна, якою ми її любимо / Гайворонсь-кий О., Клочко Д., Красик О. та ін. – К.: Дуліби, 2005. – 168 с.

5а. Буша: Історико-краєзнавчі нариси / І.С.Винокур, М.Б.Пет-ров, В.С.Степанков і ін. – Хмельницький: Ред. вид. відділ, 1991. – 152 с.

6.         Варга С.С. Мукачівський замок “Паланок”: Історико-краєзнавчий нарис. – Ужгород: Вид-во “Закарпаття”, 2002. – 48 с.

7.         Верменич Я.В. Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні: К.: Ін-т історії НАН України, 2003. – 516 с.

8.         Вечерський В. Путивль. – К., 1992.

9.         Вечерський В.В. Середньовічні фортифікації Путивля // Пам’ятки України. – 2001. – №1-2. – С.21Вечерський В.В. Архітектурна й містобудівна спадщина доби Гетьманщини. Формування, дослідження, охорона. – К.: Голо-вкиївархітектура, 2001. – 350 с.

10.       Вечерський В.В. Втрачені об’єкти архітектурної спадщини України. – К.: НДІТІАМ, 2002. – 592 с.

11.       Вечерський В., Бєлашов В. Глухів. – К.: Абрис, 2003. – 168 с.

12.       Высотская Т.Н. Скифские городища. – Симферополь, 1975.

13.       Высотская Т.Н. Неаполь – столица государства поздних ски-фов. – К.: Наук. думка, 1979. – 206 с.

14.       Висоцький С.О. Генуезька фортеця в Судаку. – К.: Будівель-ник, 1972. – 69 с.

15.       Высоцкий И. Золотые ворота в Киеве. – К., 1982.

16.       Вуйцик В.С. Львівський державний історико-архітектурний заповідник. – Львів.: Каменяр, 1991.

18.       Гаврилишин І.П. Туризм України: проблеми і перспективи. – К., 1994.

19.       Гаврилюк Н.А., Абикулова М.И. Позднескифские памятники Нижнего Поднепровья. – К., 1991.

20.       Галиченко А., Пальчикова А. Алупкинский дворец-музей: Пу-теводитель. – Симферополь: Таврия, 1989.

21.       Герцен А.Г., Могаричев Ю.М. Крепость драгоценностей. Кырк-ор. Чуфут-кале. – Симферополь: Таврия, 1993. – 128 с.

22.       Годованюк О.М. Троїцький монастир-фортеця та його місце в розвитку монументального зодчества України // Архітектурна спадщина України. – 1995. – Вип. 2. – С.62Горбик В.О., Денисенко Г.Г. Проблеми дослідження і збере-ження пам’яток історії та культури в Україні // Укр. істор. журнал. – 2003. – №3. – С.143Грушевский М. Южнорусские господарские замки в полови-не ХVІ в. // Университетские известия. – Киев, 1890. – февраль, С.1Гульдман В.К. Памятники старины Подолии. – Каменец-По-дольский, 1901. – 469 с.

23.       Гуменюк С.К. Туристські маршрути Хмельниччини: Путівник. – Львів, 1983.

24.       Давиденко В.В. Таємниця скельного монастиря. – Вінниця: Вінницький інститут МАУП, 2003. – 132 с.

25.       Денисюк В. Волинь: Події, факти, цифри. Туристичні марш-рути: Історико-краєзнавчий нарис. – Вид. 3. – Луцьк: Надстир’я, 2003. – 110 с.

26.       Домбровский О.И., Махнева О.А. Столица феодоритов. – Симферополь, 1973.

27.       Душевский В.П., Шутов Ю.И. Ай-Петри: Путеводитель. – Симферополь: Таврия, 1986.

28.       Дятлов В. Монастыри Украинской православной церкви: Справочник-путеводитель. – К., 1997.

29.       Ельгорт Б. Кременець: Історико-краєзнавчий нарис. – Львів: Каменяр, 1977. – 39 с.

30.       Енциклопедія етнокультурознавства. Ч.2. Українська національна культура у просторі і часі / Ю.Римаренко, В.Кремень, В.Чернець, Л.Шкляр. – Київ, 2002.

31.       Енциклопедія українознавства / Гол. ред. проф.В.Кубійович. – Львів: НТШ, 1993. – Т.1-3.

 Література

35.       Іванов О. Замки і палаци Західної України: історія – культу-ра – туризм (Історико-архітектурині пам’ятки замкового мис-тецтва). – К.: ТзОВ “Наш світ”, Укргеодезкартографія, 2004.

36.       Игнаткин Й. А. Охрана памятников истории й культуры: Справочное пособие. – К.: Вища школа, 1990.

