ГЛОСАРІЙ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Ділова кар'єра - поступальне просування людини в якій-небудь сфері діяльності, зміна навичок, здібностей, кваліфікацій-них можливостей і розмірів винагороди, пов'язаних з діяльністю; просування вперед по одного разу вибраному шляху діяльності, досягнення популярності, слави, збагачення. Розрізняють декіль-ка видів ділової кар'єри:

1.         Кар'єра доцентрова (прихована) - вид ділової кар'єри, найменш очевидний для оточуючих. Вона доступна обмеженому колу працівників, як правило, тих, що мають налагоджені особи-сті контакти з вищим ешелоном управління та обширні ділові зв'язки поза організацією. Під доцентровою кар'єрою розуміється рух до ядра, керівництва організації. Наприклад, запрошення працівника на недоступні іншим співробітникам зустрічі, наради як формального, так і неформального характеру, отримання спів-робітником доступу до неформальних джерел інформації, окремі важливі доручення керівництва. Такий працівник може посідати рядову посаду в одному з підрозділів організації, але при цьому мати високий соціальний статус. Як правило, рівень оплати його праці істотно перевищує винагороду за роботу на посаді.

2.         Кар 'єра горизонтальна - вид кар'єри, який припускає або переміщення в іншу функціональну галузь діяльності, або вико-нання певної службової ролі на ступені, що не має жорсткого фо-рмального закріплення в організаційній структурі (наприклад, виконання ролі керівника тимчасової робочої групи, програми і т. п.). До горизонтальної ділової кар'єри можна віднести розши-рення або ускладнення задач на колишньому ступені (як правило, з адекватною зміною винагороди).

3.         Кар'єра вертикальна - вид кар'єри, з яким найчастіше пов'я-зують саме поняття ділової кар'єри, оскільки в цьому випадку про-сування найбільш наглядне. Під вертикальною діловою кар'єрою ро-зуміється підйом на вищий ступінь структурної ієрархії (підвищення на посаді, яке супроводжується вищим рівнем оплати праці).

4.         Кар'єра внутрішньоорганізаційна - вид кар'єри, який

означає, що конкретний працівник в процесі своєї професійної

діяльності проходить всі стадії розвитку: навчання, вступ на ро-

боту, професійне зростання, підтримку і розвиток індивідуальних

професійних здібностей, вихід на пенсію послідовно в стінах од-нієї організації. Внутрішньоорганізаційна ділова кар'єра типова для японських і американських компаній, що практикують сис-тему довічного найму співробітників. Може бути спеціалізова-ною і неспеціалізованою.

5. Кар'єра міжорганізаційна - вид ділової кар'єри, що означає, що конкретний працівник в процесі своєї професійної діяльності проходить всі стадії розвитку: навчання, вступ на роботу, професійне зростання, підтримку і розвиток професійних здібностей, відхід на пенсію послідовно, працюючи на різних посадах в різних організаці-ях. Ця кар'єра також може бути спеціалізованою і неспеціалізованою.

Кар'єрограма - графічний опис того, що повинно відбува-тися або відбувається з людьми на різних етапах кар'єри. Кар’єрограми для фахівців і керівників будуються за результата-ми спеціальних наукових досліджень в зацікавлених організаціях.

Особистий план кар'єри - засіб ефективного управління своєю діловою кар'єрою. Особистий план кар'єри керівника скла-дається з трьох основних розділів: -оцінки життєвої ситуації; -постановки особистої кінцевої мети кар'єри; -приватних цілі і плани діяльності.

Механізм управління кар'єрою персоналу - сукупність засобів дії і кадрових технологій, які забезпечують управління професійним досвідом персоналу в організації, реалізацію її ка-р'єрної стратегії.

Партнерство з розвитку кар'єри - система організації планування і розвитку кар'єри, побудована на принципі активної участі трьох сторін: співробітника, його керівника і фахівців з управління персоналом.

План кар'єри - документ, в якому представлені варіанти про-фесійного розвитку і посадового переміщення фахівця в організації.

Планування ділової кар'єри - складання плану горизонта-льного і вертикального просування працівника за системою посад або робочих місць, починаючи з моменту прийняття працівника в організацію і завершуючи передбачуваним звільненням з роботи.

