Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4. Добросусідство в земельному законодавстві : Земельне право : Бібліотека для студентів

4. Добросусідство в земельному законодавстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Згідно до статті 103 Земельного кодексу Зміст добросусідства.

1.         Власники та землекористувачі земельних ділянок повин ні обирати такі способи використання земельних ділянок від повідно до їх цільо-вого призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, за-димлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо).

2.         Власники та землекористувачі земельних ділянок зобо в'язані не вико-ристовувати земельні ділянки способами, які не дозволяють власни-кам, землекористувачам сусідніх зе мельних ділянок використовувати їх за цільовим призначен ням (неприпустимий вплив).

3.         Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов'я зані співпра-цювати при вчиненні дій, спрямованих на забезпе чення прав на землю кожного з них та використання цих ділянок із запровадженням і додер-жанням прогресивних технологій ви рощування сільськогосподарських культур та охорони земель (обмін земельних ділянок, раціональна ор-ганізація територій, дотримання сівозмін, встановлення, зберігання межових знаків тощо).

1.         Власник земельної ділянки відповідно до чинного законодав ства

може здійснювати будь-які дії із земельною ділянкою в обсязі наданих

йому правомочностей. При цьому він зобов'язаний не за подіювати

шкоди довкіллю, а також не порушувати права й охоронювані зако-

ном інтереси громадян, юридичних осіб і держави. Зазначені вимо-

ги необхідно розглядати як обмеження права влас ності, ущемлення

суб'єктивного права власника на конкретне май но з метою забезпе-

чення прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб. До однієї з

груп таких обмежень відносяться обмежен ня, пов'язані з дією норм,

які у російському дореволюційному пра ві складали так зване сусід-

ське право. Сучасний інститут добросу сідства, на відміну від серві-

тутів, не дає сусідам жодних самостій них прав на чужу земельну ді-

лянку, а лише утруднює реалізацію власником ділянки свого права.

Законні обмеження можливі лише між власниками сусідніх ділянок.

Зазначені обмеження мають за безпечувати право на чужу річ з метою

задоволення приватних інтересів власників сусідніх земельних ділянок. Суб'єктами даних правовідносин виступають приватні особи.

У коментованій статті закріплюються обов'язки власників і ко-ристувачів землі, які поділяються