Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3. Система органів управління у галузі використання та охорони зе-мель і їхні повноваження : Земельне право : Бібліотека для студентів

3. Система органів управління у галузі використання та охорони зе-мель і їхні повноваження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Органи управління у галузі використання та охо рони земель мають розгалужену систему, яка діє у межах повноважень, визначених земель-

ним та іншими галузями права України. Зазначена система функціонує як єдиний взаємопов'язаний механізм.

Систему органів управління та охорони земель по діляють на два види: органи загальної компетенції та органи спеціальної компетенції. Осо-бливістю уп равління у галузі використання та охорони земель органами загальної компетенції є те, що вони здій снюють зазначену діяльність і разом з тим вирішу ють інші завдання, віднесені до їхньої компетен ції, — розвиток економіки, соціальної сфери, національної безпеки та оборони тощо. На відміну від них, для органів спеціальної компетенції управлін ня у галузі використання та охорони земель є голов ним або одним з голо-вних напрямів їхньої діяль ності.

До системи органів загальної компетенції, які здійснюють управлін-ня у галузі використання та охорони земель, належать: Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Кабі нет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядуван ня, місцеві органи виконавчої влади.

Систему органів управління спеціальної компе тенції у даній сфері становлять: Міністерство еколо гії та природних ресурсів України, Дер-жавний комі тет України по земельних ресурсах.

Відповідно до ст. 75 Конституції України основни ми повноваження-ми Верховної Ради України у галу зі управління використання та охоро-ни земель є: прийняття законів у галузі регулювання земельних відносин; визначення засад державної політики у галузі використання та охорони земель; затверджен ня загальнодержавних програм щодо використання та охорони земель; встановлення і зміна меж районів і міст; погодження питань, пов'язаних з вилученням (викупом) особливо цінних земель; ви-рішення інших питань у галузі земельних відносин згідно з Конституці-єю України.

За ЗК України до повноважень Верховної Ради Автономної Респу-бліки Крим у галузі використання та охорони земель на території рес-публіки належить низка напрямів діяльності, пов’язаних з реалізацією загальнодержавної політики у сфері земельних відносин і захисту земель-них прав громадян, юридичних осіб, територіальних громад і держави в цілому. Серед них: розпоряджання землями, що пере бувають у спільній власності територіальних громад; підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із земель державної власності, що проводять органи виконавчої влади; координація контролю за вико-ристанням та охороною земель.

Повноваження Кабінету Міністрів України у галу зі земельних відно-син визначено ЗК України (ст. 13 та ін.). Зокрема, відповідно до п. 2 ст. 84 ЗК Украї ни він здійснює повноваження власника щодо зе мель державної власності згідно з законом у межах і порядку, визначених Кодексом; за

погодженням з Верховною Радою України має повноваження на продаж земельних ділянок, що перебувають у власності держави, іноземним дер-жавам та іноземним юридичним особам (п. 1 ст. 129 ЗК України); упов-новажений надавати у постійне користування зе мельні ділянки із земель державної власності юри дичним особам у випадках, визначених стаття-ми 9 і 150 ЗК України (п. 7 ст. 122); має право приймати рішення щодо вилучення земельних ділянок державної власності, які перебувають у постійному користуванні, для суспільних та інших потреб (п. 2 ст. 149); визначає порядок встановлення та зміни ці льового призначення земель (ч. 3 ст. 20 ЗК); надає дозвіл на проведення розвідувальних робіт на зем-лях заповідників, національних природних парків, дендрологічних і бо-танічних садів, археологічних пам'яток (п. 3 ст. 97); затверджує методику грошо вої та експертної оцінки землі (п. 8 ст. 128); здій снює інші повно-важення.

Органи місцевого самоврядування (обласні, Київ ська і Севастополь-ська міські, районні, районні у містах, сільські, селищні та міські ради) ви-конують управлінські функції у сфері земельних відносин відповідно до статей 8-12 ЗК України, законів Ук раїни “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року (з відповідними змінами), “Про столи-цю України - місто-герой Київ” від 15 січня 1999 року. До їхніх повнова-жень належать: розпо ряджання землями територіальних громад; підго-товка висновків щодо вилучення (викупу) та надан ня земельних ділянок із земель державної власнос ті, що проводять органи виконавчої влади; встанов лення та зміна меж відповідних адміністративно-те риторіальних одиниць; організація землеустрою; за безпечення реалізації державної по-літики у галузі використання та охорони земель та інші.

Повноваження місцевих державних адміністрацій визначено в ст. 17 ЗК України та Законі України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 року (з відповідними змінами). Вони, зокрема, розпоряджа-ються землями державної власності у межах, визначених ЗК України; беруть участь у роз робці та забезпеченні виконання загальнодержавних і регіональних програм з питань використання та охорони земель; коорди-нують здійснення землеуст рою та державного контролю за використан-ням та охороною земель; готують висновки щодо надання або вилучення (викупу) земельних ділянок; викупо вують земельні ділянки; викупову-ють земельні ді лянки для суспільних потреб у межах, визначених ЗК України; готують висновки щодо встановлення та зміни меж сіл, селищ, районів, районів у містах та міст.

Серед повноважень Міністерства екології та при родних ресурсів України як центрального органу ви конавчої влади з питань екології та природних ресурсів у галузі земельних відносин ст. 14 ЗК Украї ни ви-діляє: участь у розробці та реалізації загально державних і регіональних

програм використання та охорони земель; організація моніторингу зе-мель; участь у розробці нормативних документів у галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів; здійснення державної екологічної експертизи земле користування; внесення пропозицій щодо формуван-ня державної політики у галузі охорони та раціо нального використання земель; міжнародне співро бітництво з питань охорони земель тощо.

Відповідно до Указу Президента України “Про створення єдиної системи державних органів зе мельних ресурсів” від 6 січня 1996 року (зі змінами від 19 серпня 2002 року) система державних органів земель-них ресурсів складається з Державного комі тету України по земельних ресурсах та підпорядко ваних йому Державної інспекції з контролю за ви користанням і охороною земель, Державного коміте ту АР Крим по земельних ресурсах і єдиному ка дастру, обласних, Київського і Севас-топольського міських головних управлінь, районних відділів, мі ських управлінь (відділів) земельних ресурсів та інженерів-землевпорядників сіл і селищ.

Як зазначається у Положенні про Державний ко мітет України по земельних ресурсах, затвердже ному Указом Президента України від 14 серпня 2000 року, цей Комітет є центральним органом ви конавчої вла-ди з питань земельних ресурсів. У вста новленому порядку він вносить пропозиції щодо формування державної політики у сфері регулюван ня земельних відносин, використання, охорони та моніторингу земель, ве-дення державного земельного кадастру і забезпечує її реалізацію, здій-снює управ ління у цій сфері, а також міжгалузеву координацію та функ-ціональне регулювання з питань, віднесених до його відання.

Повноваження Держкомзему: координація робіт з проведення зе-мельної реформи; участь у розробці та організації загальнодержавних, регіональних програм використання та охорони земель; ведення дер-жавного земельного кадастру, у тому числі держав ної реєстрації зе-мельних ділянок і державного конт ролю за використанням та охороною земель; розроб ка економічного та правового механізму регулюван ня зе-мельних відносин тощо.