Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Розділ 5. Правові засади угод щодо земельних ділянок 1. Правові засади купівлі-продажу земельних ділянок : Земельне право : Бібліотека для студентів

Розділ 5. Правові засади угод щодо земельних ділянок 1. Правові засади купівлі-продажу земельних ділянок


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Купiвля-продаж земельних дiлянок здiйснюється у вiдповiдностi з Порядком посвiдчення договорів відчуження земельних дiлянок та пра-ва на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом. Даний Порядок розроблений Мiнюстом Укpaїни i Держкомземом України та затвердже-ний спільно виданим ними наказом від 6 червня 1996 р. №14/5;48 (з змі-нами та доповненнями, внесеними згідно з наказом Мiнюсту України та Держкомзему України від 01.06. 98 р. №31/5; 59) з метою забезпечення реформування земельних відносин, удосконалення методів приватизації земельних дiлянок, забезпечення умов запровадження земельного обігу Вiдповiдно до Земельного кодексу України, Закону України “Про пла-ту за землю”|, Декрету Кабінету Міністрів України “Про приватизацію земельних дiлянок”, Указав Президента України “Про невiдкладнi за-ходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподар-ського виробництва”, “Про приватизацію та оренду земельних дiлянок не сільськогосподарського призначення для здійснення підприємниць-кої дiяльностi”, “Про порядок паювання земель, переданих у колективну власнicть сільськогосподарським підприємствам i органiзацiям” та “Про захист прав власників земельних часток (паїв)”.

Цей порядок застосовується щодо випадків відчуження власника-ми земельних дiлянок для ведення селянського (фермерського) госпо-дарства, ведення особистого підсобного господарства, будівництва та обслуговування жилого будинку i господарських будівель (присадибна дiлянки), садівництва, дачного i iндивiдуального гаражного будівництва, а також відчуження права на земельну частку (пай), посвідченого серти-фікатом.

Купiвля-продаж земельних дiлянок громадянами для ведення селян-ського (фермерського) господарства у місцевих Рад понад площу, що передається безплатно, провадиться з дотриманням вимог Земельного кодексу України.

Рішення вiдповiдної Ради з цього питання є підставою для укладання договору купiвлi-продажу земельної дiлянки та його нотаріального по-свідчення.

Громадяни мають право продавати або іншими способами відчужува-ти (заповідати, дарувати, обманювати) без змани цільового призначення земельна дiлянки, а також право на земельну частку (пай), посвідчене сертифікатом.

У випадках продажу права на земельну частку (пай), посвiдченого сертифiкатом, переважне право на його придбання мають члени колек-тивних сiльськогосподарських підприємств, сiльськогосподарських

кооперативів, сiльськогосподарських акціонерних товариств, а також селянська (фермерська) господарства та громадяни, яка мають право їх створити.

Договір відчуження земельної дiлянки посвідчується в нотаріально-му порядку. У разі продажу земельної дiлянки застосовується rpошова оцiнка цiєї дiлянки, яка провадиться Державним комітетом України по земельних ресурсах та його органами на мiсцях за методикою, затвердже-ною Кабiнетом МіністрівУкраїни. Продаж земельної дiлянки громадя-нам здійснюється за цiною, визначеною за згодою cтopiн.

Сплата вартості земельної дiлянки, придбаної за договором купiвлi-продажу, коли продавцем виступає вiдповiдна мicцева Рада, здiйснюється шляхом перерахування покупцем вiдповiдної суми на банкiвський раху-нок продавця.

Сплата вартості земельної дiлянки, права на земельну частку (пай), посвiдченого сертифiкатом, коли покупцем виступає мicцева Рада, а про-давцем є громадянин, здiйснюється у порядку, визначеному за згодою сторін.

До договору купiвлi-продажу, коли продавцем є вiдповiдна мicцева Рада, додається рiшення цiєї Ради про продаж земельної дiлянки та план земельної дiлянки з визначенням її розмiрiв. При вiдсутностi пла-ну земельної дiлянки він виготовляється землевпорядними та iншими органiзацiями, якi мають на це дозвiл, за рахунок коштiв продавця.

До договору купiвлi-продажу земельної дiлянки якщо продавцем є громадянин, додається державний акт на право власностi продавця на земельну ділянку. У випадку, коли продається частина земельної ді-лянки, нотapiyc робить вiдповiднi вiдмiтки на державному aктi на право власностi продавця на земельну ділянку. Державний акт, на пiдставi якого була посвідчена угода про продаж всієї земельної дiлянки, приєднується до примірника угоди, що залишається у справах нотаріальної контори чи приватного нотapiycа. Вiдмiтка у паспортi з цього приводу погашається вiдповiдною місцевою Радою. Другий примiрник державного акта, який зберiгається в мiсцевiй Paдi, також погашається нею та передається до apxiву.

Якщо договiр обтяжений заставою землi, то питання купiвлi-продажу земельної дiлянки вирiшуються вiдповiдно до Закону України “Про за-ставу”.

В ycix випадках до договору вiдчуження земельної дiлянки додається довiдка про визначення грошової оцiнки земельної дiлянки.

Договiр купiвлi-продажу земельної дiлянки без вказаних документiв, у тому числi про сплату вартості земельної дiлянки, реєстрації у мiсцевiй Paдi не підлягає.

Справляння державного мита при купiвлi-продажу земельної дiлянки, права на земельну частку (пай), посвiдченого сертифiкатом, здiйснюється у вiдповiдностi iз законодавством України.

Право власностi на земельну дiлянку виникає пicля встановлення землевпорядними органiзацiями меж земельної дiлянки в нaтypi (на мicцевостi) i одержання державного акта, що посвiдчує це право.