Правила управління діловою кар'єрою - принципи пове-дінки індивіда по плануванню і здійсненню службового росту. Існує ряд правил управління своєю діловою кар'єрою:

-          не витрачай часу на роботу з безініціативним, неперспек-тивним начальником;

-          розширюй свої знання, здобувай нові навички;

-          готуйся зайняти більш високооплачуване місце, яке нев-довзі стане вакантним;

-          пізнай і оціни людей, важливих для твоєї кар'єри;

-          складай план на добу і на тиждень;

-          пам'ятай, що все в житті змінюється; важливо оцінити ці зміни;

-          рішення в області кар'єри практично завжди є компромісом;

-          ніколи не живи минулим;

-          не допускай, щоб твоя кар'єра розвивалася значно швид-ше, ніж у інших;

-          звільняйся, як тільки переконаєшся, що це необхідно;

-          думай про організацію як про ринок праці;

-          покладайся у пошуках нової роботи перш за все на себе.

Професійна кар'єра (спеціалізована) - вид кар'єри, який ха-

рактеризується тим, що конкретний співробітник в процесі своєї професійної діяльності проходить різні її стадії. Конкретний пра-цівник в спеціалізованій професійній кар'єрі може пройти ці ста-дії послідовно як в одній, так і в різних організаціях, але в рамках професії й галузі діяльності, на якій він спеціалізується. Напри-клад, начальник відділу збуту однієї організації став начальником відділу збуту іншої організації. Такий перехід пов'язаний або із зростанням розмірів винагороди за працю, або зі зміною змісту праці, або перспективами просування по службі. Інший приклад: начальник відділу кадрів призначений на посаду заступника ди-ректора по управлінню персоналом організації, де він працює.

Професійна кар'єра (неспеціалізована) - вид кар'єри, широ-ко розвинутий в Японії. Японці твердо дотримуються думки, що керівник повинен бути фахівцем, здатним працювати на будь-якій ділянці підприємства, а не за окремим напрямом. Цим япон-ська культура відрізняється, наприклад, від американської. Пі-діймаючись по службових сходах, людина повинна мати нагоду поглянути на компанію з різних сторін, не затримуючись на одній посаді більш ніж на три роки. Вважається цілком нормальним, якщо керівник відділу збуту міняється місцем з керівником відді-лу постачання. Багато японських керівників на ранніх етапах сво-єї професійної кар'єри працювали в профспілках. В результаті та-

кої політики японський керівник володіє значно меншим обсягом спеціалізованих знань (які у будь-якому випадку втратять свою цінність через 5 років) і одночасно володіє цілісним уявленням про організацію, яке підкріплене особистим досвідом. Ступені неспеціалізованої професійної кар'єри працівник може пройти як в одній, так і в різних організаціях.

Розвиток персоналу - це сукупність організаційно-економічних заходів служби управління персоналом з:

-          навчання, перепідготовки і підвищення кваліфікації персо-налу; з організації раціоналізаторської роботи та винахідництва;

-          професійної адаптації;

-          оцінки кандидатів на вакантну посаду;

-          поточної періодичної оцінки кадрів;

-          планування ділової кар'єри;

-          роботи з кадровим резервом.

Службово-професійне просування - пропонована органі-

зацією серія вертикальних і горизонтальних переміщень по різ-них посадах, яка сприяє розвитку організації й особи.

Фахівець із планування кар'єри - фахівець служби управ-ління персоналом, який складає графіки посадових просувань працівників аж до пенсії. У графік включаються: підвищення за-робітної платні, підвищення освітнього рівня, збереження квалі-фікації, перекваліфікація.

Управління службово-професійним просуванням - пла-нування, створення, організація функціонування, контроль і ана-ліз діяльності системи посадового просування персоналу в орга-нізації. Це сукупність методів оцінки, підбору і розстановки всіх категорій управлінського персоналу в організації.

Етапи ділової кар'єри - відрізки трудового життя людини в якій-небудь сфері діяльності на шляху досягнення своїх життєвих цілей. У теорії і практиці виділяють такі етапи: попередній етап, етап становлення, етап просування, етап збереження, етап завер-шення ділової кар'єри.

Якість життя - емоційно-оцінні відносини особи або групи людей до сукупності умов життя, які обумовлюють ступінь задо-волення потреб людини.