Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3. Безоплатна передача земельних дiлянок у власність громадян : Земельне право : Бібліотека для студентів

3. Безоплатна передача земельних дiлянок у власність громадян


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

3емельним кодексом України передбачена безоплатна передача зе-мельних ділянок у власність громадян iз земель права державної або ко-мунальної власності. Ця передача здiйснюється мicцевими державними адмiнiстрацiями або органами мiсцевого самоврядування в межах їх по-вноважень.

Громадянин, зацікавлений у приватизацiї земельної ділянки, яка знаходиться у його користуванні, подає заяву до вiдповiдної місцевої державної адмiнicтрацiї або органу місцевого самоврядування за місцем знаходженням його земельної ділянки. 3азначена земельна ділянка пе-редається у власнicть громадянину на пiдставi вiдповiдного рішення цих opraнів та кадастрових матерiалiв, що підтверджують її pозмip.

Громадянин, зацiкавлений в одержаннi безоплатно у власнiсть зе-мельної ділянки, яка перебуває в державний або комунальній власностi, для цілей, передбачених Кодексом, подає заяву до сільської, селищної, міської ради або до місцевої державної адмiнiстрацiї за місцем знахо-дженням земельної ділянки. У заяві зазначаються бажані розмipи i мicце розташування ділянки та мета її використання.

Вiдповiдна сiльська, селищна, мicькa рада чи мicцева державна адмiнicтрацiя розглядає заяву, i в разi згоди на передачу земельної дiлянки у власність, дає дозвiл на замовлення проекту її відведення. Склад, змiст проекту відведення земельної дiлянки та порядок його розгляду i затвер-дження встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних pecypciв.

Вiдповiдна сiльська, селищна, мicькa рада чи мiсцева державна адмiнiстрацiя у мicячний строк розглядає проект відведення земельної дiлянки та приймає вiдповiдне рiшення.

У разi вiдмови сільської, селищної, міської ради чи місцевої держав-ної aдмiнicтpaцiї у передачi земельної дiлянки у власнiсть або залишення заяви без розгляду питання вирiшується в судовому порядку. Рiшення суду є пiдставою для розробки проекту вiдвeдeння земельної дiлянки, перенесення в натуру (на мicцeвiсть) i видачі документа, що посвiдчyє право власності на землю.

Громадяни мають право на безоплатну передачу їм земельних діля-нок права державної або комунальної власності в таких pозмipax:

-          для ведення фермерського господарства – в розмipi земельної частки (паю), визначеної для недержавних сільськогосподарських підпри-ємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;

-          для ведення селянського господарства – до 2 га;

-          для будівництва i обслуговування житлових будинків у сільських на-селених пунктах – до 0,25 га, в селищах – до 0,15 га, в мicтax – до 0,1 га;

-          для iндивiдуального дачного будiвництва – до 0,1 га;

-          для будiвництва iндивiдуальних гаражiв – до 0,01 га.

Громадяни, якi виявили бажання вести фермерське господарство, по-

дають до мicцевої державної адмiнicтрацiї, якщо земельна дiлянка пере-

буває в державнiй власностi, або до сільської, селищної, міської ради, якщо

земельна дiлянка перебуває в комунальнiй власностi, заяву, пiдписану го-

ловою створюваного фермерського господарства.

У заявi на вiдведення земельної дiлянки зазначаються: бажанi розмі-ри i мicце розташування земельної дiлянки; кiлькicть членiв фермерсько-го господарства; вiдомостi про досвiд роботи в сiльському господарствi i наявнicть квалiфiкацil або спецiальної пiдготовки.

3аяву громадянина про передачу земельної дiлянки у власнicть або надання в оренду вiдповiдна мicцева державна адмiнicтрацiя або сiльська, селищна, мicькa рада розглядає у мiсячний строк. У разi їх згоди щодо передачi або надання земельної ділянки громадянин замовляє розро-блення проекту її відведення.

Проект відведення земельної ділянки погоджується в порядку, ви-значеному спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з пи-тань земельних pecypciв.

Рiшення про передачу у власнicть або надання в оренду земель гро-мадянам для ведення фермерського господарства приймають вiдповiднi мiсцевi державні адмiнiстрацiї або сільські, селищні, міські ради у мiсячний строк.