Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Загрузка...

П. В. Хряпінський

ЗАОХОЧУВАЛЬНІ НОРМИ У

КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2008

ББК 67.408я73

Х 97 УДК 343.21(075.8)

Рекомендовано до друку

Вченою радою Запорізького національного університету,

протокол № 11 від 26.06.2007 р.

Рецензенти:

Лукашевич В.Г. – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист Ук-раїни, перший проректор Гуманітарного університету «ЗІДМУ» (м. Запоріжжя);

Мисливий В.А. – доктор юридичних наук, професор, проректор з міжнародних зв’язків Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро-петровськ);

Музика А.А. – доктор юридичних наук, професор, головний науковий співро-бітник Державного науково-дослідного інституту МВС України (м. Київ).

Хряпінський П.В. Х 97 Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 192 с.

ISBN 978-966-364-557-5

Навчальний посібник «Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України» відповідає програмі курсу «Кримінальне право України»; може бути корисним при вивченні великої кількості тем Загальної та Особливої частин кримінального права студентами вищих навчальних закладів ІІІ—IV-го рівнів акредитації, що навчаються за спеціальністю “Правознавство”.

Кримінальне законодавство, нормативний матеріал та фахова література подано станом на 1 червня 2007 р.

© Хряпінський П.В., 2008

SBN 978-966-364-557-5      © Центр учбової літератури, 2008