Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
У ІV розділі : Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України : Бібліотека для студентів

У ІV розділі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Загрузка...

1. Сташис В. В. Загальна характеристика нового Кримінального ко-дексу України // Новий Кримінальний кодекс України: Питання засто-

сування і вивчення: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. /Харків/ 25— 26 жовтня 2001 р. / Редкол. В. В. Сташис та ін. — К. — X.: Юрінком Інтер, 2002. — С. 3—12.

2.         Постанова Пленуму Верховного Суду України № 12 від 23 грудня 2005 р. «Про судову практику застосування судами УкДи законодаРвсТваРпро ііліенЕя ВІД їримінаіної відгіда-льності» // Вісник Верховного Суду України. — 2006. — № 2. — С. 13—16.

3.         Борисов В. I. Норми Особливої частини КК, їх види та розвиток // Кримшальний кодекс України 2001 року: проблеми застосування і пер-спективи удосконалення: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. /Львів/ 13-15 КВІТНЯ 2007 р, У 2 ч. - ЛЬВІВ: ЛЬВІВ. держ. ун-т внутр. справ. — 2007. —Ч. 1. —С. 17—20.

4.         Коган В. М. Социальньій механизм уголовно-правового воз-действия. - М.: Наука, 1983. - 182 с; Кудрящее В. Н. Правовое поведение: норма и патология. — М.: Наука, 1982. — 287 с; Прохо-

М, Юрид. лит., 1986. - 240 с; Фефелов П. А. Механизм уголовно-правовой охраньі (основньіе методологические проблемьі). — М.: Наука, 1992.-232 с.

5.         Российское законодательство X — XX веков. В девяти томах / Под общ. ред. О. И. Чистякова. Том 4. Законодательство периода ста-новления абсолютизма. — М.: Юрид. лит., 1986. — 512 с.

6.         СУРСФСР. — 1918. — №35. — Ст. 467.

7.         СУРСФСР. — 1921. —№60. — Ст. 421.

8.         СУ УССР. — 1922. — № 36. — Ст. 553.

9.         Доступ к правосудию. Комитет министров — государствам чле-нам о?носиУхельнї упр'ощения уголовного прРавосудияУРеРкомендация №R(87)18 от 17 сентября 1987 г. // Российская юстиция. — 1987. — № 8. — С. 3—7.

 

10.       Формування української моделі відновного правосуддя // Вісник Верховного суду України. - 2005. - № 3(55). - С. 37-39.

11.       Уголовньій кодекс Республики Польша / Под ред. Н. Ф. Кузнецо-вой, А. И. Лукашова, 3. А. с'аркисовой; пер. с пол'ьск. Д. А. в'арило-вич. — СПб: «Юридический центр Пресс», 2001. — 234 с.

12.       Уголовньій кодекс Китайской Народной Республики / Под ред. А. И. Коробеева; пер. с китайск. Д. В. Вичикова. — СПб: Юриди-ческий центр Пресс, 2001. — 303 с.

13.       Брусницьш Л. В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: российский, зарубежньш и международньш опьіт XX века (процессуальное исследование). — М.: ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2001. -400 с.

14.       Голик Ю. В. Метод уголовного права // Журнал российского пра-ва. — 2000. — № 1. — С. 74—76.

15. Шевченко Т. В. Про деякі питання створення ювенальної юстиції та впровадження відновлювального правосуддя (кримінально-правовий аспект) // Вісник Верховного Суду України. — 2006. — № 9(73). — С. 36—40.

16.       Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисди-кції в 2005 р. (за даними судової статистики) // Вісник Верховного Суду України. — 2006. — № 6(70). — С. 33—47.

17.       Светлов А. Я. Ответственность за должностньіе преступле-ния. — К.: Наук. думка, 1978. — 303 с.

18.       Дудоров О. О. Проблемні питання кримінальної відповідальності за одержання хабара: Автореф. дис....канд. юрид. наук. - К, Київск. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1994. — 24 с.

19.       Мельник М. I. Хабарництво: загальна характеристика, проблеми квашфжавдї, удосконалення законодавства. — К, Парламентське вид., 2000. — 256 с.

