Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6. Концесійне право землекористування : Земельне право : Бібліотека для студентів

6. Концесійне право землекористування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

У Статті 94 Земельного кодексу зазначено: Право концесіонера на земельну ділянку:

1.         Для здійснення концесійної дiяльностi концесіонеру надаються в оренду земельні ділянки у порядку, встановленому цим Кодексом.

2.         Види господарської дiяльностi, для яких можуть надаватися земельні ділянки у концесію, визначаються законом. Концесія як форма пiдприємницької дiяльностi в сучасних умовах

відроджується. Тому ЗК України передбачає можливicть концесійного використання земельних pecypciв.

Вiдповiдно до ст. 1 Закону України “Про концесії” від 16 липня 1999 р. концесія визначається як надання – з метою задоволення сус-пільних потреб уповноваженим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування на пiдставi концесійного договору на плат-ній та строковій основі юридичній або фiзичнiй особі (суб’єкту підпри-ємницької дiяльностi) права на створення (будівництво) та управління (експлуатацію) об’єктом концесії (строкове платне володіння), за умови взятгя суб’єктом підприємницької дiяльностi (концесіонером) на себе зобов’язань щодо створення (будівництва) та управління (експлуатацii) об’єктом концесії, а також майнової вiдповiдальностi й можливого під-приємницького ризику.

Цим законом закріплено i перелік сфер господарської дiяльноcтi, для здійснення якої суб’єкти права державної чи комунальної власності можуть надаватися в концесію. До них, зокрема, відносяться: водопос-тачання; відведення та очищення стічних вод; надання послуг міським громадським транспортом; збирання та утилiзацiя сміття; надання по-слуг, пов’язаних з постачанням споживачам тепла; будівництво та екс-плуатація автомобільних доріг, об’єктів дорожнього господарства, інших дорожніх споруд; будівництво та експлуатація шляхів сполучення; будів-ництво та експлуатація вантажних i пасажирських портів; будівництво та експлуатація аеродромів; надання послуг у сфері кабельного телеба-чення; надання послуг зв’язку; транспортування та розподіл природного газу; виробництво або транспортування електроенергії; будівництво жи-лих будинків; використання об’єктів соціально-культурного призначен-ня; створення комунальних служб паркування автомобiлiв тощо.

Серед об’єктів права державної чи комунальної власності, що можуть надаватися в концесію, закон називає майно підприємств, які є цiлiсними майновими комплексами, законсервовані об’єкти, що можуть бути до-будовані з метою їх подальшого використання для надання послуг, пов’язаних із задоволенням громадських потреб, тощо.

Якщо у зазначених випадках для здійснення концесiйної дiяльності необхiднi земельні ділянки, то вони надаються на умовах оренди на строк

дії концесійного договору. Використання на умовах оренди земельної дiлянки фактично обслуговує концесійний договір, а сама земельна ді-лянка не є об’єктом концесii. У зв'язку з цим ч. 1 коментованої статті ЗК передбачено, що порядок надання концесіонеру в оренду земельної ді-лянки встановлений саме нормами земельного законодавства, зокрема ст. 124 ЗК. Згідно з вимогами даної статті передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здій-снюється на пiдставi рішення вiдповiдного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.

Дещо інший зміст зафіксовано у ч. 2 коментованої статті, якою вста-новлено, що виключно законами мають визначатися види господарської дiяльностi (яка є значно ширшою, ніж концесійна дiяльнiсть), для яких земельні ділянки можуть надаватися у концесію. У цих випадках об’єктом концесii виступає конкретна земельна ділянка.

Серед видів господарської дiяльностi ст. 3 Закону України “Про концесii” називає, зокрема, будівництво та експлуатацію автомобільних доріг, об’єктів дорожнього господарства, інших дорожніх споруд; будів-ництво та експлуатацію шляхів сполучення; будівництво i експлуатацію вантажних i пасажирських портів; будівництво та експлуатацію аеропор-тів тощо.

На розвиток Закону “Про концесії” був прийнятий спеціальний За-кон України “Про концесii на будівництво та експлуатацію автомобіль-них доріг” від 14 грудня 1999 р. Ним встановлено, що об’єктом концесії є автомобільна (позаміська) дорога загального користування, що пере-буває у державній власності.