Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7. Дисциплінарна та майнова відповідальність : Земельне право : Бібліотека для студентів

7. Дисциплінарна та майнова відповідальність


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Дисциплінарна відповідальність являє собою за стосування до осіб, які перебувають у трудових від носинах з підприємством, установою, органі-зацією, винних у вчиненні дисциплінарних проступків зе мельно-правового характеру, заходів особистого впливу у вигляді накладення дисциплінар-них стяг нень.

Зазначена відповідальність застосовується на під ставі норм трудового законодавства за вчинені дис циплінарні проступки земельно-правового характе ру. Вона настає за порушення особами трудових обов’язків, які стосуються земельних інтересів. Об’єктом дисциплінарних проступків у галузі зе мельного права є земельний правопорядок. Суб’єк тами такої відповідальності виступають лише ті пра цівники та посадові особи під-приємств, установ та організацій, до чиїх трудових обов’язків входить до-держання вимог земельно-правових норм.

Якщо внаслідок порушення норм земельного за конодавства особами, винними в невиконанні трудо вих обов’язків, буде заподіяно матеріальну шкоду земельним ресурсам, настає їх матеріальна відпові дальність. Вона полягає в покладенні на працівни ків і посадових осіб підприємств, які перебувають у трудових відносинах з цими підприємствами і вчи нили порушення земельного законодавства, внаслі док якого підприємству заподіяно матеріальну шко ду або порушені його матеріальні інтереси, обов’яз ку відшкодувати цю шкоду чи компенсувати запо діяні збитки у встановленому порядку.

Вiдповiдно до чинного законодавства при скоєнні правопорушень працiвниками сiльськогосподарських пiдприємств ycix форм власностi i форм господарювання застосовуються вiдповiднi норми Кодексу законiв про працю України - далi КЗпП. За певних умов застосовуються захо-ди вiдповiдальностi, передбаченi в статутах i правилах внутрiшнього розпорядку цих пiдприємств. У трудовому правi розрiзняють два види вiдповiдальностi: дисциплiнарну i матерiальну. Пiдставами їх застосу-

вання є здiйснення проступкiв, що являють собою винне невиконання трудових обов'язкiв пiд час роботи.

Дисциплiнарна вiдповiдальнiсть може застосовуватися за пору-шення земельного законодавства лише до тих працiвникiв, чиї трудовi обов'язки входило дотримання земельно-правових норм. Об'єкт право-порушення тут подвiйний: правила внутрiшнього розпорядку i правила використання земель. для притягнення винної особи до дисциплiнарної вiдповiдальностi за порушення земельного законодавства необхiдне спiвпадання дисциплiнарного проступку i земельного правопорушення, тобто невиконання працiвником трудового обов'язку одночасно мaє бути порушенням ним земельного правопорядку.

Правовий аналiз обов'язкiв власникiв землi та землекористувачiв, закрiплених у ЗК України, свiдчить, шо вони, як правило, зверненi до юри-дичних осiб. Невиконання земельного обов'язку юридичною особою не може бути визнано дисциплiнарним проступком працiвника, що перебуває з ним у трудових вiдносинах. Тому iдеальна сукупнiсть дисциплiнарного проступку i земельного правопорушення можлива вкрай piдко. Очевидно, у зв'язку з цим ЗК не вказує на iснування дисциплiнарної вiдповiдальностi за вчинення земельних правопорушень. Хоча дисциплiнарна вiдповiдальнicть може мати мiсце за порушення земельного законодавства, наприклад, якщо ведення земельно-кадастрової книги було покладено на агронома сiльськогосподарського пiдприємства, а вiн не виконував цього обов'язку, чим порушив свої трудовi обов'язки, i не виконав припис земельного зако-нодавства. Таким чином, дисциплiнарна вiдповiдальнiсть являє собою за-стосування до учаснuкiв трудових вiдносuн пiдпрuемств i їх посадових осiб, винних у здiйсненн; дuсцuплiнарнuх проступкiв, заходiв особuстого вплuву морального характеру у вuглядi накладення дuсцuплiнарних стягнень .

