Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_e08f6d9838690cc257f4f3ff17c4a7cb, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 8. Відповідальність за порушення земельного законодавства 1. Поняття юридичної відповідальності за земельні правопорушення : Земельне право : Бібліотека для студентів

Розділ 8. Відповідальність за порушення земельного законодавства 1. Поняття юридичної відповідальності за земельні правопорушення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Відповідальність взагалі — це обов’язок відпові дати за свою суспільно-негативну поведінку та мати за таку поведінку негативні наслідки.

Юридична відповідальність — це юридичний обов'я зок порушника юридичної норми відповідати за свою суспільно-негативну поведінку та прийняти на себе негативні правові наслідки через заходи дер жавного при-мусу.

Юридична відповідальність за порушення земель ного законодавства — важлива складова правового забезпечення раціонального використання та охоро ни земель. Вона має місце у межах правовідносин між суб'єктом, який порушив приписи земельно-правової норми, з одного боку, і держа-вою в особі її органів — з іншого. Юридична відповідальність спрямована на стимулювання додержання земельно-правових норм, відновлення по-рушених земельних прав, а також на запобігання вчиненню земельних правопорушень.

Юридичний зміст відповідальності полягає у без умовному обов’язку правопорушника зазнавати не сприятливих наслідків особистого, майно-вого чи ор ганізаційного характеру. Вид і міра цих наслід ків передбачені відповідними санкціями правових норм.

Відповідальність за порушення земельного зако нодавства завжди пов'язана з негативними правови ми наслідками як результатом неправо-мірних діянь (дій чи бездіяльності) винної особи. У тих випадках, коли, наприклад, при вилученні (викупі) земельних ділянок для державних або суспільних потреб влас никам земельних ділянок або землекористу-вачам завдаються збитки, питання про відповідальність не виникає. Тут мають місце гарантії захисту поруше них прав суб'єктів правомірними ді-ями уповноваже них державних органів.

Неправомірна поведінка можлива як з боку самих носіїв земельних прав, так і з боку сторонніх осіб. У зв’язку з цим серед негативних право-вих наслідків самостійне місце посідає примусове припинення зе мельних прав су’єктів (право власності на земельну ділянку і право на землеко-ристування), яке іно ді називають земельно-правового відповідальністю. Крім того, до винних осіб, які вчинили земельне правопорушення, мо-жуть бути застосовані заходи адміністративного, дисциплінарного чи криміналь ного впливу, а за наявності заподіяної шкоди — її відшкоду-вання.

Відповідальність за порушення земельного зако нодавства виконує ряд важливих функцій:

Ill

-          по-перше, вона виступає як засіб забезпечення ви конання вимог зе-мельного законодавства;

-          по-друге, відповідальність у зазначеній сфері є важливим елементом механізму гарантій земельних прав суб'єктів;

-          по-третє, норми цього інституту стимулюють до держання принципів земельного законодавства;

-          по-четверте, в умовах переходу економіки країни до ринкових відно-син зростає роль компенсаційної функції юридичної відповідальнос-ті.

У сучасних умовах земельних перетворень важли вого значення на-бувають охоронна, превентивна та виховна функції відповідальності за земельні право порушення. Вони є засобом охорони та забезпечення вста-новленого у державі земельного правопорядку.

Нарешті, у деяких випадках юридична відпові дальність за порушен-ня земельного законодавства виконує каральну функцію, коли вона є на-слідком вчинення кримінальних чи адміністративних право порушень.

Юридична відповідальність за порушення земель ного законодавства залежно від вчиненого порушен ня, застосовуваних санкцій за юридич-ною силою впливу на правопорушників поділяється на адмі ністративну, кримінальну, цивільно-правову та дис циплінарну.

У правовій літературі іноді обґрунтовується необ хідність виділення, поряд із традиційними видами відповідальності, ще й спеціальної від-повідальності за порушення земельного законодавства. Спеціаль ного вважається відповідальність, яку становлять за ходи правового впливу на порушників земельного законодавства, передбачені Земельним кодек-сом Ук раїни та законодавством, що його доповнює. Так, до спеціальної земельно-правової відповідальності у зазначеній сфері пропонують від-нести примусове припинення права користування земельною ділян кою, обов’язок знести власником земельної ділянки чи землекористувачем самовільно зведений об'єкт чи повернути самовільно зайняту ділянку та ін. Та ка точка зору дискусійна. Заходи впливу на право порушників, які самовільно зайняли земельну ді лянку чи вчинили інше порушення, дійсно передба чені чинним законодавством. Але за своєю суттю во ни є специфічними санкціями, які в адміністратив ному порядку застосову-ють судові та інші органи до правопорушників. Ці санкції можуть сто-суватися як носіїв земельних прав, так і інших осіб–правопорушників. Введення в обіг, поряд з традиційними вида ми відповідальності, інших її видів навряд чи до цільне.

Юридична відповідальність за порушення земель ного законодавства є міжгалузевим інститутом. Во на реалізується з використанням різних за характе ром заходів впливу па правопорушників. Специфіка їх засто-

сування у кожному випадку залежить від ха рактеру правопорушення та конкретних обставин.

Слід акцентувати увагу на тому, що юридична відповідальність за по-рушення земельного законо давства, поділяючись на різні види, може на-ставати як для фізичних, так і для юридичних осіб. При цьому необхідно пам’ятати, що кримінальна відпо відальність в Україні — персоніфікова-ний вид юри дичної відповідальності, а тому вона настає виключ но для конкретних фізичних осіб у разі вчинення ними злочину. Адміністратив-на та цивільно-правова відповідальність за порушення норм земельного пра ва може наставати і для юридичних осіб, про що йтиметься у наступ-ному параграфі.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_e08f6d9838690cc257f4f3ff17c4a7cb, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0