Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Обмеження щодо використання земельних ділянок : Земельне право : Бібліотека для студентів

3. Обмеження щодо використання земельних ділянок


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Обмеження щодо використання земельних ділянок регламентується нормами Земельного кодексу України. Право обмеженого використання земельної ділянки обтяжує (обмежує) право власності на земельні ділян-ки і дає можливість користуватися земельною ділянкою або її частиною в обсязі, передбаченому законом або договором.

Перехід права власності на земельну ділянку не є підставою для при-пинення встановленого права обмеженого використання цієї ділянки ін-шими особами.

Права на земельну ділянку можуть бути обмежені законом або до-говором:

-          забороною на продаж або інше відчуження певним особам або дозво-лів на відчуження певним особам протягом установленого строку;

-          правом на переважну купівлю у разі її продажу;

-          умовою розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділян-ки протягом встановлених строків у визначеному проектом порядку;

-          забороною на зміну цільового призначення земельної ділянки, зо-внішнього вигляду нерухомого майна, реконструкції або знесення бу-динків, будівель, споруд без погодження в установленому порядку;

-          умовою здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділян-ки дороги;

-          забороною на провадження окремих видів діяльності;

-          умовою додержання природоохоронних вимог або виконання визна-чених робіт, у тому числі щодо охорони ґрунтового покриву, тварин-ного світу, рідкісних рослин, пам’яток природи, історії і культури, археологічних об'єктів, які розміщені на земельній ділянці;

-          умовою надавати право полювання, вилову риби, збирання дикорос-лих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установ-леному порядку.

Обмеження використання земельної ділянки підлягають державній реєстрації. Визначення меж обмежень земельних ділянок здійснюється проектами землеустрою.

Обмеження щодо використання земельних ділянок настає також у зв’язку з виділенням на даних земельних ділянках охоронних зон, зон санітарної охорони, зон особливого режиму використання земель, санітарно-захисних зон тощо

Охоронна зона – це територія з особливим режимом використання земель і природокористування, яка виділяється навколо особливо цін-них природних об’єктів, водних об’єктів, об'єктів історичної і культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій з метою їхньої охорони і захис-ту від антропогенних впливів, а також уздовж ліній зв’язку, ліній елек-тропередачі, магістральних трубопроводів, земель транспорту, навколо об'єктів промисловості, для забезпечення належних умов екс плуатації, запобігання випадкам можливого ушкодження.

Зона санітарної охорони – це територія з особливим режимом вико-ристання земель, що прилягає до підземних та відкритих джерел водопос-тачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об'єктів оздоров-чого призначення, на які поширюються обмеження щодо використання земель з метою забезпечення їхньої санітарно-епідеміологічної надійності.

Режим використання земель у санітарних зонах встановлюється спе-ціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань екології, природних та земельних ресурсів, з питань охорони здоров’я, водного господарства та геології.

Зони особливого режиму використання земель – це території, що при-лягають до військових об'єктів Міністерства оборони та інших військо-вих формувань, призначених для забезпечення безпеки, збереження озброєння, військової техніки та іншого військового майна, а також за-хисту населення, господарських об'єктів і довкілля від впливу аварійних ситуацій, що можуть виникнути на цих об'єктах унаслідок аварій, стихій-ного лиха і пожеж.

Режим використання земель у зонах особливого використання зе-мель встановлюється спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань екології, природних та земельних ресурсів.

Санітарно-захисна зона – це територія з регульованим режимом ви-користання земель, що відокремлює від житлової забудови об'єкти, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищення рівня шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних хвиль, радіочастот, елек-тричних полів, іонізуючих випромінювань.

Режим використання земель у санітарно-захисних зонах встановлю-ється спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань екології, природних та земельних ресурсів, а також санітарного нагляду.