37.       Історія Львова в документах і матеріалах. – К.: Наукова дум-ка, 1986. – 420 с.

38.       Історія української архітектури / Ю.С. Асєєв, В.В. Вечерсь-кий, О.М. Годованюк та ін. – К.: Техніка, 2003. – 472 с.

39.       Історико-культурна спадщина Середнього Подніпров’я: ви-явлення і вивчення пам’яток засобами туризму. Тези доп. регіон. на-ук.-практ. конф. (м.Черкаси, 19-20 квітня 1994 р.). – Київ-Черкаси, 1994. – 176 с.

40.       Історико-культурна спадщина Рівненщини: виявлення і ви-користання пам’яток засобами туризму. Матеріали регіон. наук.-практ. конф. – К., 1993.

41.       Жилюк С.І., Костриця М.Ю. Монастирі Волині: Історико-краєзнавчий нарис. – Житомир: М.А.К. Лтд., 1996.

42.       Жупанський Я.І. Стародавня картографічна інформація про Україну // Український географічний журнал. – 1993. – № 1, С.46Закон України “Про охорону культурної спадщини” від 8.06.2000 р.

43.       Золотое ожерелье Сумщины: Путивль, Глухов, Ромны: Пу-теводитель / В.И.Белашов и др. – Харків: Прапор, 1987. – 150 с.

44.       Зорин И. В., Квартальнов В. А. Энциклопедия туризма: Спра-вочник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 368 с.

45.       Кілессо Т.С. Видубицький монастир.– К. : Техніка, 1999 р. – 127 с.

46.       Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посібник. – Чернівці, 2003. – 312 с.

47.       Кияк Т. Р., Крачило М. П. Привіт тобі, зелена Буковино!: Довідник-путівник: – К.: Пульсари, 2002. – 154 с.

48.       Ковальський М.П. Етюди з історії Острога. Нариси. – Острог: Острозька академія, 1998.

49.       Ковальчук А.С. Просторове планування туристичних марш-рутів // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту ім.В.Гна-тюка. Серія: Географія. – Тернопіль. – Вип. 1. – 2004. – С.128Колосок Б.В., Якубюк А.М. Луцький історико-культурний за-повідник. – К.: Будівельник, 1987. – 65 с.

52.       Крачило Н.П. Краєзнавство і туризм: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1994. – 191 с.

53.       Крым: Архитектура, памятники / В.Тимофеенко. – К.: Мис-тецтво, 1991. – 255 с.

54.       Крип’якевич І. Історичні проходи по Львові. – Львів.: Каме-няр, 1991.

55.       Круль В.П. Ретроспективна географія поселень Західної Ук-раїни. – Чернівці: Рута, 2004. – 382 с.

56.       Кучінко М.М., Охріменко Г.В. Археологічні пам’ятки Волині. – Луцьк , “Вежа”, 1995.

57.       Лавренюк В.А. Тернопільщина туристична: Путівник. – Львів, 1983.

58.       Лесик О.В. Замки та монастирі України. – Львів.: Світ, 1993.

59.       Логвин Г.Н. По Україні. Стародавні мистецькі пам’ятники. – К.: Мистецтво, 1968. – 462 с.

60.       Лопушанська Є. Меджибізька фортеця //Пам’ятки України. – 1996. – С.42Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові ас-пекти). – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.

61.       Мальська М., Худо В., Цибух В. Основи туристичного бізне-су: Навчальний посібник. – Львів: Вид. центр. ЛНУ, 2003. – 295 с.

62.       Матвієнко М.Г. Архітектурний ансамбль Києво-Печерського заповідника. – К., 1981.

63.       Мацюк О. Оборонне зодчество України //Пам’ятки України. – 1990. – №2.

64.       Мацюк О. Фортеці і замки України //Пам’ятки України. – 1991. – №2.

65.       Мацюк О.Я. Замки і фортеці Західної України. Історичні мандрівки. 2-е вид., випр. і доп. – Львів: Центр Європи, 2005. – 192 с.

66.       Мацюк О.Я, Штойко П.І. Картосхема оборонительных со-оружений Западного Подолья // Тезисы докладов VI-ой Подоль-ской историко-краеведческой конференции. – Каменец-Подоль-ский, 1985. – С.84-85.

67.       Митрополит Іларіон (Огієнко). Фортеця православія на Во-лині. Свята Почаївська лавра: Церковно-історична монографія. – Вінніпег, 1961. – 398 с.

68.       Михайліченко Г.І. Практика організації туристичних подоро-жей: Навчальний посібник. – К.: КНТЕУ, 2003. – 156 с.

 Література

70.       Наниев П.И. Белгород-Днестровская крепость: фотоочерк. – Одесса: “Маяк”, 1975. – 17с.