20.       Мельник К, Хавронюк Н. «Зпидемия» должностньіх преступле-ний на Украине: причиньі и следствие // Юридическая практика. -1996. —№15—16.

21.       Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в 2004 р. (за даними судової статистики) // Вісник Верховного суду України. — 2005. — I 5(57). - С. 23-і. Анашз робот'и суд.в загалІ юр'исдикцп в 2005 р. (за даними судової статистики) // Вісник Верховного Суду України. — 2006. —№6. —С. 33—47.

22.       Дудоров О. О. Ухилення від сплати податків: кримінально-правові аспекти. — К.: Істина, 2006. — 648 с.

23.       Сенаторов М. Права потерпілого від злочину: міжнародні стан-дарти та вітчизняний шлях // Право України. — 2006. — № 5. — С. 130—133.

24.       http://zadonbass.org/informbank/budjet- 2005;2006/.

25.       Философия права: Учебник / Под ред. О. Г. Данильяна. — Харь-ков: Прапор, 2005. — 384 с.

26.       www.nau.kiev.ua/.

27.       Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності. -К.:Атіка, 2004. — 296 с.

28.       Курс советского уголовного права. В 6 т. / Под ред. A. А. Пи-онтковского, П. С. Ромашкина, В. М Чхиквадзе. Т. 2 - М, Наука, 1970. — 516 с.

29.       Тер-Акопов А. А. Добровольньій отказ от совершения преступле-ния. — М.: Юрид. лит., 1982. — 96 с.

30.       Курс советского уголовного права. Часть Особенная / Под ред. Н. А. Беляева, М. Д. Шаргородского. Т. 3. - Л, Изд-во Ленингр. ун-та, 1973. — 836 с.

31.       Рябчук В. Н. Освобождение от ответственности в связи с соци-ально одобряемьш поведением правонарушителя // Правоведение. -1989. —№1. —С. 29—37.

1991. — 160 с.

33.       Головко Л. В. Альтернативьі уголовному преследованию в со-временном праве. — СПб.: Издательство «Юридический цент Пресс», 2002. - 544 с

34.       Тенчов 3. С. Специальньіе видьі освобождения от уголовной от-ветственности: Учебное пособие. — Иваново: Изд-во Ивановск. гос. ун-та, 1982. - 48 с.

35.       ЕгороеВ. С. Теоретические вопросьі освобождения отуголовной ответственности. — М.: Московский психолого-социальньій институт,

36.       Жерьобкін В. Є. Логіка. — Харків: Основа, 1998. — 256 с.

37.       Усіимен.о В. В СпециальньІ субьекх преступления (поняхие и видьі): Учебное пособие. — Харьков: Харьковский юридический ин-ститут, 1986. — 58 с.

38.       Наден О. В. Спеціальні види звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психо-тропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. — Харків: Право, 2Р003. - 224с.

39.       Келина С. Г. Теоретические вопросьі освобождения от уголов-ной ответственности. - М.: Наука, 1974. - 232 с.

40.       Барков А. В Юридическая природа освобождения от уголовной ответственности, предусмотренного нормами Особенной части уголов-ного законодательства // В сб.: Пробле^ьі уголовного права. — Минск: Изд-во Белорусск. гос. ун-та, 1976. — С. 64—70.

41.       Емельянов В. П. Терроризм — как явление и как состав преступ-ления. - Харьков: Право, 1999. - 272 с.

42.       Тихий В. П. Ответственность за преступления против общест-венной безопасности. - Харьков: Харьк. юрид. ин-т, 1984. - 68 с.

43.       Емельяное В П. Терроризм и преступления с признаками терро-ризи.ования (уголовно-правовое исследование). — М.: НОТА БЕНЕ, 2000 - 320 с

44.       Єрмак О. Умови звільнення від кримінальної відповідальності учасника злочинної організації (по2івняльно-п9авовий аспект) // Під-

вного Суду України. — 2006. — № 1. — С. 2—6.

46.       Музика А. А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркоти-чних засобів. - К.: Логос, 1998. — 324 с.

47.       Бажанов М. И. Множественность п.еступлений по уголовному

льнення від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу на-

ркотичних засобів // Шдприємство, господарство і право. — 2001. -№12. — С. 78—81.

