Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6. Кримінальна відповідальність : Земельне право : Бібліотека для студентів

6. Кримінальна відповідальність


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Кримінальна відповідальність є найсуворішим ви дом юридичної відпо-відальності за земельні правопорушення і має репресивний, каральний ха-рактер. Вона настає за вчинення злочину, яким визнається винне суспіль-но небезпечне діяння, заборонене КК України, під загрозою кримінального покарання. Кримінальній відповідальності за порушення зе мельного за-конодавства притаманні такі ознаки: ви ключно персоніфікований (осо-бистий) характер, особливий порядок притягнення особи до цього виду відповідальності, обмеженість підстав її виникнення.

Чинний КК України передбачає покарання за такі злочини у сфері земельно-правових відносин: прихо вування або перекручування відо-мостей про еколо гічний стан чи захворювання населення (ст. 238); за-бруднення або псування земель (ст. 239); пору шення правил охорони надр (ст. 240); порушення за конодавства про захист рослин (ст. 247); проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля (ст. 253); безгосподарне використання зе мель (ст. 254) тощо.

Цю відповідальність застосовують лише суди за вчинення суспільно небезпечних земельних право порушень, тобто злочинів. Міру покарання за їх вчинення визначає КК України.

Кримiнальна вiдповiдальнiсть є найбiльш суворим видом юридичноi вiдповiдальностi за земельнi правопорушення i має каральний характер. Вона настає за вчинення злочину, яким визнаеться винне суспiльно не-безпечне дiяння, заборонене КК, пiд за грозою покарання [33,с.247]. Кримiнальної вiдповiдальностi за порушення земельного законодавства притаманнi тaкi ознаки: виключно особистий характер, особливий по-

рядок притягнення особи до цього виду вiдповiдальностi, обмеженiсть пiдстав її виникнення.

КК 1960 р. до суспiльно небезпечних правопорушень у галузi земель-ного правопорядку вiдносив тaкi злочини: порушення правил боротьби з хворобами i шкiдниками рослин (Ст. 158); самовiльне захоплення землi та самовiльне будiвництво (Ст. 199). Незважаючи на численнi доповне-ння, внeceнi до КК протягом останнього десятилiття, кiлькiсний склад злочинiв у галузi земельних вiдносин залишився практично незмiнним. Тенденцiя до декримiналiзацiї окремих складiв злочинiв i вiднесення їx до адмiнiстративних проступкiв є домiнуючою у роз витку Укpaїнсьoro законодавства.

Чинний КК передбачає покарання за тaкi злочини у сферi земельно-правових вiдносин: приховування або перекручення вiдомостей про екологiчний стан чи захворюванiсть населення (Ст. 238); забруднення або псування земель (Ст. 239); порушення правил охорони надр (Ст. 240); порушення законодавства про захист рослин (Ст. 247); проектуван-ня чи експлуатацiя споруд без систем захисту довкiлля (Ст. 253); безгос-подарське використання земель (Ст. 254) тощо.

На думку Б. В. Єрофеєва, yci склади злочинiв, пов'язаних iз земель-ними вiдносинами, можуть бути подiленi на два види: 1) спецiальнi зло-чини, об'єктом яких є безпосередньо земельнi вiдносини; 2) загальнi, об'єктом яких поряд з iншими суспiльними вiдносинами можуть бути й земельнi вiдносини.

За iншою пiдставою класифiкацii зазначенi злочини можна подiлити на чотири групи: 1) злочини, що мають екологiчний характер; 2) злочини економiчного характеру; 3) злочини, якi посягають на землю як на об'єкт державного управлiння; 4) злочини, якi мають безпосереднє вiдношення до того, що вирощуеться на землі [16,с.357].

Об'єктом злочину, що має екологiчний характер є земля як об'єкт екосистеми (спецiальнi склади – забруднення або псування земель (Ст. 239 КК); порушення правил охорони надр (Ст. 240); безгосподарське використання земель (Ст. 254); загальнi склади - порушення правил екологiчноi безпеки (Ст. 236); невжиття заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв екологiчного забруднення (Ст. 237); приховування або перекручення вiдомостей про екологiчний стан або захворюванiсть населення (Ст. 238); проектування чи експлуатацiя споруд без систем захисту довкiлля (Ст. 253) тощо.

Об'єктом злочину економiчного характеру є земля як майновий об'єкт (загальнi склади - умисне знищення або пошкодження майна (Ст. 194); необережне знищення або пошкодження майна (Ст. 196) тощо.

Спецiальнi склади злочинiв, що посягають на землю як на об'єкт державного управлiння, були передбаченi лише у попередньому

кримiнальному законодавствi (Ст. 199 КК 1960 р. – самовiльне захоплен-ня землi та самовiльне будiвництво). Зазначений склад правопорушення був декримiналiзований. Нинi за самовiльне зайняття земельноi дiлянки передбачена лише адмiнiстративна вiдповiдальнiсть за Ст. 53-1 КУпАП загальнi склади – самоправство (Ст. 356), посадовi злочини, об'єктами яких є встанoвлений порядок використання й охорони земель, право власностi та iншi права осiб на землю.

До злочинiв, що мають безпосереднє вiдношення до того, що виро-щується на землi, належать знищення або пошкодження лiсових масивiв (Ст. 245), незаконна порубка лiсу (Ст. 246), порушення законодавства про захист рослин (Ст. 247).