Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_e8d984c6c89988ff81082d7c6d2f188e, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Способи захисту прав на землю : Земельне право : Бібліотека для студентів

2. Способи захисту прав на землю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Захист суб'єктивного права на землю — це захист правомочностей (деяких або взятих разом) та інтересів власника земельної ділянки чи землекористувача. Право на захист становить надану уповноваженій особі можливість застосувати заходи правоохоронного характеру для відновлення її порушеного чи оспорюваного права. Сутність права на за-хист полягає у можливості його володільця самому вчиняти юридично значущі активні дії. Воно має конституційну природу та існує у межах відносин держави суб'єкта.

Стаття 13 Конституції України передбачає, що держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання. Вона та-кож закріплює рівність перед законом усіх без винятку суб'єктів права власності і гарантує кожному захист його прав і свобод. Ці принципові положення мають визначальне значення і для суб'єктів земельних право-відносин.

Так, ЗК України гарантує і забезпечує фізичним і юридичним особам рівні умови і способи захисту права власності і права користування на конкретні земельні ділянки.

Власник земельної ділянки чи землекористувач може вимагати усу-нення будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушен-ня не пов’язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою, і відшкодування завданих збитків.

Захист прав на землю здійснюється в адміністративному та судовому порядку.

Слід зазначити, що згідно з Конституцією України права і свободи людини і громадянина захищаються виключно судом; кожному гаранту-ється право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів держав-ної влади та органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, у тому числі й при порушенні земельних справ.

Земельний кодекс України (ст. 152) визначає перелік способів захис-ту земельних прав, який не є вичерпним. Способи захисту — це дії держав-них ор ганів у межах їхньої компетенції, які безпосередньо спрямовані на захист земельних прав громадян (наприклад, визнання права на землю судом, розгляд земельних спорів радою, опротестування прокуратурою акта органу державної влади, що порушує земельні права тощо). Всі спо-соби захисту прав на землю можна класифікувати на відносно самостій-ні групи. Зокрема, М. В. Шульга виділяє речово-правові, зобов'язально-правові і спеціальні способи захисту земельних прав.

Речово-правові способи захисту прав на землю безпосередньо спря-мовані на захист суб’єктивного права власності на землю чи права зем-лекористування осіб, які на момент порушення права не перебувають у зобов'язальних відносинах з порушником.

До цих способів захисту земельних прав належать:

-          визнання прав на земельну ділянку;

-          відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушують права або створю-ють небезпеку порушення прав;

-          витребування земельної ділянки з чужого незаконного володіння;

-          вимога власника земельної ділянки або землекористувача усунути порушення у здійсненні їхніх прав, які не пов'язані з позбавленням володіння земельною ділянкою, та ін. Зобов'язально-правові способи захисту мають на меті захист прав

суб'єкта як учасника зобов’язальних відносин. До таких способів захисту належать:

-          відшкодування збитків, заподіяних невиконанням або неналежним виконанням умов договорів (відчуження, придбання, оренди (субо-ренди) земельної ділянки та ін.);

-          повернення власникові земельної ділянки, наданої у користування за договором оренди, та деякі інші. Спеціальні способи захисту земельних прав стосуються особливих

випадків порушення прав власників земельних ділянок і землекористу-вачів. Вони зумовлені особливим колом уповноважених чи зобов’язаних осіб і надзвичайними обставинами. Це такі способи захисту:

-          визнання угоди щодо земельної ділянки недійсною;

-          визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або органів

місцево го самоврядування, які порушують права власників земель-

них ділянок і землекористувачів, тощо.