49.       Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо ве-ликих роЦгів нГркотичних засойв, психохропних речовин і прекурсо-рів, які знаходяться у незаконному обігу: Наказ Міністерства охорони їдоров’я України № 188 від 1 сеД. 200*0 р.(окремий в^иток).

50.       Пономаренко Ю. А. Кримінальний закон: єдність форми і змісту // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. Вип. 46 / Відп. ред.

B.        Я. Тацій. - X.: Нац. юрид. акад. України, 2001. - С. 165-167.

51.       Наден О. В МІСЦЄ кримшально-правових засобів у систем! пра-вових заходів протидії наркотичній злочинності // Сучасні проблеми юридичної науки і правозастосовчої діяльноегі: Тези доп. та наук. по-відомл. учасн. наук. конф. молод. вчених / За ред. М. I. Панова. — Хар-ків: Нац. юрид. акад. України, 2002. - С. 144—147.

52.       Постанова Пленуму Верховного суду України № 4 від 26 квітня 2002 р. «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу на/ -кохичРних з'ассів, nLfoxpomL реч'овин, I аналопв або ISpLypcopU/ Вісник Верховного Суду України. — 2002. - № 4. - С. 10—21.

53.       Андрусів Г. В., Бантишев О. Ф. Відповідальність за злочини проти держави. - К.: РВЦ «Київський університет», 1997. - 162 с.

54.       Навроцький В. О. Злочини проти де.жави: лекція для студентів Юридичнс/о іакульхеху. - Льв.в: л'ьв.всь/ун-х, 1997. - 48 с.

55.       Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. 6.ед. В. М. Лебедев. — М.: Юрайт — Издат, 2005. — 917 с.

криміналістичні аспекти). — Харків.: Право, 2001. — 264 с.

57.       Тацій В. Я. Правові засоби детінізації економіки // Вісник НАН України. — 2001. — № 4. — С. 15—19.

58.       Воробйов Є., Тимченко Б. Тіньова економіка в умовах системної кризи. // Економіка України. — 1999. — № 8. — С. 43—47.

59.       Тихий В. П. Питання звільнення від кримінальної відповідально-сті при вчиненні злочинів у сфері господарської діяльності // Проблеми запойгання службовим злочинам у сфер! господарської діяльносгі: Ма-тер. наук.-практ. семінару. [Харків] 9 лист. 2004 . . / Редкол.: В. В. Ста-шиРс (го'лов Рред.)хаін. —К: ю'ршІом Інхер, 2005Р -С. 48-51.

60.       Лемешко О. М. Звільнення службових осіб від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у сфері господарської діяльно-сті // Проблеми запобігання службовим злочинам у сфері господарсь-кої діяльності: Матер. наук.-практ. семінару. [Харків] 9 лист. 2004 р. / Редкол.: В. В. Сташис (голов. ред.) та ш. — К.: ЮршкІм Інтер, 2005 —

C.        52—54.

61.       Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. С. С. Яценка. - К.: А.С.К., 2002. - 968 с.

62.       Гузир В. П. Дискусійні питання кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності // Новий Кримінальний ко-

декс України: Питання застосування і вивчення: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. /Харків/ 25—26 жовтня 2001 р. / Редкол. В. В. Сташис та ін. — К. — X.: Юрінком Інтер, 2002. — С. 200—205.

63.       Офіційний вісник України. — 1999. — № 44. — Ст. 2193.

64.       Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримі-нально-правова характеристика. — К.: Юридїчна практика, 2003. -924 с.

65.       Андрушко П. П. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати   податків,   зборів,   інших   обов’язкових   платежів   (науково-

коментарі. - 2003 -№5. -С. 30

66.       Кригер Г. А. Квалификация хищений социалистического имуще-

ства. — М.: Юрид. лит., 1974. — 336 с.

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Хряпінський Петро Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, адвокат адвокатського об’єднання «Запорізька обласна колегія адвокатів», професор кафедри кримінального права та правосуддя Запорізького національного університету.

ЗАОХОЧУВАЛЬНІ НОРМИ У

КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Наклад – 1000 прим.

Підписано до друку 20.09.2007. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 12.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006