Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Словник основних понять : Земельне право : Бібліотека для студентів

Словник основних понять


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Адміністративна відповідальність є репресивним видом юридич-ної відповідальності і пов’язана із застосуванням уповноваженими дер-жавними органами і посадовими особами адміністративних стягнень до суб’єктів, винних у вчиненні адміністративного проступку у галузі земельних відносин. Адміністративна відповідальність за земельні пра-вопорушення передбачена Земельним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення. Наприклад, за псування і забруднення сільськогосподарських та інших угідь, знищення межових знаків тощо.

Адміністративний проступок – це діяння, не зв'язане з порушенням правил трудової діяльності, не суспільно небезпечне. За такі порушення винні особи притягаються до відповідальності спеціально уповноваже-ними органами – державними інспекторами, адміністративними комісія-ми відповідно до Адміністративного кодексу України.

Вина правопорушника – обов’язкова умова притягнення його до від-повідальності. Без вини нема відповідальності. Вина може бути умисною або необережною, неумисною, недбалою. В залежності від цього вста-новлюються різні види покарання. Вказані вимоги, підстави та умови є обов’язковими для всіх форм власності.

Виконання обов'язку в натурі -– спосіб захис ту прав, що характери-зується тим, що порушник на вимогу потерпілого повинен реально ви-конати ті дії, які він повинен здійснити на виконання зобов’язання, що пов’язує сторони (наприклад, принцип земельного права, що зобов’язує привести земельні ділянки до придатного для використання стану, вклю-чаючи знесення будівель і споруд підприємствами, установами, організа-ціями та громадянами, які самовільно зайняли земельні ділянки).

Власність — це економічна категорія, що визначає основи суспільно-го і державного ладу. У соціальному житті відносини власності виступа-ють як відносини між людьми у процесі привласнення ними матеріаль-них благ, здійснення обміну, розподілу та споживання для задоволення матеріальних і духовних потреб. Тому сутність відносин власності поля-гає в їх соціальному характері, оскільки відносини власності не можуть існувати поза суспільством.

Гарантія (франц. gагапіtіе – порука, умова, яка забезпечує щось) – термін, який часто вико ристовують для позначення способів забезпечен-ня різного роду зобов’язань. У юридичній літературі їх розглядають як гарантії реалізації норм права, прав та обов’язків.

Державне управління — спосіб організації діяльності державних ор-ганів з метою забезпечення виконання правових норм і впорядкування суспільних відносин у тій чи іншій с