Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Цивільно-правова відповідальність : Земельне право : Бібліотека для студентів

4. Цивільно-правова відповідальність


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Цивільно-правова відповідальність являє собою форму державного примусу, що полягає у невигідних майнових наслідках для правопорушника, зокрема у застосуванні до нього майнових санкцій на користь спрямованих на відновлення порушеної сфери май нових відносин.

Під майновою відповідальністю за порушення зе мельного законо-давства розуміють несприятливі наслідки майнового характеру. При ма-теріальній відповідальності шкода може бути відшкодована у меншому розмірі.

Підставою відповідальності за порушення земель ного правопорядку є не порушення права конкрет ної особи, а заподіяння шкоди земельним ресурсам, її відшкодування здійснюється з урахуванням при родної, а не майнової цінності землі. Так, відповідно до ч. 1 ст. 212 ЗК України са-мовільно зайняті зе мельні ділянки підлягають поверненню власникам землі або землекористувачам без відшкодування за трат, понесених за час незаконного користування ними.

Цивільно-правова відповідальність настає при укладанні угод щодо зе-мельних ділянок з порушен ням встановленого законом порядку. Стаття 210 ЗК України передбачає, що такі угоди (купівлі-продажу, дарування, застави, обміну земельних ділянок) визнаються недійсними за рішенням суду.

Загальні підстави і правові наслідки визнання угод щодо земельних ділянок недійсними встановле но цивільним законодавством.

Серед угод щодо земельних ділянок слід виділити ті, які укладаються стосовно земельних ділянок, що не включені до ринкового обігу і взагалі не можуть виступати предметом угод. Мова йде про земельні ділянки, які перебувають у державній власності і не можуть передаватися у комуналь-ну чи приватну власність (землі атомної енергетики та космічної систе-ми, земельні ділянки зон відчуження та без умовного (обов’язкового) відселення, що зазнали ра діоактивного забруднення внаслідок Чорно-бильської катастрофи тощо) (ст. 84 ЗК).

Крім того, до угод, укладених з порушенням зе мельного законодав-ства, відносять ті з них, що сто суються відчуження земельних ділянок суб’єктами, які не мають на це права (наприклад, землекористу вачами). Такі угоди порушують права власників зе мельних ділянок.

Підставою для застосування заходів цивільно-пра вової відповідаль-ності є також невиконання підпри ємствами, установами, організаціями, що тимчасово використовували земельні ділянки для проведення геоло-гознімальних, розвідувальних, геодезичних та інших робіт передбачено-го правовими нормами обов’язку привести займану земельну ділянку за свій рахунок і у встановлений строк у стан, придат ний для її використан-ня за призначенням. У такому випадку відповідно до ст. 203 або статей 440 і 453 ЦК України, вони повинні відшкодувати власникові