Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Завдання для домашньої контрольної роботи з предмету „Земельне право” : Земельне право : Бібліотека для студентів

Завдання для домашньої контрольної роботи з предмету „Земельне право”


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Методичні рекомендації до написання домашньої контрольної роботи

Домашня контрольна робота виконується самостійно кожним сту-дентом. Вибір варіанту здійснюється за порядковим номером навчально-го журналу групи.

Структурно завдання складається з двох теоретичних питань і одного практичного – задачі.

При відповіді на теоретичні питання студент має опрацювати не лише запропонований опорний конспект лекцій, і й іншу літературу та нормативно-правові акти стосовно цього питання.

При виріешнні задачі необхідно конкретно відповісти на постав-ленні питання і підтвердити свою відповідь відповідними статтями нормативно-правових актів.

Робота повинна виконуватися на комп’ютері в редакторі Times Roman, в 1,5 інтервалі, шрифт 14, формат сторінки: зліва – 20 мм, справа – 10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм.

За два тижні до початку сесії студент повинен здати роботу на ка-федру і зареєструвати її, після цього вона передається на перевірку ви-кладачу.

Варіант № 1

1.         Співвідношення земельного права з суміжними галузями права.

2.         Право державної власності на землю. Задача. До районної ради звернувся мешканець села Вишняки Юшко

у зв’язку з тим, що частина його земельної ділянки має бути викуплена сільрадою у зв’язку з розбудовою приміщення сільради. Термін підготов-ки і передачі до викупу було встановлено півроку. Класифікуйте правомірність дій сільради.

Варіант № 2

1.         Методи регулювання в земельному праві.

2.         Земля як об’єкт права власності. Задача. До суду звернувся керівник санаторію „Перлина” Кузьменко

із заявою, що йому місцева рада відмовила виділити 0,1 га земель сіль-ськогосподарського призначення для вирощування сільськогосподар-ської продукції для власних потреб, так як санаторій не є сільськогоспо-дарським підприємством.

Чи правомірні дії сільради, класифікуйте.

Варіант № 3

1.         Поняття і предмет земельного права.

2.         Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права. Задача. Голова рійної ради Пухляк прийняв рішення виділити землі

сільськогосподарського призначення для потреб не пов’язаних з веден-ням сільського господарського виробництва під забудівлю.

Класифікуйте правомірність його дій та яка має бути відповідаль-ність якщо дії неправомірні?

Варіант № 4

1.         Нормативні акти місцевих органів виконавчої влади і органів місце-вого самоврядування

2.         Система земельного права. Задача. Громадянин Бойко звернувся до уповноваженого органу про

передачу йому у приватну власність на платній основі 40 соток земель лісового фонду із частини лісу.

Органи місцевого самоврядування йому відмовили, чи правомірне рішення?

Варіант № 5

1.         Принципи земельного права.

2.         Право власності на землю іноземних громадян, іноземних юридич-них осіб та іноземних держав.

Задача. Гаражно-будівельному кооперативу було пред’явлено само-вільне захоплення землі під забудову гаражів. Тобто гаражі почали буду-вати без належної документації.

За якими цивільно-правовими угодами повинно здійснюватись на-буття права власності на земельні ділянки.

Варіант № 6

1.         Основні підстави й умови набуття прав на землю громадянами та юридичними особами.

2.         Право спільної власності на землю. Задача. В прибережній захисній смузі річки Ірпінь ( класифікується як

мала річка) фермерське господарство влаштувало літній табір для худоби. Класифікуйте правомірність цих дій.

Варіант № 7

1.         Загальні підстави припинення права власності на землю та права ко-ристування земельною ділянкою.

2.         Поняття і класифікація джерел земельного права. Задача. Між господарями двох сусідніх земельних ділянок виник

спір, відповідно до плодових дерев вишень і абрикосів, які росли на межі.

Громадянин Климчук не дозволяв збирати врожай громадянину Маля-ренку, мотивуючи це тим що він власноручно саджав ці дерева на межі. Відповідно до цього громадянин Маляренко звернувся до сільської ради з проханням вирішити спір, а саме чи має він право на збір врожаю з де-рев що ростуть на межі.

Варіант № 8

1.         Особливості набуття прав на землю територіальними громадянами і державою.

2.         Конституційні основи земельного права і їх значення для розвитку земельного законодавства. Задача. Громадянин Цушко звернувся до сільської ради з проханням

передати йому на безоплатній основі 0, 15 га земель для ведення садівни-цтва. Сільрада відмовила йому. Кваліфікуйте дії сільради.

Варіант № 9

1.         Умови та порядок відшкодування збитків власникам землі та земле-

користувачам.

2.         Право комунальної власності на землю.

Задача. Громадянин міста Судак (Автономна республіка Крим) Мір-

зоєв самовільно захопив земельну ділянку для власних потреб.

