Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.5. Класифікація й типологія кар'єри : Управління діловою кар'єрою : Бібліотека для студентів

1.5. Класифікація й типологія кар'єри


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Традиційно ідеальною формою кар'єрного процесу вважа-ється його розвиток по зростаючій (прогресивний тигі), коли ко-жна наступна стадія змін у цьому процесі відрізняється від попе-редньої більш високим рівнем здатностей і можливостей життє-діяльності. Вона містить у собі досягнуті раніше результати й пі-дготовляє необхідність більш пізньої стадії. Зміни, що відбува-ються при цьому, неповоротні, оскільки кожна дія має наслідок, що йде у майбутнє, здобуває знання й досвід накопичує й вплітає людину в мережу соціальних зв'язків, які, розвиваючись у зрос-таючому потоці соціального життя, захоплюють індивіда й дохо-дять до рівнів, що досягаються у процесі загального зростання.

Рідко яка кар'єра обходиться без спадів, станів різної тривалос-ті. Характер спаду відбивається у формі спадаючого руху кар'єрного процесу (регресивний тигі). Такі спади відбуваються при невідпові-

дності здібностей й активності людини вимогам його статусу, стру-ктурним реорганізаціям у сфері діяльності, захворюванням і т. д.

Процеси зазначених напрямків можуть розвиватися з безпе-рервною послідовністю (по лінії) - це лінійна версія кар'єрного процесу. До такого типу кар'єри відноситься, наприклад, процес професійного росту. Протилежністю лінійних процесів є розви-ток, що характеризується стрибками або проривами після трива-лих періодів кількісного росту (нелінійний тип). У графічному зображенні такі процеси мають вигляд східчастої функції зрос-таючої або спадної спрямованості. Сходи, що ведуть нагору, у кар'єрному процесі мають місце, коли накопичення професійних знань і досвіду призводять до нового рівня статусу.

Коли спостерігається подібність процесів, але при цьому вони розрізняються рівнем складності, можна говорити, що про-цес іде no спіралі. Так, наприклад, процеси послідовного освоєн-ня посад при просуванні по ієрархічних сходах.

Окремий випадок процесів, коли в стані системи протягом якогось часу не відбувається істотних змін, визначається як ста-гнація (застій).

Під трудовою кар'єрою розуміється індивідуальна послідо-вність найважливіших змін праці, пов'язаних зі зміною положен-ня працівника по вертикальній шкалі, складності праці або соціа-льним сходам робочих місць.

Однак свою кар'єру працівник порівнює не тільки зі служ-бовим просуванням, але й з життєвими цілями.

Зокрема, цілі кар'єри з позиції працюючого полягають у то-му, щоб:

-          професія (вид діяльності) або займана посада відповідали самооцінці й тому доставляли моральне задоволення;

-          робота носила творчий характер і дозволяла досягти пев-ного ступеня незалежності;

-          праця добре оплачувалася або була б можливість одержу-вати більші побічні доходи;

-          робота дозволяла продовжувати активне навчання, займа-тися вихованням дітей і домашнім господарством та ін.

Кар'єра - просування вперед по один раз обраному шляху діяльності, досягнення популярності, слави, збагачення. Напри-

клад, одержання більших повноважень, більш високого статусу, престижу, влади, більшої кількості грошей. Кар'єра - це не тільки просування по службі. Можна говорити про кар'єру як про рід за-нять, діяльність (кар'єра менеджера, спортивна кар'єра, військова кар'єра, артистична кар'єра).

Кібанов О. Я. виділяє кілька видів кар'єри (рис. 12)