Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5. Землеустрій : Земельне право : Бібліотека для студентів

5. Землеустрій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Відповідно до ст. 99 ЗК України і Закону України “Про землеустрій” від 22 травня 2003 року земле устрій являє собою сукупність соціально-економіч них та екологічних заходів, спрямованих на регулю вання зе-мельних відносин та регіональної організа ції території адміністративно-територіальних утво рень, суб’єктів господарювання, що здійснюється під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил. Він виконує важливі функції організації раціонального використан-ня зе мельних ресурсів, їхньої охорони та захисту ґрунтів незалежно від цільового призначення земель, водно час є однією з функцій державного управління у сфері землекористування і поширюється на землі всіх форм власності.

Мета землеустрою визначається відповідними на прямами його про-ведення, а саме: забезпечення ра ціонального використання земель; охо-рона земель; створення сприятливого екологічного середовища; поліп-шення природних ландшафтів.

Суб’єктами землеустрою є органи державної вла ди та органи місце-вого самоврядування, юридичні та фізичні особи, які здійснюють земле-

устрій, зем левласники і землекористувачі, а об’єктами — тери торія Укра-їни, території адміністративно-територі альних утворень або їхніх частин, території землеволодінь і землекористувань чи окремі земельні ді лянки.

Організація території у процесі землеустрою має різні завдання і спрямованість залежно від категорії землі, її використання як засобу ви-робництва чи просторової бази. Якщо на землях сільськогосподар ського призначення метою землеустрою є найефек тивніше розміщення, розпо-діл сільськогосподар ських угідь, забезпечення збереження ґрунтів і під-вищення їхньої продуктивності, то метою землеуст рою на несільсько-господарських землях може бути раціональне розміщення виробничих, комунально-побутових, житлових чи інших об’єктів, під’їзних шляхів, організація санітарно-захисних зон навколо об'єктів, що шкідливо впли-вають на навколишнє се редовище, збереження особливо цінних природ-них об’єктів і комплексів тощо.

Таким чином, землеустрій як сукупність соціально-економічних за-ходів виконує різноманітні завдання, пов’язані з забезпеченням раціо-нального використання та охорони земель незалежно від їхнього цільо-вого призначення (сільськогосподарського виробництва, промисловості, лісового та водного господарства, містобудування тощо).

На рівні загальнодержавних землевпорядних заходів, зокрема, про-водять: реалізацію державної політики у галузі земельних правовідно-син; визначення основного цільового призначення земельних масивів, розробку великих регіональних комплексних програм охорони та ра-ціонального використання земельних ресурсів; планування та прогно-зування (розробка державних, обласних, районних і регіональних схем використання земель і схем землеуст рою, заходів щодо охорони земель), розробку цільо вих програм меліорації та рекультивації земель, бо ротьбу з водною та вітрового ерозією ґрунтів.

Важливе значення мають також прогнозні та перед проектні завдання землеустрою, до яких належать: розробка схем використання й охорони земельних ресурсів держави та її деяких регіонів, у тому числі протиеро-зійних та інших ґрунтозахисних заходів; розробка схем землеустрою об-ластей і регіонів; розробка прогнозів, регіональних програм використан-ня і охорони земель; обґрунтування розміщення, встановлення та зміни меж територій з особливими природоохоронними, рекреаційними та за-повідними режимами.

У процесі реалізації зазначених завдань важливим є проведення дер-жавної землевпорядної експертизи, яка визначає: питання правового забезпечення проектних рішень; відповідність передбачених заходів за-вданню на проектування, вимогам раціональ ного використання і охорони земель та нормативно-технічним документам; запропоновані проектною документацією рішення стосовно знімання, збере ження та використання

родючого шару ґрунту при проведенні робіт, пов’язаних з порушенням земель, проведенням їх рекультивації.

Землеустрій здійснюють за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, а також коштів громадян і юридичних осіб. Формою землеустрою є зем-левпорядний процес.

Землевпорядний процес — це загальний порядок виконання деяких землевпорядних дій. Він складається з таких взаємопов’язаних стадій, що послідов но виконуються: порушення клопотання про прове дення землевпорядної дії; підготовчі роботи щодо складання проекту землеу-строю; розгляд проекту, проектної документації; затвердження проекту; пе ренесення проекту в натуру (на місцевість); оформ лення та видача землевпорядних матеріалів і документів; здійснення авторського нагля-ду за виконан ням проекту землеустрою.