Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Принципи земельного права : Земельне право : Бібліотека для студентів

4. Принципи земельного права


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

В загальній теорії права під принципами розуміють основоположні засади, ідеї, наукові положення, що визначають загальну спрямованість і найбільш суттєві риси правового регулювання. Принципи визначають характер права в цілому або окремих груп правових норм, інститутів га-лузей права. Аналіз принципів права дає відповідь на запитання: на яких засадах, яким чином здійснюється правове регулювання, які політичні та правові ідеї лежать в його основі.

Принципи права проявляються під час визначення структури систе-ми права, механізму правового регулювання, визначають нормотворчу і правозастосовну діяльність, впливають на формування правового мис-лення і правову культуру, забезпечують логічність системи права. Прин-ципи права відіграють певну роль при розробленні правових теорій і кон-цепцій, як правової орієнтації суб'єктів права, змісту правових норм чи їхніх груп, забезпечення ефективного правового регулювання суспільних відносин і законності.

Політичне, соціально-економічне і правове значення визначення і послідовного додержання принципів права взагалі, принципів земельно-го права України зокрема, набуває особливої ваги в умовах становлення і зміцнення засад правової держави. Повсюдна реалізація цього принципу і першорядної вимоги сучасного суспільства і державовладдя безпосеред-ньо стосується всіх суб'єктів – учасників земельно-правових відносин.

Як загально-правові принципи, так і принципи земельного права ма-ють своєю основою положення Конституції України.

Основними принципами права, закріпленими у чинному законодав-стві, є: пріоритетність права власності, захист прав власника, рівноправ-ність, нерозривний зв’язок прав і обов’язків, захист соціально незахи-щених верств населення, законність, відповідальність за вину, а також загальносвітові принципи діяльності суб'єктів земельних правовідносин. Ці правові принципи визначаються і закріплюються правом власності на земельну ділянку, на нерухомість, що на ній знаходиться, державною під-тримкою та захистом прав власників, державною владою, необхідністю чіткої організованості і дисципліни.

Кожний з даних загальних принципів дістає своє втілення в земель-них відносинах, так би мовити, на двох рівнях – на рівні сукупності пра-вових норм та на рівні їх ефективного правозастосування.

Згідно з вимогами Земельного кодексу України земельні правовідно-сини базуються на принципах, що закріплені в ст. 5 Земельного кодексу:

а)         поєднання особливостей використання землі як територіального ба-

зису, природного ресурсу і основного засобу виробництва;

б)         забезпечення рівності права власності на землю громадян, юридич-

них осіб, територіальних громад та держави;

в)         невтручання держави в здійснення громадянами, юридичних осіб та

органів місцевого самоврядування своїх прав щодо володіння, корис-

тування і розпорядження землею, крім випадків, передбачених зако-

нами;

г)         забезпечення раціонального використання та охорони земель;

д)         забезпечення гарантій прав на землю;

є) пріоритету вимог екологічної безпеки.