Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5. Адміністративна відповідальність за порушення земельного за-конодавства : Земельне право : Бібліотека для студентів

5. Адміністративна відповідальність за порушення земельного за-конодавства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Адміністративна відповідальність є репресивним видом юридичної від-повідальності і пов’язана із за стосуванням уповноваженими державними

органа ми і посадовими особами адміністративних стяг нень до суб’єктів, винних у вчиненні адміністра тивного проступку у галузі земельних відно-син. Вона є оперативним засобом впливу на порушників і застосовується в адміністративному, іноді — у судо вому порядку.

Така відповідальність покладається на винних осіб лише за ті про-ступки, які не мають значної сус пільної небезпеки і передбачені чинни-ми адмініст ративним законодавством. Адміністративні заходи впливу на правопорушників стимулюють додержан ня ними вимог і правил, закрі-плених земельним за конодавством .

Визначення складу земельних правопорушень і порядок притягнення до адміністративної відпові дальності за їх вчинення встановлює Кодекс Украї ни про адміністративні правопорушення (КпАП).

Найпоширенішим видом адміністративного стягнен ня за вчинені земельні правопорушення є штраф. Правовою підставою притягнення до адміністратив ної відповідальності є норми земельного та адмініст-ративного законодавства.

Земельні правопорушення, за вчинення яких пе редбачено адміні-стративну відповідальність, з ура хуванням суб’єктного складу поділяють на три гру пи: вчинені посадовими особами, посадовими особа ми і гро-мадянами, лише громадянами. Так, відпо відно до ст. 532 КпАП тільки посадові особи при тягуються до адміністративної відповідальності за перекручування даних держаного земельного ка дастру і приховування інформації про наявність зе мель запасу або резервного фонду.

Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель (ст. 52 КпАП), порушення правил використання земель (ст. 53 КпАП), са-мовільне зайняття земельної ділянки (ст. 531 КпАП), несво єчасне повер-нення тимчасово займаних земель або не приведення їх у стан, придатний для використан ня за призначенням (ст. 54 КпАП), самовільне від хилення від проектів внутрігосподарського земле устрою (ст. 55 КпАП) — це само-стійні земельні правопорушення, при вчиненні яких до адміністра тивної відповідальності притягуються як громадя ни, так і посадові особи, зни-щення громадянами межових знаків землекористуваиь (ст. 56 КпАП) тягне за собою накладення штрафу лише на грома дян.

Функцiї, пов'язанi з виявленням та фiксуванням земельних право-порушень, покладенi на державнi контрольно-наглядовi органи, мiсцевi ради, державних iнспекторiв вiдповiдних державних iнспекцiй. Правовi санкції застосовуються судовими органами, aдмiнicтративними комiсiями виконкомiв сiльських, селищних, мicьких рад та