71.       Нариси історії архітектури Української РСР. – К.: Держ. вид-во літ-ри з буд-ва і архітектури УРСР, 1957. – 557 с.

72.       Національна система туристсько-екскурсійних маршрутів “Намисто Славутича”. – Київ, 1998. – 401 с.

73.       Нижура А. “Пещерные города” Крыма. – Симферополь, 1971.

74.       Нельговский Ю.А., Годованюк Е.М. Каменные замки Запад-ной Украины конца XVI – первой половины XVII в. // Архитектур-ное наследство. – 1986. – № 34. – С.125-133.

75.       Олеський замок: Путівник. – Львів: Каменяр, 1981.

76.       Пам’ятки архітектури і містобудування України: довід. Держреєстру нац.-культ. надбання / В.В.Вечерський, О.М.Годова-нюк, Є.В.Тиманович та ін. За ред. А.П.Мардера, В.В.Вечерського. – К.: Техніка, 2000. – 664 с.

77.       Пам’ятки архітектури Тернопільської області (Фото-путівник). – Тернопіль, 1995.

78.       Памятники истории и культуры Украинской ССР: Каталог-справочник. – К., 1987.

79.       Памятники градостроительства и архитектуры УССР (в 4 томах). – К., 1983-86.

80.       Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство: Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2003. – 352 с.

80а. П[атицький] Ом. Образи Руси Галицкой. Руини стародав-них замков на Подолю // Газета школьна. – 1878. – №8. – С.59

81.       Пламеницька Є.М. Дослідження Кам’янець-Подільського замку // Археологія. – К.: Наук. думка, 1975. – Вип. 16. – С.14Пламеницька О., Пламеницька Є. Нова концепція формуван-ня системи фортифікації Кам’янця-Подільського в аспекті визна-чення віку міста // Фортифікація України: Міжнародна конфе-ренція з проблем охорони фортифікаційних споруд в Україні: Ма-теріали. -Кам’янець-Подільський, 1993. – С.22-24.

82.       Пламеницька О. Фортеці й замки України // Пам’ятки Ук-раїни. – 1986. – №3-4. – С.34-41.

83.       Пламеницька О. Початок мурованого оборонного будівництва па Поділлі // Архітектурна спадщина України. – К., 1994. -Вип.1. – С.39-57.

84.       Пламеницька О. Кам’янець-Подільський. – К.: Абрис, 2004. – 256 с.

86.       Пламенецька О., Вечерський В. Фортеці й замки в Україні // Пам’ятки України. – 1996. – №2. – С.13По історичних пам’ятках міста Острога і його околиць: Путівник / Упоряд. Г.В.Равчук. – Львів: Каменяр, 1966. – 116 с.

87.       Равчук Г.Р. Острог і його околиці. – Львів: Кн.-журнальне вид-во. 1960. – 115 с.

88.       Разрешите представить – Святогорск!: Путеводитель / Сост. А.В.Дмитриевский. – Донецк: ДонИТБ, 2004. – 128 с.

89.       Раппорт П.А. Военное зодчество западнорусских земель Х-ХІV вв. – Л.: Наука, 1967. – 241 с.

90.       Ричков П.А. Західноукраїнські міста-фортеці XVI-XVIII століть // Пам’ятки України. – 1990. – №2. – С.20Ричков П.А., Луц В.Д. Почаївська Свято-Успенська лавра. – К.: Техніка, 2000. – 136 с.

91.       Рожко М.Ф. Карпатські фортеці доби Київської Русі // Київська Русь: культура, традиції. – К., 1982. – С.14-19.

92.       Рожко М.Ф. Тустань – давньоруська наскельна фортеця. – К.: Наукова думка, 1996.

93.       Ростовцев М.В. Харакс. – СПб., 1912.

94.       Рудницький С. Про становище історичної географії в системі сучасного землезнання // Ювілейний зб. акад. Дм.Багалія. – Харків, 1927. – С.345-356.

95.       Рутинський М.Й. Географія туризму України: Навч.-метод. посібник: Вид. 2-ге, переробл. і доп. – Київ: Центр навчальної літера-тури, 2004. – 160 с.

96.       Рычков П.А. Дорогами Южной Ровенщины: От Корца до Пляшевой. – М.: Искусство, 1989. – 174 с.

97.       Симин О. Фортеці Києва VI – XIX століть. – К.: МП “Леся”. – 2003. – 144 с.

 

100.     Сіткрьова О.В. Київська фортеця XVIII – XIX ст. – К.: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – 1997. – 200 с.

101.     Сецинский Е. Город Каменец-Подольский: Историческое описание. – К., 1895.

102.     Сецинский Е. Исторические местности Подолии и их досто-примечательности. -Каменец-Подольск, 1911.

