Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Продаж земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення : Земельне право : Бібліотека для студентів

2. Продаж земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Продаж земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення регламентується Указом Президента України “Про продаж земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення” вiд 19 сiчня 1999 р. № 32. Даний продаж стосується земель, що перебувають у державнiй або комунальнiй власностi i запроваджується з метою створення умов для ефективного використання землi, стимулювання підприємницької ді-яльності, заохочення iнвестицiй.

Об’єктами купiвлi-продажу вiдповiдно до цього Указу є земельні ділянки, на яких знаходяться об’єкти нерухомого майна, в тому числі об’єкти незавершеного будівництва та законcepвoвaнi об’єкти, що при-ватизовані (вiдчуженi) вiдповiдно до законодавства України.

Дiя цього Указу не поширюється на:

-          земельнi дiлянки, наданi у користування та переданi у власнiсть гро-

мадянам України iз земель, що перебувають у державній або кому-

нальний власності, для ведення особистого підсобного господарства,

будівництва та обслуговування жилого будинку i господарських бу-

дівель, дачного i гаражного будівництва, садівництва, а також грома-

дянам i юридичним особам України для ведення товарного сільсько-

господарського виробництва;

-          земельні ділянки, що перебувають у державній або комунальній влас-

ності i не можуть бути передані у колективну та приватну власнicть.

Продавцями земельних ділянок несільськогосподарського призна-

чення є: щодо земель комунальної власності – сiльськi, селищні, мicькi

ради або уповноважені ними органи; щодо земель державної влас-

ності – районні, обласні, Київська i Севастопольська мiськi державні

адмiнiстрації, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим. Рішення про

продаж земельних ділянок зазначені органи виконавчої влади прийма-

ють за попереднім погодженням цих питань на сесіях вiдповiдних рад.

Покупцями земельних дiлянок несiльськогосподарського призна-чення можуть бути: громадяни України - суб'єкти підприємницької дiяльності; юридичні особи України.

3емельна ділянка несільськогосподарського призначення може при-дбаватися одним покупцем, а також кількома покупцями у спільну суміс-ну або у спільну часткову власність.

3емельнi ділянки несільськогосподарського призначення продають-ся покупцям, яким належать об’єкти нерухомого майна, що розташовані на такій земельній дiлянцi.

3емельнi ділянки несільськогосподарського призначення, що підля-гають продажу, щорічно визначаються у переліку, який затверджується радами або уповноваженими ними органами, місцевими державними адмiнicтрацiями, Радою Mіністрів Автономної Республiки Крим.

На пiдставi затвердженого щорічного переліку вiдповiднi мicцевi дер-жавні органи земельних pecypciв розробляють технічний паспорт кожної земельної ділянки, в якому зазначається її правовий режим, кiлькicнi та якicнi характеристики, а також проект її відведення.

Положення про технічний паспорт земельної дiлянки несільськогос-подарського призначення, яка пiдлягає продажу, затверджується Дер-жавним Комітетом України по земельних ресурсах.

Громадяни – суб’єкти підприємницької дiяльностi та юридичнi особи України, заiнтересованi у купiвлi земельних дiлянок несільськогосподар-ського призначення, подають до вiдповiдної сільської, селищної, мicької ради або уповноваженого нею органу, мicцевої ради або уповноваженого нею органу, місцевої державної aдмiнicтpaцiї, Ради MiнicтpiBв Автоном-ної Республiки Крим заяву (клопотання) установленого зразка.

3разок заяви (клопотання) та порядок її подання затверджуються Ка-бінетом Miнicтpiв України.

Сільська, селищна, мicькa рада або уповноважений нею орган, мicцева державна адмiнicтрацiя, Рада Miнicтpiв Автономної Республіки Крим у мicячний строк вiд дня надходження заяви (клопотання) приймає рішен-ня про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначен-ня.

Рiшення сiльської, селищної, міської ради або уповноваженого нею органу, місцевої державної адмiнiстрацii, Ради Miнicтpiв Автономної Республiки Крим є підставою для укладення договору купiвлi-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між покупцем i продавцем.

Органiзацiю купiвлi-продажу земельних ділянок несільськогоспо-дарського призначення здійснюють мicцевi державні органи земельних pecypciв.

Договiр купiвлi-продажу земельної дiлянки несільськогосподарсько-го призначення пiдлягає нотаріальному посвідченню i є пiдставою для оформлення вiдповiдного державного акта на право власності на цю зе-мельну ділянку.

