Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3. Звільнення від кримінальної відповідальності : Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України : Бібліотека для студентів

3.3. Звільнення від кримінальної відповідальності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Загрузка...

Звільнення від кримінальної відповідальності — це відмова держави від застосування щодо особи, котра вчинила злочин, установлених законом обмеж,нь певних прав і свобод шляхом закриття кримшальної справи, яке здійснює суд у випадках, пе-редбачених КК, та в порядку, встановленому КПК. Звільнення L6„ в,д кримінадьної в^в.дадьност, у ви'падках, „ередбаче-них КК, з7ійснює виключно суд у порядку, встановленому стат-

провадженю, відповідно до статей 248, 282, 376, 400-1 та п. 2 ч. 1 ст. 400-4 КПК [39].

У Загальній частині КК пер: 1)ачено такі види звільнення від

давності (ст. 49); 6) неповнолітніх із застосуванням примусових

заходів виховного характеру (ст. 97); 7) неповноштніх у зв’язку із закшченням строків давності (ст. 106); 8) на шдставі закону України про амністію (ст. 86); 9) на підставі акту помилування <стР87).

За 2005 р. судами загальної юрисдикції звільнено від криміна-льної відповідальності 11,9 тис осіб, що по відношенню до 2004 р. на 14,1 % більше (10,2 тис. осіб) [40, с. 38].

Ч„Р„„е кримшальне та кримінальАоиесуальне законодав-ство дещо змістили центр тяжіння в досліджуваному питанні, вшивши „еревагу судово'му розгляду випадкГв звільнення в,д кримінальної відповідальності. Згідно з ч. 2 ст. 44 КК, вирішення

нові № 12 від 23 грудня 2005 р. «Про судову практику застосу-

льностіможуть прокурор, а за його згодою — також слідчий. За-значена постанова має бути вмотивована. Крім даних про особу,

або слідчий дійшов висновку про необхідність закриття криміна-льної справи. Справу, яка надійшла без такої постанови або з по-становою слідчого, не погодженої з прокурором, суддя повертає останньому на шдставі ст. 249-1 КПК шд час попереднього роз-гляду [8, с. 16].

Таке вирішення досліджуваного питання цілком виправдане. До 2001 р. КПК надавав право на закриття кримінальних справ за їереабілізуючими „бставіши, д„ Lx в,д„„сяться й в/падки звільнення від кримінальної відповідальності, крім суду, також „рокурору, сшд,Р„мУ і органу дізнання за згодок? прокур'ора, «d

зміни обстановки вчинене особою діяння втратило характер сус-пільно небезпечного або ця особа перестала бути суспільно не-

y вчинеі злочиіу (n. 1,2 «т. 6, ,. 2 ст. 213). Ф„рмал7„о i зараз ст. 6 КПК дозволяє органам дізнання та слідчому за певних об-ставин не порушувати кримшальну справу, a порушену — закри-ти. Але фактично ця норма не застосовується, тому що після вве-дення в дію нового КК передбачений виключно судових порядок цих справ.

Звільнення від кримінальної відповідальності на підставах ст. 45 і ст. 46 КК, у порядку, встановленому ст. 7-2 і ст. 8 КПК здійс-нюється у зв’язку з дійовим каяттям і примиренням обвинуваче-ного, підсудного з потерпілим мають загальні підстави. У ст. 45 КК зазначено: «Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тя-жкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо во-на після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла роз-криттю злочину 1 повністю відшкодувала завдані нею збиткиабо усунула заподіяну шкоду». Ст. 46 КК передбачає: «Особа, яка Ще вчинила^лочи/невеликої тяжко™, звільняеться ™ кримінальної відповідальності, якщо вона примирилася з потер-пшим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну

Об’єднує ці два загальні види звільнення імперативність при-писів щодо звільнення особи від кримінальної відпові,альності

Гст=леВ„ТпТсЄ™ „^ГчСе1ГзГа,е1мТ^яГ„ Тд зобов’язаний без бу.ь-яких умов звільнити особу від криміналь-ноївідповідальності

Матеріально-правовими підставами цих видів звільнення є су-купність обставин, а саме: 1) вчинення злочину невеликою тяж-кості, 2) вперше, 3) особа щиро покаялася, активно сприяла роз-крит™ злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду (ст. 45); особа примирилася з потерпі-лим та ві.шк).дувала завдані нею збитки або усунула заподіяну

Тстановити першу обставину, як правило, не складно. Умо-вою звільнення особи від кримінальної відповідальності є вчи-нення певного умисного злочину, незалежно від того, закінчено його чи ні, вчинений він одноосібно чи у співучасті. Згідно ч. 2 ст. 12 КК злочином невеликої тяжкості є злочин, за який перед-бачене покарання у вигляді п’збавлення волі на строк не більше двох років або інше, більш мяке покарання. КК 2001 р. налічує

понад 210 злочинів, які згідно з ч. 2 ст. 12, віднесені до злочинів невеликої тяжкості і містяться майже в усіх Розділах Особливої частини КК.

Особою, яка вчинила злочин уперше, вважається така, котра раніше взагалі не вчиняла будь-яких злочинів або раніше вчини-ла злочин, проте в установленому законом порядку судимість бу-ло знято або погашено. Вчинення триваючого або продовжувано-го злочину, двох або більше злочинів невеликої тяжкості, які утворюють сукупність (за винятком реа