103.     Сіцінський Ю. Оборонні замки Західного Поділля XІV – XVI ст. (Істор.-археолог. нариси) / Упор. С.В.Трубчанінов. – Кам’янець-Подільський: Центр поділлезнавства, 1994. – 96 с.

 Література

104.     Скелі і печери в історії та культурі стародавнього населення

України. Збірник тез, повідомлень та доповідей наук. конф. – Львів,

1995. – 254 с.

104а. Старовинні маєтки України: Книга-альбом / І.Д.Родічкін, О.І.Родічкіна. – К.: Мистецтво, 2005. – 384 с.

105.     Струков Д. О доисторических памятниках Тавриды. – М., 1897.

106.     Сова П.П. Архітектурні пам’ятки Закарпаття. – Ужгород, 1958.

107.     Тимощук Б. Твердиня на Пруті. – Ужгород, 1978.

108.     Тимиргазин А. Д. Судак: Путешествия по ист. местам. – Симф.: Сонат, 2000. – 191 с.

109.     Тимчишин Я., Савка М., Тимошенко П. Подорожі по Львівщині. Краєзнавчо-туристичний нарис. – Львів: Каменяр, 1967. – 384 с.

110.     Тронько П.Т. Охорона пам’яток історії і культури – справа всенародна // Український історичний журнал. – 1980. – №9. – С.118Троян М.В. Мукачевский замок: Историко-краеведческий очерк. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ужгород: Карпати, 1982. – 56 с.

111.     Трубчанінов С.В. Історична географія України: Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2003. – 168 с.

112.     Туристичні ресурси України / Під ред. О.І.Лугової. – К.: Інститут туризму федерації профспілок України, 1996. – 352 с.

113.     Фадеева Т. М. Тайны горного Крыма. – Симферополь: Биз-нес-Информ, 2002. – 256 с.

114.     Федак П. Пам’ятки Замкової гори. – Ужгород, 1999.

115.     Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник: Навч. посіб. – К.: Дніпро, 2000. – 160 с.

116.     Фортификация Украины // Материалы Международной конференции с проблем охраны фортификационных сооружений в Украине. – Каменец-Подольский, 1993.

117.     Харрис Годфри, Кац Кеннет М. Стимулирование междуна-родного туризма в ХХІ веке / Пер. с англ. – М.: Финансы и статис-тика, 2000. – 240 с.

118.     Цинкаловський О. Старовинні пам’ятки Волині. – Торонто: Накладом Товариства “Волинь” в Торонто, 1975. – 124 с.

119.     Шкрабюк П. Крехів: дороги земні і небесні. – Інститут ук-раїнознавства ім.І.Крип’якевича НАН України. – Л.: “Місіонер”, 2002. – 413 с.

121.     Шмаглій М.М., Відейко М.Ю. Трипільські протоміста // Ар-хеологія. – 1993. – №3. – С.52Шрамко Б.А. Бельское городище скифской эпохи (Город Ге-лон). – К.: Наук. думка, 1987. – 183 с.

122.     Україна: шедеври культурної спадщини: Путівник. – К., 1999.

123.     Якобсон А.Л. Закономерности развития средневековой архи-тектуры. – Ленинград, 1986.

124.     Guerguin B. Zamki w Polsce. – Warszawa: Arkady, 1974. – 321 s.

125.     Hanna Borne, Andrzej Doliсski. Organizacja turystyki. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – 165 s.

126а. Marceli Antoniewicz. Zamki i przestrzen spoleczna w Europie srodkowej i wschodniej. – Warszawa: DiG, 2005. – 608 s.

127.     Mesta, hrady a zamki / Vaclav Mend. – Praha: Odeon, 1970. – 515 s.

128.     Osinski M. Zamek w Zolkwie. – Lwow: towarzystwo opieki nad zabytkami sztuki I kultury, 1933. – 144 s.

129.     Tadeusz Chudoba. Wprowadzenie do teorii turystyki. – Warszawa: Wydawnictwo AWF, 1998. – 112 s.

130.     Tourism: principles, practices, philosophies. – Тhе ed. R. W. Mclntosh, Ch. R. Goeldner, J. R. B. Ritchie: John Wiley & Sons, Inc. – New York, 1995

131.     http://www.castles.com.ua // Iрина Пустиннiкова. Замки і монастирі України

132.     http://kingdom.kiev.ua/ukraine // Анна Лукінська. Пам’ятки України.

133.     http://www.casteland.com // Край замків: замки Європи та їх готельно-туристичне загосподарювання.

134.     http://www.swisscastles.ch // Замки-готелі Швейцарії. Ха-рактеристика сучасного замкового турпродукту.