Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6. Державний земельний кадастр : Земельне право : Бібліотека для студентів

6. Державний земельний кадастр


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Згідно із ч. 1 ст. 193 ЗК України державний земельний кадастр — це єдина державна система земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процеду ру визнання факту виникнення або припинення права власності і права користування земельними ділянками та містить сукупність відо-мостей і документів про місця розташування та правовий режим цих ді-лянок, їх оцінку, класифікацію земель, кіль кісну та якісну характеристи-ку, розподіл серед власників землі та землекористувачів.

Таким чином, земельний кадастр — це звід систе матизованих науко-во обґрунтованих і достовірних відомостей про землі всіх категорій.

Призначення його полягає у забезпеченні органів державної влади та місцевого самоврядування, заці кавлених громадян і юридичних осіб відомостями про природний стан і правовий режим земель з ме тою їх ра-ціонального використання та охорони.

Стаття 195 ЗК України встановлює основні зав дання ведення дер-жавного земельного кадастру. Ни ми є: забезпечення повноти відомос-тей про всі земельні ділянки; застосування єдиної системи прос торових координат та системи ідентифікації земельних ділянок; запровадження єдиної системи земель но-кадастрової інформації та її достовірності.

Стаття 196 ЗК України визначає складові держав ного земельного ка-дастру. Це кадастрове зонування, кадастрові зйомки, бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель, грошова оцінка земельних ділянок, державна реєстрація земельних ділянок, облік кіль кості та якості земель. Переліче-ні види земельно-ка дастрової діяльності суб’єктів земельно-кадастрових правовідносин спрямовані на створення відповідно до чинного законо-давства України документованої кадастрової інформації.

Державний земельний кадастр ведуть Держкомзем, Державний ко-мітет АРК по земельних ресурсах і єдиному кадастру, обласні, Київські і Севастополь ські міські головні управління, районні відділи, міські (міст обласного і районного значення) управ ління (відділи) земельних ресур-сів, виконавчі комі тети сільських, селищних, міських рад.

Складовою державного земельного кадастру є дер жавна реєстрація земельних ділянок. Державний реєстр земель складається з двох частин — книги записів реєстрації державних актів на право влас ності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди, землі із зазначенням ка дастрових номерів земельних ділянок; Поземельної кни-ги, яка містить відомості про земельну ділянку. Порядок та умови дер-жавної реєстрації земельної ділянки визначені в Інструкції про порядок скла дання, видачі, реєстрації і зберігання державних ак тів на право при-ватної власності на землю, право власності на землю і право постійно-го користування землею, договорів на право тимчасового користуван ня землею (у тому числі на умовах оренди) та дого ворів оренди землі, за-твердженою наказом Держкомзему від 4 травня 1999 р. № 43. Згідно з п. 3.3 Інструкції державна реєстрація державних актів, що посвідчують право приватної власності на землю або постійного користування зем-лею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) здійснюють районна, місь ка, селищна, сільська рада; договорів оренди — виконавчий орган міської, селищної, сільської ради, Київська та Севастопольська міські державні адмі ністрації; державних актів на право власності на землю — місцеві державні органи земельних ресур сів Держкомзему України. Забезпечення державної реєстрації дер-жавних актів, що посвідчують право на землю, покладається на відповідні державні орга ни земельних ресурсів Держкомзему України. У до датках до Інструкції вміщено форми і таблиці книг реєстрації документів про право на землю.

Всі кадастрові відомості про землю оформляються у вигляді оновлюва-ної спеціальної базової докумен тації, яку складають щороку. Вона може бути тек стовою і картографічною. Це схеми, графіки, текс тові та інші матеріали, що містять відомості про ме жі адміністративно-територіальних утворень і зе мельних ділянок власників землі та землекористувачів, кількість, якість і продуктивність земель дер жавної, приватної і комунальної власності.

Дані Державного земельного кадастру обов’язково враховують при плануванні, використанні та охоро ні земель, вилученні та наданні зе-мельних ділянок, проведенні землеустрою, здійсненні державного контр-олю за використанням і охороною земель та інших заходів.

Державний земельний кадастр є основою для ве дення кадастрів ін-ших природних ресурсів: водних, лісових, тваринного і рослинного світу та ін.