Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідаль-ності : Земельне право : Бібліотека для студентів

2. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідаль-ності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Юридична відповідальність може настати лише за наявності певного юридичного факту — факту вчинення правопорушення, що є єдиною під-ставою юридичної відповідальності.

У ст. 211 ЗК України закріплено перелік видів по рушень земельного законодавства. До них віднесено: укладання угод з порушенням земель-ного законо давства; самовільне зайняття земельних ділянок; псування сільськогосподарських угідь та інших зе мель, забруднювання їх хіміч-ними та радіоактивни ми речовинами і стічними водами, засмічування промисловими, побутовими та іншими відходами; розміщення, проекту-вання, будівництво, введення в дію об’єктів, що негативно впливають на стан зе мель; невиконання вимог щодо використання зе мель за їх цільо-вим призначенням; порушення стро ків повернення тимчасово займаних земель або не виконання обов’язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням; зни щення межових знаків; прихову-вання від обліку і реєстрації та перекручування даних про стан зе мель, розміри та кількість земельних ділянок; не проведення рекультивації по-рушених земель; зни щення або пошкодження протиерозійних і гідротех-нічних споруд, захисних насаджень; невиконання умов знімання, збе-реження і нанесення родючого шару ґрунту; самовільне відхилення від проектів землеустрою; ухилення від державної реєстрації зе мельних ді-лянок та подання недостовірної інформа ції щодо них; порушення строків розгляду заяв що до відведення земельних ділянок.

Цей перелік не є вичерпним. Законодавством Ук раїни можуть бути встановлені й інші види правопорушень, зокрема таких, як придбання земельних ді лянок за рахунок доходів, одержаних від злочинної діяль-ності.

Таким чином, земельне правопорушення являє со бою винне, проти-правне діяння (дію чи бездіяль ність), що суперечить правовим нормам

раціональ ного використання земельних ресурсів, перешко джає здійсненню прав і законних інтересів власни ків землі та землекористувачів, порушує встанов лений державою порядок управління земельним фон дом як націо-нальним багатством нашої держави.

Об’єктивна характеристика земельного правопо рушення полягає у тому, що воно завжди виступає як конкретне діяння (дія чи бездіяль-ність) деліктоздатної особи. Такe діяння суб’єкта, з юридичної точ ки зору, може бути виражене: у невиконанні ним своїх обов’язків, які за-кріплені земельним законо давством чи випливають, наприклад, з дого-вору оренди земельної ділянки; у недодержанні заборон, встановлених земельно-правовими нормами (на приклад, ч. 3 ст. 125 ЗК України забо-роняє вико ристовувати земельну ділянку до встановлення її меж в натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та його державної реєст рації); у зловживанні суб’єкта своїми земельними права-ми та створенні перешкод у реалізації своїх прав іншими суб’єктами (на-приклад, правомочностей власника земельної ділянки щодо володіння, користування та розпоряджання нею) та iн.

Для того, щоб мало місце правопорушення при настанні юридичного факту, зовні схожого на право порушення, необхідна наявність повного складу правопорушення в діях особи, яка спричинила на стання такого факту. Під складом правопорушення теорія права розуміє внутрішню структуру, або еле менти правопорушення: - об’єкт - об’єктивну сто рону – суб’єкт - суб’єктивну сторону правопору шення.

До складу земельного правопорушення також входять ці чотири основні елементи. Вони характеризу ються складним змістом.

Об’єкт земельного правопорушення поділяється на загальний та без-посередній. Загальним об’єктом земельного правопорушення виступають суспільні земельні відносини, що регулюються та охороняють ся норма-ми права. Безпосереднім об’єктом цього правопорушення є суспільні від-носини у сфері вико ристання та охорони земель, а також земельні права та законні інтереси власників земельних ділянок і землекористувачів, ін-ших суб'єктів земельних пра вовідносин.

