Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.1. Аналіз розвитку кар'єри як соціального феномена : Управління діловою кар'єрою : Бібліотека для студентів

1.1. Аналіз розвитку кар'єри як соціального феномена


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Термін кар'єра (від французького carriere й італійського camera - біг) потрапив у науковий побут з повсякденної мови. У самому загальному розумінні він означає успішне просування в області суспільної, службової, наукової й іншої діяльності. Ма-лий енциклопедичний словник 1907 року дає таке визначення ка-р'єрі: «Кар'єра (слово французького походження) - швидкий ус-піх на службі й іншому поприщі».

У тлумачному словнику живої великоросійської мови Воло-димира Даля читаємо: «Кар'єра ж., фр. [carriere] - шлях, хід, по-прище життя, служби, успіхів і досягнення чого-небудь» й «Ка-р'єрист - людина, що прагне скласти собі кар'єру, що думає, на-самперед, про кар'єру».

Подібна характеристика кар'єри з певними ідеологічними «добавками» була прийнята офіційною радянською термінологі-єю. У виданому Академією наук СРСР «Словнику сучасної літе-ратурної російської мови» кар'єра тлумачилася як «шлях, просу-вання кого-небудь до зовнішніх успіхів, вигод, слави, пошани, a також досягнення ким-небудь благополуччя, що супроводжує ту або іншу суспільну діяльність у буржуазно-дворянському середо-вищі».

У сучасному словнику можна знайти таке пояснення: «Ка-р'єра (від іт. camera - біг, життєвий шлях, поприще): 1) просу-вання в якій-небудь сфері діяльності; 2) досягнення популярності, слави, вигоди; 3) позначення роду занять, професії (наприклад, кар'єра вчителя). Кар'єризм - безпринципна погоня за особистим успіхом у будь-яких видах діяльності».

У вітчизняній практиці найбільше поширення одержало по-няття про кар'єру, як про просування по чиновних ієрархічний сходах й посадовому росту. I, навпаки, широке розуміння кар'єри, що включало в себе, крім вище відзначеного, послідовність ета-пів професійного розвитку, постійне підвищення потенціалу, не було домінуючим.

Аналіз розглянутих визначень кар'єри дозволяє зробити такі узагальнення:

•          кар'єра тісно пов'язана як з індивідуальною, так і із соціа-льною основою людини;

•          кар'єра пов'язана з діяльністю людей;

•          кар'єра пов'язана із соціальною мобільністю індивіда;

•          у будь-якій ієрархії (виробничій, майновій, соціальній, ад-міністративній і т. д.) присутня кар'єра;

•          кар'єру охоплює досягнення успіху в широкому діапазоні сфер діяльності: службової, наукової, суспільної й інших;

•          у всіх визначеннях терміна присутня ознака успіху: «успі-шне просування», «шлях до успіхів», а також результат досяг-нення успіху;

•          важливим бачиться розуміння кар'єри і як процесу, і як ре-зультату цього процесу;

Проаналізувавши викладені узагальнення, ми дійшли ви-сновку, що наш концептуальний підхід до кар'єри як до процесу й результату узгодження потреби індивіда в самовираженні й ін-тересів суспільства в максимальному використанні його трудо-вого потенціалу більш точно описує суть досліджуваного явища.

Узагальнені результати дослідження генезису й розвитку кар'єри як соціального феномена можна представити у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1 Основні emanu зародження й розвитку кар'єри

Історичний період    Особливості розвитку кар'єри

1. Древня кар'єра (генезис кар'єри)            Поява прибавочного продукту, зародження кар'єри. Завершився з початком поділу розумової й фізичної праці

2. Середньовічна кар'єра     Соціальна нерівність, кар'єра доступна лише привілейова-ним. Панування релігії, що пояснювала й закріплювала соці-альну нерівність

3. Буржуазна кар'єра XVII-XVIII ст.           Розширення суспільного поділу праці. Відділення управ-ління від виробництва й капіталу. Поява найманих мене-джерів - не власників. Завершився з появою класу профе-сійних менеджерів, що відокремилися від класу капіталістів

4. «Бюрократична» ка-р'єра Формальний поділ на управлінську, виробничу й фінансову кар'єри. Тотальна бюрократизація управлінського апарату. Адміністративні працівники фактично захопили пануючі висоти в суспільному житті й перетворилися на самостійну соціальну країну

5. «Масова» кар'єра  Утворення цивільного суспільства. Всі рівні перед законом. У всіх з'являються рівні можливості для розвитку кар'єри. Поняття про кар'єру все більше й більше розширюються

3 наведеної таблиці видно, що кар'єра розвивалася при пос-тійній зміні зовнішніх умов, сприятливих на несприятливі й на-впаки. У міру розвитку досліджуваного об'єкта чітко визначають-ся такі історичні тенденції:

•          охоплення кар'єрою усе більш широкої сфери діяльності людини;

•          тенденція переміщення від наслідуваного статусу до того, що набувається;

•          гуманізація суспільних відносин і трансформація поняття кар'єри в сфері тенденції гуманізації;

•          розширення можливостей у сфері «кар'єрних прагнень».

Імовірно, що ці історичні тенденції будуть проявлятися й

надалі.