Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.2. Поняття і види заохочувальних кримінально-правових норм : Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України : Бібліотека для студентів

1.2. Поняття і види заохочувальних кримінально-правових норм


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Загрузка...

Однією з центральних проблем є визначення заохочувальної норми в кримінальному законодавстві. Від підходів до цієї пра-в„вР„ї дефінщії залежи/ь, принаймш, як, саме кримш,льні „„pL,

Ш,^ГГГ==В=я „ро _я с—і К =ГГГ^азНГав,У Щ"?«..Ти=ь„ПеРа„ВРГ^

цііне „ереоУенту'ваннл, осб, вчинивши злочин, L стимулю-вання добровільного запобігання, нейтралізації або зменшення негативних наслідків злочинів... та відносив їх тільки до норми, які регламентують умови звільнення від кримінально-правових наслідків злочину в разі позитивної посткримшальної поведшки винного» [45, с. 94]. Але це зовсш не значить, що щєю пробле-мою не щкавилися попередники, тому що про «заохочення доб-рочинщв», про нагороди як засоби запобігання злочинів, про примноження «доброчинних вчинків» згадується ще в працях Ч. Беккаріа [46, с. 143]. Відомий фахівець у галузі кримінального права — М. Н. Гернет писав, що настане час, коли суспільство, „Ре міркуе зараз тіки про покарання, потурбуеться „Уро „аг„р„-ди і заслуги, і, може статися, що той, хто не піддається впливу „окаран/я, піддасться впливу „агороди, особливо якщо во„а присуджена своєчасно, в момент вагання людської волі у виборі „L правоміржж, і злочинною поведінкою» [47, с. 191].

Незважаючи на досить значну кількість робіт з проблематики кримшально-правового регулювання, на жаль, і досі не визначе-но місце заохочувальних норм у кримшальному законодавстві. В наущ сформувалося два протилежні погляди на заохочувальні

кримшальномузаконодавстві.

3 точки зору О. С. Пиголкіна та В. С. Основіна, заохочувальні норми не мають правових підстав утворювати самостійну групу

ють основний обов’язок no відношенню до поведшки, яка стимулюється заохоченням; норми, що встановлюють обов’язок того чи шшого органу у звісних умовах здійснити заохочення) та

вити під сумнів особливості кримшально-правового регулювання суспільних відносин шляхом заохочення. Вважається, що в за-з^аченш „озиції дшсно .снують одночасно управомочувальний й зобов’я-увальний суб’скти (ад,есати „орми), аде з точки зору со-

висунуті на пе,е.ній план. He погоджуючися з точкою зор-

л^м^

бути сформульовані і як зобов’язувальні, і як управомочувальні

норми [49, с. 67].

„„„„, а /заборо— „ормами кріінального npL. ПрИ Uy

Хр=„РТ=^^

правовог[5 вплив1— на 2].спільні відносини, що виникають у цьому

ИДоКприхильників шшого погляду, тобто визнання заохочува-льних норм самостійним видом кримінально-правових норм, на-лежать В. М. Баранов, Ю. В. Баулін, В. О. Єлеонський, I. Е Зве-чаровський, I. А. Тарханов та ін.

Так, Ю. В. Баулш, визнаючи самостійний різновид заохочува-

льних норм у кримшальному законодавсіві, визначае, що в1Дмш-

ною властивістю досліджуваних норм є заохочувальнии метод іх

соціального впливу на свідомість і ВОЛЮ 3        схвалення й

стимулювання корисного 9ля людини, суспільства чи держави

^очувалРь„„хР„„рм е те, що вони, „асампе'ред, ^имул'юють в„-конання юридичних обов’язків, що були покладені на суб’єкта [49, с. 50]. В. О. Єлеонський стверджує, що заохочувальні норми створюють самостійний різновид правових норм, відокремл’юча особливість яких полягає в чіткому виявлені правового звязку між схвальною законом поведінкою та кримінально-правовим за-охоченням. Реалізація заохочувальних норм, вважає цей дослід-

носин тим, що виникають між особистістю і державним органом з моменту вчинення особою схвальної кримінальним законом по-

хом пом’якшення їм кримінально-правового обтяження. Іх спе-цифіка полягає в тому, що вони визначають юридично не об’в’я-зкову, але соціально бажану поведінку, породжують обовязок або „V відповідних оргаі застосув'ати заохоч'увальну акцію. Особливістю погляду цього правника є ви,ілення, поряд із за-

ознаки. Це, пер,дусш, мето, правового регулювання. Як заохо-

хом пом’якшення або усу™ реального чи потенщйного кримі-нально-правового обтяження [24, с. 49—50, 53—56].

Близьку за змістом думку висловлює Г. О. Усатий, який поряд з заохочувальними нормами виділяє й компромісні норми, які, на його думку, гарантують особі, яка вчинила злочин, звільнення від кримінальної відповідальності або пом’якшення покарання за умови виконання нею визначених законом позитивних посткри-

мання якого'стимулюеться пом’якшен^м або повним усуненн'ям

кримінально-правового обтяження у зв’язку із соціально-схваль-„оюповедшко'юособи [54, с 6].

Ці автори майже єдині в погляді на заохочувальні норми як