Bapтicть земельної ділянки несільськогосподарського призначення визначається Державним комітетом України по земельних ресурсах або його органами на місцях на пiдставi експертної грошової оцінки.

Оплата вapтocтi земельної ділянки несільськогосподарського призна-чення може здійснюватися за згодою cтopiн iз розстроченням платежу.

Право власності на придбану земельну ділянку виникає пicля одер-жання державного акта на право власності на землю, який видається по-купцеві за умови сплати ним вapтocтi придбаної земельної ділянки.

За видачу державного акта на право власності на землю справляєть-ся плата в порядку та розмірах, що визначаються Кабінетом Miнicтpiв України.

Державний акт на право власності на землю реєструється мicцевими державними органами земельних pecypciв. Форму державного акта на право власності на землю затверджує Кабiнeт Miнicтpiв України.

Кошти, одержані від продажу земельних ділянок несільськогоспо-дарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, у розмiрi 90 вiдсоткiв зараховуються вiдповiдно до Державно-го бюджету України або на спецiальнi бюджетнi рахунки рад, на території яких знаходяться придбані земельні ділянки.

Для компенсації витрат, пов’язаних з органiзацiєю продажу земель-них ділянок несільськогосподарського призначення, на рахунки місце-вих державних органів земельних pecypciв зараховується 10 вiдсоткiв вapтocтi проданих земельних ділянок несільськогосподарського призна-чення, що перебували у державній або комунальній власності.

Спори, що виникають у процесі продажу земельних ділянок несіль-ськогосподарського призначення, вирішуються судом або господарським судом у встановленому порядку вiдповiдно до їх компетенції

Громадяни - суб’єкти пiдприємницькоi дiяльностi та юридичнi осо-би України, якi є власниками об’єктів нерухомого майна, в тому числi об’єктів незавершеного будівництва та законсервованих об’єктів, що приватизовані (вiдчуженi) вiдповiдно до законодавства України, пода-ють вiдповiдно заяву та клопотання про купівлю земельних ділянок не-сільськогосподарського призначення, на яких цi об’єкти розташовані, за зразками згідно з додатками:

-          щодо земель комунальної власності – до вiдповiдної сiльської, се-лищної, міськoї ради або уповноваженого ними органу;

-          щодо земель державної власностi – до вiдповiдної мiсце вої державної адмiнiстрації, Ради Міністрів Автономної Республiки Крим. У заявi громадянина України – суб'єкта підприємницької дiяльностi

зазначаються вiдoмостi про заявника: прізвище, iмя, по батькові та паспортні дані: серія i номер, ким i коли виданий, мicце проживання, iдентифiкацiйний номер фiзичної особи – платника податкiв та iнших обов’язкових платежiв, у клопотаннi юридичної особи України найме-нування, місцезнаходження, банкiвськi реквізити, органiзацiйно-правова форма, iдентифiкацiйний код.

До заяви (клопотання) додаються тaкi документи:

-          копiя свiдоцтва про державну реєстрацію суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

-          договiр купiвлi-продажу об' кта нерухомого майна, що знаходить-ся на земельнiй дiлянцi, або iншi документи, що посвiдчують право власностi на нього;

-          державний акт на право постійного користування землею або договір на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди). У разі придбання земельної ділянки у спільну власність до заяви

(клопотання) додається список покупців з визначенням частки земель-ної ділянки.

Сiльська, селищна, мicькa рада або уповноважений нею орган, мicцева державна адмiнiстрацiя, Рада міністрів Автономної Республiки Крим пicля надходження заяви (клопотання) у тepмiн, визначений Ука-зом Президента Україiни вiд19 сiчня 1999 р. № 32, приймає рiшення про вiдмову в продажу земельної дiлянки несільськогосподарського призна-чення з таких підстав:

-          неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо про-дажу такої земельної ділянки;

-          виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

-          стало відомо, що стосовно покупця порушено справу про банкрутство

або про припинення дiяльностi юридичної особи.

Рішення про відмову в продажу земельної ділянки несільськогоспо-дарського призначення доводиться до відома покупця у письмовій формі в установлений тepмiн органом, який прийняв рішення.

Рішення про відмову в продажу такої земельної ділянки, а також за-лишення заяви (клопотання) покупця без розгляду більше мicяця може бути оскаржено у судовому порядку.