Яка відповідальність передбачена за ці дії?

Варіант № 10

1.         Зміст права власності на землю, права й обов’язки власників земель-них ділянок

2.         Органи, що вирішують земельні спори, умови та порядок їх розгляду

і вирішення.

Задача. Чоловічий монастир який розташований на околиці міста Зо-лочева, в особі наставника звернувся до органів місцевого самоврядування виділити їм 2 га земель сільськогосподарського призначення у власність для ведення підсобного сільського господарства. Органи відмовили в цьому.

Чи правомірні дії органів?

Варіант № 11

1.         Особливості застосування спеціальних підстав припинення права

власності на землю.

2.         Закони як основні джерела земельного права

Задача. Працівник відділу землевпорядкування Хор польського райо-

ну Полтавської області приховав інформацію про наявність земель запасу

які відносяться до категорії земель сільськогосподарського призначення.

Яка відповідальність передбачена за ці дії?

Варіант № 12

1.         Причини виникнення, визначення видів та правові засади вирішення земельних спорів.

2.         Право приватної власності на землю. Задача. ТОВ «Краков» є юридичною особою, співзасновниками якої

є два громадянина Польщі. Метою створення ТОВ є будівництво швей-ної фабрики на території України. В даний час ТОВ орендує земельну ділянку, на якій ведеться будівництво. Після закінчення будівництва і набуття прав власності на майно керівництво ТОВ має намір викупити земельну ділянку у власність.

1.         Чи може набути у власність земельну ділянку юридична особа Укра-їни, заснована з участю іноземних громадян або іноземними юридич-ними особами?

2.         Якщо може, то який порядок і підстави набуття у власність земельної ділянки такої юридичної особи?

3.         Чи мають іноземні громадяни право власності на землю в Україні?

Варіант № 13

1.         Міжнародні конвенції, багатосторонні міждержавні угоди і двосто-ронні договори

2.         Правове забезпечення відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам. Задача. До Державного комітету України по земельних ресурсах

звернувся житель Тернопільської області В. з проханням роз'яснити зміст ст. 121 Земельного кодексу України, а саме: 1) чи всім громадянам України надається до 2 га землі для ведення особистого селянського гос-подарства, чи лише тим, які мають господарський номер, зареєстрований у сільській раді? 2) якщо в селянському дворі проживає п'ять громадян України, то скільки землі вони можуть отримати для ведення особистого селянського господарства – до 10 га чи до 2 га?

Надайте юридичну консультацію жителеві Тернопільської області з питань, поставлених у зверненні.

Варіант № 14

1.         Поняття та основні ознаки права власності на землю.

2.         Виникнення та посвідчення прав на земельну ділянку. Задача. Між господарями сусідніх земельних ділянок виник спір,

відносно дерев що розташовані на межі їх сусідніх ділянок, а саме: влас-ник Конюх запропонував сусіду Яремі корчанути дерева що розташовані на межі, на що той відповів вони служать як межові знаки. Як необхідно вирішити даний спір.

Варіант № 15

1.         Поняття та особливості цивільно-правового обігу земельних ділянок.

2.         Права і обов’язки землекористувачів. Задача. За рішенням голови сільської ради у фермерів Чорваня і

Білоуса було вилучено по 5,0 га орних земель, а у сільгоспкооперативу «Слава Україні» – 10 га орних земель для будівництва лікарняного комп-лексу. Із зазначеними фізичними і юридичними особами вилучення зе-мель попередньо не було узгоджено, а також не розв'язано питання щодо відшкодування збитків.

1.         Чи відповідають дії голови сільської ради нормам земельного законо-давства?

2.         Які особи, в якому порядку і в якому обсязі зобов'язані відшкодувати шкоду фермерам і сільгоспкооперативу?

3.         Назвіть суб'єктів права на землі сільськогосподарського призначення.

Варіант № 16

1.         Право постійного землекористування.

2.         Умови і порядок придбання та передачі земельних ділянок громадя-нам.

Задача. Група іноземних громадян – співробітників посольств звер-нулася до міської адміністрації з проханням передати їм у власність зе-мельну ділянку під будівництво гаражів.

1.         Назвіть підстави набуття права на землю згідно з Земельним кодек-сом України.

2.         Який порядок надання земельних ділянок іноземним громадянам?

3.         Від імені міської адміністрації дайте відповідь на звернення інозем-них громадян про надання земельних ділянок.

Варіант № 17

1.         Право орендного землекористування.

2.         Окремі види договорів щодо земельних ділянок. Задача. Органи місцевого самоврядування села Шпильки встанови-ли, що громадянин Марчук знищив межові знаки меж землекористуван-ня.

Яка відповідальність передбачена за ці дії?

Варіант № 18

1.         Умови припинення права постійного землекористування.