Дисциплiнарна вiдповiдальнiсть як вiдповiдальнiсть особистісного ха-рактеру нaстaє при порушеннi умов працi, що не викликало матерiальних наслiдкiв. Порушення норм земельного законодавства, норм статуту чи правил внутрiшнього трудового розпорядку пiдприємства, внаслiдок чого заподiяна матерiальна шкода, тягне матерiальну вiдповiдальнiсть.

Матерiальна вiдповiдальнiсть по cyтi є продовженням дисциплiнарної вiдповiдальностi у випадках, коли порушенням трудових обов'язкiв заподiяна матерiальна шкода земельним ресурсам. Матерiальна вiдповiдальнiсть полягає в покладаннi на працiвникiв і посадових осiб, що вчинили винне протиправне дiяння, внаслiдок якого заподiяна матерiальна шкода чи порушенi його майновi iнmepecu, обов 'язку ком-пенсувати цю шкоду в натурі чи покрити заподiянi збитки. Такими особа-ми можуть бути члени колективних сiльськогосподарських пiдприємств i сiльськогосподарських кооперативiв, працiвники i посадовi особи дер-жавних чи iнших пiдприємств – землевласникiв і землекористувачiв.

Необхiдно розрiзняти вiдповiдальнiсть працiвникiв органiзацій землекористувачiв i вiдповiдальнiсть членiв колективних чи кооператив-них пiдприємств - власникiв землi. Перша категорiя – це робiтники та службовцi, що не побажали чи з iнших причин не стали членами зазна-чених органiзацiй. їхні трудовi вiдносини з органiзацiями регулюються нормами трудового права. Але цi особи також повиннi належним чином виконувати свої трудовi обов'язки i дотримуватись правил внутрiшнього трудового розпорядку пiдприємства. У противному випадку ця категорiя працiвникiв може притягатися до дисциплiнарної чи матерiальної вiдповiдальностi на пiдставi норм трудового законодавства.

Вiдповiдно до статуту колективного сiльськогосподарського пiдприємства питання про притягнення до дисциплiнарної i мaтepiальної вiдповiдальностi членiв пiдприємства та осiб, якi не є його членами, а пра-цюють за трудовими договорами, вирiшується правлiнням-пiдприємства чи загальними зборами членiв колективу (зборами уповноважених) [1,с.342]. Отже, у подiбних випадках дисциплiнарна i матерiальна вiдповiдальнiсть, що застосовується на пiдставi cтaтyтiв пiдприємств i вiдповiдно до норм трудового законодавства, мaє внутрiшнiй характер.

Об'єктом ycix дисциплiнарних i матерiальних правопорушень в галузi земельного права є земельний устрiй, встановлений земельним законо-давством. Порушення посадовими особами своїx трудових обов'язкiв без заподiяння матерiальної шкоди може викликати застосування заходiв дисциплiнарної вiдповiдальностi. Якщо ж зазначеними правопорушен-нями заподiюється майнова шкода сiльськогосподарським угiддям, може наставати не дисциплiнарна, а матерiальна та адмiнiстративна вiдповiдальнiсть.

Якщо порушення вчиненi працiвником органiзацiї чи членом колек-тивного сiльськогосподарського пiдприємства або сiльськогосподарського кооперативу при виконаннi ним своїx трудових обов'язкiв, то може на-ставати дисциплiнарна чи матерiальна вiдповiдальнiсть вiдповiдно до норм трудового i аграрного законодавства. При скоєннi порушень, не пов'язаних з виконанням трудових обов'язкiв, органи державного контр-олю за використанням земель вправi вимагати припинення незаконних дiй i дотримання вимог законодавства щодо рацiонального використання земельних pecypciв.