Розділ 4. Правове забезпечення земельного сервітуту та добросусідства в Україні 1. Поняття та види земельних сервітутів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Згідно зі ст. 98 ЗК України право земельного сервітуту — це право власника (користувача) земельної ділянки на обмежене платне або без-оплатне користування суміжною земельною ділянкою або ділянками з метою усунення недоліків своєї ділянки. Сутність земельного сервітуту полягає у тому, що обслуговуюча земельна ділянка своїми зручностями усуває недоліки панівної земельної ділянки. Крім того, важливою умо-вою є те, що встановлення земельного сервітуту не веде до позбавлення власника земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, прав володіння, користування та розпоряджання нею.

Залежно від мети використання обслуговуючої ділянки власником (користувачем) панівної ділянки земельні сервітути можуть бути по-стійними і строковими. До постійних належать земельні сервітути, при яких одна ділянка постійно обслуговує іншу, підвищуючи її здатність за-довольняти певні потреби власника (користувача) ділянки. Зокрема, до постійних земельних сервітутів належить прокладення власником (ко-ристувачем) панівної ділянки певного лінійного об’єкта через суміжну (обслуговуючу) земельну ділянку. Прикладом строкового земельного сервітуту може бути встановлення власником (користувачем) панівної ділянки будівельного обладнання і складування будівельних матеріалів з метою ремонту своєї будівлі на сусідній (обслуговуючій) ділянці. Дія даного земельного сервітуту припиняється одразу після закінчення бу-дівництва чи ремонту1.

Звичайно, встановлення земельного сервітуту є обтяженням для об-слуговуючої земельної ділянки і певною мірою може в чомусь унемож-ливлювати її використання, але найголовніше є те, що встановлення земельного сервітуту не повинно позбавляти власника обслуговуючої ді-лянки жодної з його правомочностей, які передбачені правом власності.

На практиці при встановленні земельного сервітуту мають врахову-ватись інтереси власника (користувача) панівної ділянки та власника (користувача) обслуговуючої, суміжної ділянки. Встановлення в кожно-му конкретному випадку земельного сервітуту має передбачати такий ва-ріант, при якому власник (користувач) обслуговуючої ділянки буде мати якнайбільше можливостей вилучати корисні властивості зі своєї ділян-ки, задовольняючи власні інтереси.

Аналогічно римському праву в Україні визнано, що сервітут стано-вить різновид майнових прав. Це є суттєвим визнанням, оскільки на сер-вітут поширюються всі інші норми та ознаки майнового права.

Суб`єктами сервітуту слід вважати власників майна, обтяженого сер-вітутом, з одного боку, та осіб, що здійснюють право сервітуту, – з іншого. За чинним законодавством це повинні бути громадяни чи юридичні осо-би – власники чи користувачі земельної ділянки або іншої нерухомос-ті. Як і майновий сервітут римського права, сервітут українського права установлюється на користь визначеної земельної ділянки чи іншої неру-хомості.

В якості об`єкта сервітуту в українському праві вважаються земельні ділянки.

Право земельного сервітуту визначається не лише як право на майно, а й більш конкретно, як право обмеженого користування чужими земель-ними ділянками.

Так, згідно з вимогами Земельного кодексу України земельним серві-тутом є право обмеженого користування чужими земельними ділянками, встановлене для однієї особи або декількох осіб (приватний земельний сервітут) чи для необмеженого кола осіб (публічний земельний серві-тут).

Приватний земельний сервітут встановлюється за домовленістю між особою, що вимагає його встановлення, та власником земельної ділянки. В разі недосягнення такої згоди, рішення приймається у судовому поряд-ку за позовом особи, що вимагає встановлення сервітуту.

Публічний земельний сервітут встановлюється шляхом прийняття відповідного закону, іншого нормативно-правового акта України чи за рішенням суду.

За призначенням Земельним кодексом України встановлюються такі види земельних сервітутів:

-          проходу – право проходу або проїзду на велосипеді через чужу зе-мельну ділянку;

-          проїзду – право проїзду на транспортному засобі проїзною частиною через чужу земельну ділянку;

-          інженерної комунікації – право прокладання та експлуатації держав-них, комунальних та приватних ліній електропередачі, зв`язку, трубо-проводів, інших лінійних комунікацій через чужу земельну ділянку;

-          водопроводу – право проводити на свою земельну ділянку воду з чу-жої водойми або через чужу земельну ділянку;

-          водостоку – право відведення води зі своєї земельної ділянки на чужу або через чужу земельну ділянку;

-          водозабору – право забору води для потреб своєї земельної ділянки з чужої водойми та право проходу до водойми;

-          водопою – право поїти свою худобу та право прогону худоби, що веде через водойми;

-          прогону худоби – право прогону худоби та проходу через чужу зе-мельну ділянку;

-          пасовища – право сінокосу та випасу худоби на чужій земельній ді-лянці в періоди, що відповідають місцевим умовам та звичаям;

-          будівництво – право зведення будівель та споруд на власній земель-ній ділянці з опорою на сусідню земельну ділянку, або будівель та споруд, що нависають над сусідньою земельною ділянкою на відпо-відній висоті, право зведення будівель та споруд на сусідній земель-ній ділянці;

-          ремонтно-будівельної смуги – право встановлення будівельних ри-штувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту бу-дівель та споруд;

-          охорони довкілля – право здійснювати на чужій земельній ділянці заходи щодо охорони довкілля;

-          вилову риби з берега водного об'єкта;

-          проведення науково-дослідних робіт – право тимчасового користуван-ня земельною ділянкою для проведення науково-дослідних робіт;

-          інші способи задоволення потреб, які не можуть бути забезпечені без встановлення відповідних земельних сервітутів.