2.         Види та зміст цивільно-правових угод щодо земельних ділянок. Задача. Вісім років тому громадянинові Ковтуну було надано зе-мельну ділянку для спорудження житлового будинку. Через брак коштів будинок він не звів, але земельну ділянку обробляв і сплачував сільсько-

господарський податок. Громадянин Ковтун має намір приватизувати за-значену земельну ділянку.

1.         Який порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадя-нами передбачено земельним законодавством?

2.         Який орган влади розв'язує питання про надання громадянам земель-них ділянок для будівництва?

3.         Чи може громадянин Ковтун приватизувати надану йому земельну ділянку?

Варіант № 19

1.         Умови і порядок надання земельних ділянок юридичним особам у

постійне користування та в оренду.

2.         Право концесійного землекористування.

Задача. Громадянин Литвин звернувся до органів місцевого самовря-

дування з проханням виділити йому із земель комунальної форми влас-

ності у приватну власність земельну ділянку для городництва в розмірі

12 соток. Органи місцевого самоврядування відмовили йому в цьому.

Чи правомірні дії органів?

Варіант № 20

1. Поняття та види земельних сервітутів.

2 Способи і порядок припинення права власності на землю та права ко-ристування земельною ділянкою.

Задача. Сім'я Сунцових із чотирьох осіб мешкає у власному будинку в селі. Поряд з їхньою садибою розташована земельна ділянка розміром 0,20 га. Сунцов вирішив збудувати на ній новий будинок і подав до сіль-ської ради заяву про передачу йому у власність вищезгадану ділянку. На-ступного дня до сільської ради надійшла заява від громадянина Андру-щенко, сім'я якого складається з двох осіб, про передачу йому у власність земельної ділянки, на яку претендує Сунцов, для ведення особистого се-лянського господарства. Згодом саме громадянинові Андрущенко було виділено зазначену земельну ділянку.

1.         Чи правильні дії сільської ради стосовно виділення земельної ділян-ки Андрущенко, який має меншу сім'ю і заяву подав пізніше від Сун-цових?

2.         З якого моменту у громадянина виникає право власності на землю?

3.         Які норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам пе-редбачені Земельним кодексом України?

4.         Хто може бути суб'єктом земельних правовідносин?

Варіант № 21

1.         Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах.

2.         Правовий режим зон, які підлягають спеціальній охороні.

Задача. Громадянин Вознюк Б. Б. приватизував земельну ділянку площею 0,3 га, виділену йому для ведення особистого селянського гос-подарства. За рішенням сільської ради він додатково одержав в оренду земельну ділянку розміром 0,5 га також для ведення особистого селян-ського господарства.

1.         Чи може громадянин Вознюк Б. Б. приватизувати надану йому в оренду земельну ділянку?

2.         Який розмір земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства передбачений Земельним кодексом України?

3.         Який існує механізм реалізації права на землю.

Варіант № 22

1.         Способи захисту прав на земельні ділянки.

2.         Поняття і види обмежень прав на землю. Задача. Громадянин села Яблунівка незаконно вирубив ялинку у лі-совому розсаднику.

Яка відповідальність передбачена за ці дії?

Варіант № 23

1.         Поняття і принципи права землекористування.

2.         Загальна характеристика гарантій прав на землю. Задача. У 1992 році громадянин Кучер Л. О. вийшов з КСП і створив

фермерське господарство, членом якого стала і його бабуся. Фермерсько-му господарству було виділено земельну ділянку площею 11 га і видано державний акт на право приватної власності. Документ був оформлений на голову фермерського господарства.

1.         Який порядок створення фермерських господарств передбачено зе-мельним законодавством?

2.         Якого розміру надається земельна ділянка для ведення фермерського господарства?

Варіант № 24

1.         Порядок погодження вилучення та викупу земельних ділянок.

2.         Суб’єкти права власності на землю Задача. Громадянин Семененко звернувся до сільської ради із за-явою, у якій просив виділити йому 30 га сільськогосподарських угідь для створення селянського (фермерського) господарства.

За рішенням сільської ради йому було виділено 15 га землі. Семенен-ко не погодився з цим. Він вважає, що для ведення фермерського госпо-дарства необхідно мати мінімум 50 га землі. Сільська рада має у своєму розпорядженні значну площу земель резервного фонду.

1.         Який порядок надання земель для ведення фермерського господарства?

2.         У якому розмірі надаються земельні ділянки фермерським господарствам?

3. За рахунок яких земель може бути надана земельна ділянка для ве-дення фермерського господарства?

Варіант № 25

1.         Поняття і зміст добросусідства в земельному праві.

2.         Особливості спадкування земельних ділянок.