Земельним законом передбачено можливість застосування й інших

способів захисту прав на землю. Так, відповідно до цивільно-правових способів захисту прав іншими способами захисту прав на землю можуть виступати:

-          захист права спільної (спільної часткової чи спільної сумісної) влас-ності на землю;

-          захист інтересів власників землі і землекористувачів у надзвичайних ситуаціях;

-          захист права влас ності чи користування землею осіб, оголошених безвісно відсутніми або померлими, тощо. Відповідно до закону самостійним способом захисту прав на землю

вважається відновлення стану земельної ділянки, який існував до пору-шення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушують права або ство-рюють небезпеку порушення прав. Зазвичай володар порушеного права може скористатись не будь-яким, а цілком конкретним способом захисту свого права. Спосіб захисту порушеного права може чітко визначатися законом, який регламентує конкретне право відношення. Зокрема, згідно з Цивільним кодексом України власник земельної ділянки, який неза-конно позбавлений володіння нею, має право витребувати її з чужого не-законного володіння, тобто таким способом забезпечується відновлення становища, яке існувало до порушеного права. Однак частіше власнику суб'єктивного права надається можливість певного вибору способу за-хисту свого порушеного права. Так, згідно зі ст. 31 Закону України “Про оренду землі”у разі виявлення недоліків орендарем земельної ділянки, що не були обумовлені орендодавцем у договорі оренди, але які істотно перешкоджають передбаченому договором використанню земельної ді-лянки, орендар має право:

-          вимагати зменшення орендної плати або відшкодування витрат на усунення недоліків земельної ділянки;

-          отримувати певну суму понесених ним витрат на усунення таких не-доліків із орендної плати, попередньо повідомивши про це орендо-давця;

-          вимагати дострокового розірвання договору. (Крім того, цей спосіб

захисту може бути пов’заний з поверненням незаконно чи самовільно

зайнятих земельних ділянок, щодо яких землевласники або землеко-

ристувачі фактично позбавлені володіння ними).

Специфічним способом відновлення стану земельної ділянки вважа-

ється рекультивація порушених земель, яка здійснюється відповідно до

вимог ст. 166 ЗК України та Закону України “Про меліорацію земель”

Захист земельних прав громадян і юридичних осіб здійснюється та-кож шляхом визнання угоди недійсною, якщо вона порушує права цих осіб.

Так, стаття 210 ЗК України встановлює, що угоди, укладені з пору-шенням встановленого законом порядку купівлі-продажу, дарування, застави, обміну земельних ділянок, визнаються недійсними за рішенням суду. Укладання таких угод має здійснюватись відповідно до Цивільно-го кодексу України з урахуванням вимог ЗК України, проте не можуть забезпечити правомірний перехід земельної ділянки від однієї особи до іншої ті угоди, які визнаються недійсними, оскільки не відповідають ви-могам закону. Так, згідно з Цивільним кодексом України вимогам закону не відповідають угоди щодо яких:

-          недодержано встановленої форми (наприклад, відповідно до вимог ст. 132 ЗК України, ст. 13 Закону України “Про оренду землі” це має бути письмова форма);

-          немає нотаріального посвідчення; не зазначено всі істотні умови ви-значеної угоди;

-          коли угода укладається з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства (наприклад, продаж земельних ділянок державної або комунальної власності іноземним державам, іноземним юридичним особам особливо цінних земель);

-          коли угода укладається неповнолітнім, громадянином, визнаним не-дієздатним, обмеженим у дієздатності внаслідок зловживання спирт-ними напоями або наркотичними засобами, нездатним розуміти зна-чення своїх дій;

-          коли угода укладається внаслідок помилки, обману, насильства, по-грози тощо.

За загальними вимогами, правовим наслідком визнання угод недій-сними виступає обов’язок сторін повернути одна одній все одержане за угодою, а при неможливості повернути все одержане в натурі — відшко-дувати його вартість у грошовій формі, якщо інші наслідки недійсності угод не передбачені законом (п.2 ст.48 Цивільного кодексу України).

Самостійним способом захисту земельних прав є припинення дій, що порушують суб'єктивне земельне право, яке належить іншій осо-бі. Задовольняючи заяву носія земельних прав, уповноважений орган зобов’язує правопорушника припинити неправомірні дії, які порушують це суб'єктивне земельне право.

Серед інших, передбачених законом способів захисту прав на землю, можна виділити відшкодування заподіяних збитків, визнання недійсни-ми рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядуван-ня, захист інтересів власників землі і землекористувачів у надзвичайних ситуаціях, захист права спільної власності на землю, захист права влас-84

ності чи користування землею осіб, які оголошені безвісно відсутніми або померлими, тощо.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_e8d984c6c89988ff81082d7c6d2f188e, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0