Об’єктивна сторона складу земельного правопо рушення - це система передбачених правовою нор мою ознак, що характеризують його зовнішню сторону. Об’єктивну сторону правопорушення станов лять конкретні дії (наприклад, зайняття земельної ділянки) або бездіяльність (наприклад, невиконання заходів щодо охорони земель) правопорушника, який пося-гає на земельні інтереси учасників земель них відносин, тобто власне про-типравне діяння, а також шкідливі наслідки діяння, причинний зв’язок між протиправним діянням та його шкідли вими наслідками, що настали, час, місце, умови, способи та засоби вчинення земельного правопору-114

шення. Саме протиправне діяння є обов'язковою оз накою земельного правопорушення, всі інші озна ки - факультативними.

Самостійним елементом земельного правопору шення є суб’єкт правопорушення, тобто особа, яка його вчинила і повинна за це нести відповідальність. Порушниками земельного законодавства мо жуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Чинний Кодекс України про адміні-стративні правопорушен ня суб'єктом адміністративного правопорушен-ня називає лише фізичних осіб, проте низка законів України, зокрема Закон України “Про відпові дальність підприємств, їх об'єднань, уста-нов та організацій за порушення у сфері містобудування” від 14 жовтня 1994 року № 208/94-ВР встановлює юридичну відповідальність, зокрема адміністратив ну, і для юридичних осіб. Таке становище породжує право-ву колізію.

Усуває названу колізію права новий Кодекс Ук раїни про адміністра-тивні проступки (проект), стат тя 7 якого серед суб’єктів адміністратив-ного про ступку називає юридичних осіб і об’єднання грома дян.

Необхідна ознака суб’єкта земельного правопору шення — його делік-тоздатність, тобто можливість особи відповідати за свої діяння. Земель-ним право порушенням визнається лише діяння особи, яка здатна усві-домлювати значення свого вчинку і керу вати ним.

Суб’єктивна сторона земельного правопорушення характеризується обов’язковою наявністю вини, тобто психічним ставленням суб’єкта до вчинено го ним протиправного діяння та його шкідливих наслідків.

Усі земельні правопорушення залежно від кон кретного виду об’єктів умовно поділяють на дві гру пи: власне земельні правопорушення та зе-мельні правопорушення екологічної спрямованості.

Правопорушення першої групи порушують вимо ги раціонального використання та охорони земель, законних прав та інтересів власників земельних ді лянок і землекористувачів, у тому числі й оренда рів. До них відносять: невиконання вимог щодо ви користання земель за цільовим призначенням; само вільне зайняття земельних ділянок; знищення ме-жових знаків; ухилення від державної реєстрації зе мельних ділянок і по-дання недостовірної інформації щодо них та деякі інші.

Серед цих правопорушень можна виділити зе мельні правопорушен-ня майнового характеру (на приклад, самовільне зайняття земельних ділянок) та земельні правопорушення у сфері управління (на приклад, приховування від обліку і реєстрації та пе рекручування даних про стан земель, розміри та кількість земельних ділянок).

До земельних правопорушень екологічної спрямо ваності належать такі порушення земельного зако нодавства, вчинення яких пов’язане з заподіянням шкоди землі. Вони є водночас і екологічними право-порушеннями, їх об’єктом виступає земля як не від’ємний елемент еко-115

системи. Такими правопору шеннями є: псування сільськогосподарських угідь та інших земель, їх забруднювання хімічними та ра діоактивними речовинами і стічними водами, засмі чування промисловими, побутови-ми та іншими від ходами; невиконання умов знімання, збереження і нане-сення родючого шару ґрунту та ін.

Поділ порушень земельного законодавства можли вий і за іншими ознаками. Так, враховуючи ступінь суспільної шкоди серед земельних правопорушень, розрізняють злочини i проступки. До злочинів від носять суспільно небезпечні діяння, за вчинення яких передбачено кримінальну відповідальність. Се ред них: забруднення або псування земель (ст. 239 Кримінального кодексу України); безгосподарне ви користання земель (ст. 254 Кримінального кодексу України); порушення правил екологіч-ної безпеки (ст. 236 Кримінального кодексу України) та деякі інші.

Усі інші неправомірні дії (крім злочинів), які по рушують земельний правопорядок, належать до про ступків, які, у свою чергу, за галузевою належністю поділяються на: дисциплінарні, адміністративні та цивільно-правові.