Задача. Громадянин Головко М. вийшов із членів сільськогосподар-ського кооперативу « Весна» і подав заяву до правління кооперативу, в якій просив виділити земельну частку (пай) розміром 4,2 га в натурі. Він має на меті приєднати її до особистого підсобного господарства і вести самостійне особисте селянське господарство. Правління кооперативу відмовило у проханні, мотивуючи своє рішення тим, що він уже має при-ватизовану земельну ділянку для ведення особистого підсобного госпо-дарства.

1.         Який існує порядок ведення особистого селянського господарства?

2.         У якому розмірі надається земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства?

3.         Чи дозволяє земельне законодавство об'єднувати земельну частку (пай) із земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства?

Варіант № 26

1.         Правове регулювання застави земельних ділянок.

2.         Умови і порядок надання земельних ділянок юридичним особам у постійне користування та в оренду

Задача. Жителька Вінницької області А. звернулася із заявою до Державного комітету України по земельних ресурсах роз'яснити питан-ня про право спадщини на земельну ділянку. В 1994 р. за рішенням сесії селищної ради її чоловікові у приватну власність передано земельну ді-лянку площею 0,17 га для обслуговування житлового будинку і господар-ських споруд та ведення особистого підсобного господарства.13 квітня 1999 р. чоловік раптово помер, вона стала його спадкоємицею. Звернув-шись до селищної ради про видачу їй Державного акта на право власності на земельну ділянку, одержала відмову, мотивовану тим, що у Земельно-му кодексі України немає пояснень щодо розв'язання таких питань.

Районний суд відмовився прийняти заяву, мотивуючи тим, що суд такі питання не розглядає.

Розв'яжіть цей спір на підставі чинних правових норм Земельного кодексу України.

Варіант № 27

1. Земля як об’єкт права власності.

2. Право власності на землю іноземних громадян, іноземних юридич-них осіб та іноземних держав.

Задача. На підставі рішення місцевої держадміністрації юридичній особі було надано в користування земельну ділянку для будівництва тва-ринницької ферми з відгодівлі худоби, проте попередньо не було складе-но проект відведення земельної ділянки.

1.         Чи законне це рішення?

2.         Які повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі земель-них відносин.

3.         Який порядок складання проекту відведення земельної ділянки пе-редбачено Земельним кодексом України?

Варіант № 28

1.         Основні підстави й умови набуття прав на землю громадянами та юридичними особами.

2.         Поняття і класифікація джерел земельного права. Задача. Подружжя Коваленки збудували на присадибній земельній

ділянці в сільській місцевості житловий будинок і необхідні для ведення підсобного господарства будівлі. Протягом 15 років вони перебували із сусідкою Василенко у злагоді. Після смерті сусідки її садибу придбала сім'я Власенка. Молода сім'я збудувала новий житловий будинок і гос-подарські будівлі. Вбиральню вони розмістили проти вікон сусіда за 1,5 м від огорожі. На межі складали гній і бур'ян після прополювання городу. Час від часу цей бур'ян палили. Тут же виливали відходи. Запахи і їдкий дим, особливо коли вітер у напрямі сусіднього будинку, не дає можли-вості вийти з будинку. Неодноразові звернення до Василенків із цього приводу не дали результату. Крім того, Василенки посадили горіх на від-стані один метр від межі сусіда, який затінює город, що значно впливає на урожайність вирощуваної картоплі.

1.         Які права мають землекористувачі і які покладаються на них обов'язки?

2.         Який орган державної влади контролює додержання права землеко-ристування?

3.         Дайте визначення поняття добросусідства.

4.         Як розв'язати спір між сусідами землекористувачами?

Варіант № 29

1.         Умови і порядок надання земельних ділянок юридичним особам у постійне користування та в оренду.

2.         Порядок погодження вилучення та викупу земельних ділянок. Задача. Для будівництва та обслуговування житлового будинку і

господарських будівель громадянці Шевченко виділено земельну ділян-

ку площею 0,2 га. Через дорогу від її садиби розташована земельна ділян-ка розміром 0,05 га. Цю ділянку сільська рада надала їй у користування для ведення городництва.

1.         Який порядок використання земельних ділянок, наданих для веден-ня городництва?

2.         Чи може громадянка Шевченко приватизувати 0,2 га та зазначені 0,05 га як єдину присадибну ділянку, якщо загальна площа її не пере-вищує норми, встановленої законодавством?

Варіант № 30

1.         Порядок погодження вилучення та викупу земельних ділянок.

2.         Способи і порядок припинення права власності на землю та правао користування земельною ділянкою.

Задача. Громадянин Сівальов запропонував своєму сусіду Ляшку зрізати гілки з дерев, які звисають на земельну ділянку Сівальова, моти-вуючи це тим що дерева затіняють частину його земельної ділянки. Той відмовився це зробити, після чого Сівальов сам зрізав звисаючи гілки де-рев. Ляшко звернувся до суду на неправомірні дії Сівальова.

Класифікуйте зазначені дії і як повинна бути вирішена ця справа.