Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.2. Вивчення кар'єри як об'єкта управління : Управління діловою кар'єрою : Бібліотека для студентів

1.2. Вивчення кар'єри як об'єкта управління


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Необхідно зазначити, що дослідженням кар'єри як об'єкта управління займалися різні науки. Найбільше вивчена вона соці-ологією.

У соціологічній літературі останніх років закріпилося ро-зуміння кар'єри як просування людини по сходах виробничої, майнової, соціальної, адміністративної й іншої ієрархії, розгляд її як послідовних занять, виконуваних індивідом протягом його трудового життя.

В більшості визначень соціологів кар'єра представленау ви-гляді моделі сфери переміщення індивідів з нижчестоящих суспі-льних позщій на вищестоящі. Польський соціолог Я. Щепансь-кий вважає, що, досліджуючи проблему кар'єри, «насамперед ми зіштовхуємося з мобільністю індивідів, що полягає в проходжен-ні встановлених сходів у будь-якій ієрархічній системі, що ми на-зиваємо особистою кар'єрою». У розуміння кар'єри він включає проходження індивідом ієрархічних щаблів «престижу», «дохо-ду», «влади» і т.д.

Соціальна психологія концентрує свою увагу на вивченні за-лежності трудової кар'єри від типу особистості, що формується під впливом певних соціальних факторів, її взаємодії з мікросе-редовищем.

Нові можливості для вивчення й реалізації кар'єри предста-вляє молода наука соціоніка, що вивчає індивідуально-психологічні особливості людини на основі аналізу закономірно-стей енергоінформаційного обміну між людьми й типологізації індивідів залежно від способів сприйняття, переробки й передачі інформації (виділення соціотипів). Соціоніка дає можливість ро-бити успішну кар'єру на основі освоєння, вивчення теорії психо-логічних типів, пізнання їх і вибору професії й роботи, які найбі-льше відповідають типу особистості працівника.

Кар’єра також відноситься до сфери наукових і практичних інтересів менеджменту. Але інтерес до проблеми кар'єри не зав-жди був пильним і залежав від ролі людського фактора в мене-джменті. Методологічні основи вивчення ділової кар'єри були за-кладені управлінською школою «людських відносин», а також

цосягненнями психології й соціології. Подальший розвиток дос-ліджень кар'єри проходив в рамках менеджменту організації, ка-дрового менеджменту, менеджменту людських ресурсів, його ха-рактеризує зріст інтересу до людського фактора. В управлінській науці відбувається усвідомлення зміни співвідношення ролей ор-ганізаційно-технічних і людських ресурсів для досягнення успіху. «Всі господарські операції можна, в остаточному підсумку, звес-ти до позначення трьома словами: люди, продукт, прибуток. На першому місці стоять люди. Якщо у вас немає надійної команди, то з інших факторів мало що вдасться зробити», стверджує Лі Якокка, один з найвідоміших наприкінці XX століття представ-ників ділового світу США.

Менеджмент людських ресурсів, який виник в 60-ті роки минулого століття (автором терміна вважають американського соціолога P. Е. Майлза) розглядає співробітників як джерело не-використаних резервів, як актив підприємства, людський капітал, як найважливішу можливість налагодити більш раціональне пла-нування й прийняття рішень.

У менеджменті людських ресурсів ділова кар'єра розгляда-ється як сполучна ланка між прагненнями індивіда й еволюцією соціальних структур. Кар'єра не обмежується впливом виробни-чих факторів. Вона визначається як особистим потенціалом пра-цівника, стилем життя, накопиченим соціальним досвідом, так і культурою, соціальними нормами, цінностями, соціальними ієра-рхіями й організаційними формами.

У менеджменті організацій управління діловою кар'єрою розглядається як один з напрямків процесу управління персона-лом.

Кар'єра тут трактується як суб'єктивно усвідомлені власні судження працівника про своє трудове майбутнє, очікувані шля-хи самовираження й задоволення працею. Кар'єра - це поступове просування по службовим сходам, зміна навичок, здібностей, кваліфікаційних можливостей і розмірів винагороди, пов'язаних з діяльністю працівника, це просування вперед по один раз обра-ному шляху діяльності, наприклад: одержання більших повнова-жень, більш високого статусу, престижу, влади, матеріальних ба-гатств. Але кар'єра - це не тільки просування по службі. Життя

людини поза роботою має значний вплив на кар'єру, є частиною кар'єри. Можна говорити про кар'єру домогосподарок, матерів, учнів і т. п.

