Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Поділ земельного фонду на категорії земель : Земельне право : Бібліотека для студентів

4. Поділ земельного фонду на категорії земель


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Залежно від цільового призначення земельний фонд поділяється на категорії земель, що мають різ ний правовий режим використання і охоро-ни. ЗК України виділяє 9 великих груп земель за цією кла сифікаційною ознакою. Ними є:

1.         землі сільськогосподарського призначення;

2.         землі житлової та громадської забудови;

3.         землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призна-чення;

4.         землі оздоровчого призначення;

5.         землі рекреаційного призначення;

6.         землі історико-культурного призначення;

7.         землі лісового фонду;

8.         землі водного фонду;

9.         землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та ін-шого призначення. Серед категорій земель найважливіше економічне значення мають

землі сільськогосподарського при значення, тобто такі, що надані для по-треб сільсько го господарства або призначені для цієї мети. Основ на час-тина цих земель зайнята сільськогосподар ськими угіддями: ріллею, сіно-жатями, пасовищами, городами, садами тощо. Саме їх використовують як основний засіб виробництва у сільському господар стві.

Другою категорією земель є землі населених пунктів: міст, селищ міського типу і сіл. Ця кате горія земель має правовий режим, що сприяє роз виткові просторової бази для житлового, комуналь ного, культурно-побутового будівництва, розміщення сфери обслуговування і задоволен-ня інших по-жителів населених пунктів.

До складу земель промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та ін-шого призначення включено частину земельного фонду, надану для роз-міщення експлуатації будівель і споруд промисловості, гір ничодобувних, транспортних та інших підприємств; землі, надані у користування підпри-ємствам залізничного, автомобільного, морського, трубопровідно го, по-вітряного та інших видів транспорту; землі для розміщення та діяльності військових частин, інших військових формувань і внутрішніх військ, а також землі, надані підприємствам, що експлу атують лінії електропе-редач і зв’язку. Межі земель цієї категорії найрухливіші, що пов’язано в першу чергу з появою дедалі нових видів діяльності. Тому перелік земель цієї категорії земельного фонду є від критим. Нині до цієї категорії земель включають, зокрема, землі, надані для функціонування косміч ної інфра-структури України.

Велике природоохоронне, естетичне, рекреаційне, ресурсозберігаюче, виховне навантаження має виді лення категорії земель природоохоронно-го, оздоров чого, рекреаційного та історико-культурного при значення. До цієї категорії увійшли землі природно-заповідного фонду України, інші види земель, що підлягають особливій охороні згідно із законами України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про природно-заповідний фонд Украї ни”, “Про туризм» і “Про охорону та використання пам'яток історії та культури”. Землям цієї категорії надається особливий охоронний правовий режим, який полягає у вилучені їх з господарського вико ристання. Слід зазначити, що площі, зайняті земля ми цієї категорії, в останнє десятиріччя мають тен денцію до постійного збільшення, що є

позитивним фактом у контексті визнання еколого-оздоровчої ро лі цих територій для людини та інших біологічних ресурсів планети.

Однією з найбільших категорій у складі земельного фонду України є землі лісового фонду, що вклю чають землі, вкриті лісом, а також не вкриті лісом, але надані для потреб лісового господарства (ст. 76 ЗК України).

Згідно зі ст. 78 ЗК України, до земель водного фонду належать зем-лі, зайняті річками, озерами, водоймами, болотами, гідротехнічними та Іншими водогосподарськими спорудами, а також землі, виді лені по бе-регах водойм під смуги відведення і водо охоронні зони водойм. Осно-вним призначенням зе мель цієї категорії є забезпечення охорони і раціо-нального використання водних ресурсів. Правовий режим цих земель тісно пов’язаний з режимом по криваючих чи прилеглих вод, який визна-чається Водним кодексом України.

Землями запасу визнаються всі землі, не передані у власність або не надані в постійне користування, та землі, правила власності або користу-вання якими припинено відповідно до законодавства України. Структу-ра і склад земельного фонду не є незмінним. Вони змінюються під впли-вом економічних, еколо гічних, геополітичних та інших факторів. Зміні під лягає співвідношення земель різних категорій все редині існуючого поділу. В першу чергу це зумовле но розвитком приватизації земель, їх вилученням і наданням для здійснення того чи іншого виду діяль ності, зміною цільового призначення земель для від новлення стану деградова-них, забруднених чи по шкоджених земель.