Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4. Функції і принципи заохочувальних кримінально-правових норм : Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України : Бібліотека для студентів

2.4. Функції і принципи заохочувальних кримінально-правових норм


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Загрузка...

У теорії кримінального права функції заохочення мало дослі-джені, чого не можна сказати про основні функції кримінального права в цілому. Першу спробу розкрити внутрішній зміст п«аво-воРї функци здІйсниРв ВУ Г. Щов, 'який у 1У96Р5 р. зазначивЛгіо-няття «функщя » синтезує завдання і засоби регулювання сусш-льних відносин, визначає в єдності щлі й методи їх регулювання. Але оскільки завдання і засоби правового регулювання не мо-жуть бути усвідомленими без структури і змісту предмету, на який впливає право, остшьки поняття функщї права фактично віддзеркалює в сукупності предмет, завдання і метод правового регулнлвання. ТакУ„„У чином, т'ут ми „атрапляємо „a „oJ™, кот-ре в єдності відбиває соціальне призначення правового регулю-вання(із нього випливають завдання) 1 метод регулювання(він визначається предметом і завданнями регулювання)» [28, с. 9].

в кримінальному законо,австві. Зазвичай дослідники визначають

^^ф-^^^о^^

у зв’язку з вчиненням злочинів, і наділяє суб’єкти цих правовід-носин визначеними правами і обов’язками [55 с. 161—162]. М. I. Ба-жанов, вважав, що кримшальне право не можна обмежуватися здшс„е„„ям лише „сновної охоро„Р„„ї функції. йому влаУст„ва і функція регулятивна, а заохочувальні норми кримінального пра-

наслідкам (попереджувальна функція) і функцію поновлення по-рядку суспільних відносин, що були порушені вчиненням злочи-

нів (оновлювальна функщя). 3 урахуванням конкретних резуль-татів, що досягаються при здійсненні другої функщї, її можна вважати функцією оновлення соціальної справедливості [16, с. 60]. У філГфй шд функцією розумшть відношення двох (груі об’єктів, у якому зміні одного з них відповідає зміна іншого. Стосовно сощальних явищ функція визначається як «роль, яку певний соціальний інститут (або приватний соціальний процес) виконуе щодо потреб cycLU с'стеми б,льш високого'р.вні організації або інтересів, що становлять її класи, соціальні групи та шдивіди. Наприкла3, , . 27нкщї держави, сім’ї, мистецтва і т. д.

шдходу до його вивчення. Як обгрунтовано відзначив - . A. Кері-

елементів) системної цілісності; по-друге, на виділення специфі-чних якостей кожної з частин; по-третє, на аналітичне вивчення зв’язків, відносин і залежностей частин між собою; по-четверте, на узагальнення частин у їх якісній визначеності і взаємодії, що розкриває властивості системи як єдиного цілого; по-п’яте, на пі-знання функщонального призначення, рош та ефективності дії системи (і кожної її частини) на середовище і зворотної дії сере-довища на систему [64, с. 202].

Із наведених визначень функції і вимог системного підходу до вивч—ння явищ випливає, зокрема, що функція соціального інсти-

інституту припускае таке узагальнення всіх елементів системи, яке, по-перше, розкриває властиву їй якісну визначеність і, по-друге, дозволяє знайти функщональне призначення системи в щ-лому і кожної їх частини зокрема.

.„„Фу лДвенні^ загалвві %р „рава „рИ анал.3, „рівої

кціями права слід розуміти конкретну роль (дію) права з органі-зації суспілвних відаосин [65, с. 34]. С. С. Алексеев говоритв про

с 191]. Т. S. Радько, узага'льніли р)нГуявленш, з цього n„x[66, ня, дійшов висновку, що, в кінцевому рахунку   під функцією

права розуміють або сощальне призначення права, або напрями правового впливу на суспільні відносини, або те й інше разом узяті [67, с. 53].

B. O. Єлеонський вважав, що заохочувальні норми кримінально-го права в^зняюхься В1д шших норм щеї галу31 тим, що вони

но-правового обтяження [29, с. 15]. I хоча цей автор безпосеред-

бачення кримінально-правового заохоченга висловлює і X. Д. Алік-перов, який вважає, що ці норми заохочують, стимулюють соціа-льно-корисну поведшку осіб, ЯКІ вчинили злочини шляхом пом'як-шення кримінально-правового обтяження, але особливістю його позиції є застосування заохочення лише за сумлінне ставлення засуджених до виконання нормативних обов'я9,ків, що покладені

люючу функцію: «Функція заохочувальних норм полягає у впли-» на „^едшку ос,6,Уу ст„мулюва„У„і бажа„ихРдш. Заохочувальні норми закликані стимулювати соціальну переорієнтацію осіб, що вчинили чи вчинюють злочини» [69, с. 79].

Визнання функціями заохочення тільки стимулювання і за-охочення не повністю розкриває функціональне призначення за-охочувальних норм, суттєво звужує правовий вплив на суб'єктів,

по-д-уге, „і в кого не викликае сумнівів, що заборонні криміна-

няттями «заохочення» та «стимулювання» має термшолопчний характер, тому вважається, що визначення функції заохочення як

стимулювання є загальновизнаним і більш прийнятним. У цьому сен-сі має ращю Т. О. Леснієвські-Костарева, яка полемізує з X. Д. Алік-перовим щодо існуванн