Необхідно зазначити, що в управлінні дуже часто змішують поняття «кар'єра» й «службово-професійне просування», у той час як вони є близькими, але не тотожними. Термін «службово-професійне просування» є найбільш звичним для нас, тоді як те-рмін «кар'єра» у нашій спеціальній літературі й на практиці фак-тично не використовувався.

Під службово-професійним просуванням розуміється про-понована організацією послідовність різних сходів (посад, робо-чих місць, положень у колективі). Кар'єра ж - більше широке по-няття. Збіг наміченого шляху службово-професійного просування й фактичної кар'єри на практиці відбувається досить рідко і є скоріше виключенням, ніж правилом.

Таким чином, якщо узагальнити погляди на кар'єру різних наук, то можна дійти висновку, що кар'єра має місце тільки при взаємодії особистості й соціуму. Трактування кар'єри, які отото-жнюють її з одним з елементів, образно висловлюючись, розгля-дають медаль тільки з однієї сторони. У той же час необхідно від-значити, що в процесі побудови кар'єри індивід займає первинне місце. Саме від відношення індивіда до цього процесу, рівня його самопізнання, розвитку, задоволеності, індивідуальній спрямова-ності, способів самовираження й залежить, які форми прийме ка-р'єрний процес й як це відіб'ється на соціальних структурах й іє-рархіях.

Якщо розглядати поняття кар'єри з погляду сучасних теорій мотивацїї, то напрошується висновок, що цей елемент управлін-ня персоналом має безпосереднє відношення до мотивації трудо-вої діяльності. Відповідно до теорії Маслоу, до первинних потреб людини відносяться потреба в безпеці, бажання бути впевненим у тім, що фізіологічні й інші пріоритетні потреби будуть задоволені як у поточному періоді, так і у майбутньому. Теорія очікувань свідчить, що люди прагнуть у будь-якій ситуації одержати мак-симум бажаного. Тому й у процесі роботи людина прагне одер-жання різноманітних заохочень і максимального задоволення по-треб. До них можна віднести просування по службі й знання пер-

спектив свого росту. 3 теорії справедливості випливає, що очіку-вана залежність між рівнем ефективності роботи й просуванням по службі сприяє підвищенню трудової активності працівника.

Стабільність зайнятості, чітка перспектива росту, безумов-но, є пріоритетними потребами й мотиваційними факторами тру-дової діяльності. Отже, плануванню кар'єри необхідно приділяти першочергову увагу. Воно має безпосереднє відношення до реа-лізації цілого ланцюга потреб і запровадженню в дію трудових мотивів персоналу.

У класичному підручнику з управління персоналом за реда-кцією О. Я. Кібанова дане таке визначення кар'єри: «Кар'єра - по-ступове просування особистості в якій-небудь сфері діяльності, зміна навичок, здібностей, кваліфікаційних можливостей і розмі-рів винагороди, пов'язаних з діяльністю; просування вперед по один раз обраному шляху».

Однак поняття кар'єри не означає тільки постійний рух на-гору в рамках організаційної ієрархії.

Кар'єра - це індивідуально усвідомлена позиція й діяль-ність, пов'язані із трудовим досвідом і діяльністю протягом ро-бочогожиттялюдини.

 

Галузь знань  Трактування кар'єри

Соціологія      Модель переміщення індивідів з нижчестоящих суспільних позицій на вищестоящі

Психологія     Базується на уявленнях про етапність індивіду-ального розвитку

Соціальна психологія           Залежність трудової кар'єри від типу особисто-сті, яка формується під впливом певних соціа-льних факторів їі взаємодії з мікросередовищем

Соціоніка       Дає можливість будувати успішну кар'єру на основі теорії психологічних типів, самопізнання їх та виборі професії найбільш відповідної типу особистості працівника.

Менедж-

мент люд-

ських ре-

сурсів  Ділова кар'єра розглядається як сполучна ланка між прагненнями індивіда та еволюцією соціа-льних структур.

Менедж-

мент орга-

нізацій            Суб'єктивні власні судження працівника про своє трудове майбутнє очікувані шляхи самови-раження та задоволення працею - це поступове переміщення по службових сходах, зміна здат-ностей, кваліфікаційних можливостей та розмі-рів винагороди, які пов'язані з діяльністю робі-тника.

Рисунок 1 - Відношення різних наук до кар 'єри