ВАРІАНТИ ЗАЛІКОВИХ РОБІТ 3 ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ КАР'ЄРОЮ»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Варіант 1

1.         Розкрийте зміст понять: кар'єра (no В. Далю), розвиток кар'єри, спеціалізована кар'єра, ротація, модель «Партнерство».

2.         Досвід управління професійною кар'єрою в Україні, Аме-риці, Японії. Методологічні і організаційні основи планування кар'єри.

3.         Структура кар'єри працівника включає:

 

1)         особову підструктуру;

2)         суспільну підструктуру;

3)         виробничу підструктуру.

4.         Під кар'єрою слід розуміти:

1)         індивідуально усвідомлену позицію і поведінку, по-в'язану з трудовим досвідом і діяльністю впродовж робочого життя людини;

2)         перехід на вищий ступінь структури організаційної ієрархії;

3)         пропоновану організацією послідовність різних сту-пенів в організаційній ієрархії, які працівник потен-ційно може пройти.

5.         Подайте у вигляді схеми комунікативну концепцію розви-

тку кар'єри працівників.

Варіант 2

1.         Розкрийте зміст понять: конкурентоспроможність праців-ника, втрата конкурентоспроможності, професійне старіння, управлінська функція кар'єри, концепція розвитку кар'єри, стаг-нація кар'єри, внутрішньоорганізаційна кар'єра, «плато» кар'єри, посадове зростання.

2.         Види старіння споживчої вартості робочої сили залежно від причин.

3.         Зміст моделі «Партнерство» з планування і розвитку ка-р'єри співробітників в організації.

4.         Модель «Партнерство» припускає:

 

1)         співпрацю працівника і організації;

2)         індивідуально-сумісне планування кар'єри;

3) співпрацю працівника і керівника.

5.         Укажіть альтернативні програми підтримки професійної

кар'єри працівника на стадії кар'єрного розвитку «переоцінка

цінностей» (можна вказати декілька варіантів):

1)         горизонтальне переміщення;

2)         пониження на посаді;

3)         дострокове звільнення або добровільний вихід у відс-тавку;

4)         навчання;

5)         атестація працівника;

6)         винагорода працівника.

6.         Подайте у вигляді схеми традиційну маркетингову конце-

пцію розвитку кар'єри працівників.

Варіант 3

1.         Розкрийте зміст понять: старіння простої робочої сили, перетворююча функція кар'єри, регресивний тип кар'єри, стагна-ція кар'єри, доцентрова кар'єра, «власноручна» кар'єра, «плато» кар'єри.

2.         Індивідуальне планування кар'єри. Технологія організації просування по службі.

3.         Аналіз розвитку кар'єри як соціального феномена. Етапи зародження і розвитку кар'єри.

4.         Ротація - це:

 

1)         заміщення посад вищого рівня;

2)         призначення на посаду одного рівня;

3)         стажування з подальшим підвищенням на посаді;

4)         наставництво як форма професійного росту.

5.         Визначте можливі програми підтримки розвитку праців-

ника, якщо він відчуває потяг до отримання самостійності і мож-

ливості для самовираження, пов'язані з позаробочою діяльністю:

1)         горизонтальне переміщення;

2)         пониження на посаді;

3)         дострокове звільнення або добровільний вихід у відс-тавку;

4)         навчання;

5)         атестація працівника:

6)         винагорода працівника.

6. Подайте у вигляді схеми сучасну концепцію розвитку ка-р'єри працівників.

Варіант 4

1.         Розкрийте зміст понять: розвиток кар'єри, конкурентосп-роможність працівника, втрата професійної гнучкості, функція профорієнтації кар'єри, концепція розвитку кар'єри, кар'єра «від начальника».

2.         Технологія організації просування по службі.

3.         Вивчення кар'єри як об'єкта управління в різних науках.

4.         Принципи успішного управління кар'єрою на підприємстві:

 

1)         єдині трансферти;

2)         повага до особи;

3)         впевненість працівника в завтрашньому дні;

4)         довічний найм;

5)         єдиний освітній рівень;

6)         єдиний статус.

5.         Укажіть можливі програми підтримки розвитку працівни-

ка, якщо він прагне встановити і закріпити основу для майбут-

нього просування:

1)         горизонтальне переміщення;

2)         пониження на посаді;

3)         дострокове звільнення або достроковий вихід у відс-тавку;

4)         навчання;

5)         атестація працівника;

6)         винагорода працівника.

6.         Подайте у вигляді схеми комунікативну концепцію розви-

тку кар'єри працівників.

Варіант 5

1.         Розкрийте зміст понять: розвиток кар'єри, втрата конку-рентоспроможності, професійне старіння, старіння простої робо-чої сили, модель «Партнерство».

2.         Зміст кризи «середини кар'єри» в управлінській діяльності.

3.         Класифікація і типологія кар'єри в дослідженнях О. Я. Кі-банова, С. I. Сотникової, Л. I. Лукічової.

4.         Категорії навичок в різних видах діяльності:

1) предмети;

2)тварини; 3) люди.

5.         Під «людським капіталом» слід розуміти:

1)         здібності (якості) людини, які можуть стати джерелом доходів для самого, підприємства, держави:

2)         працездатне населення в рамках окремої організації, на мікрорівні;

3)         посади;

4)         можливості результативної участі людини в економі-чній, політичній, культурній і інших видах діяльності;

5)         об'єднання працівників, що спільно реалізовують ме-ту, пов'язану з виробництвом товарів або наданням послуг, діючих відповідно до певних правил і проце-дур в рамках певної форми власності.

6.         Подайте у вигляді схеми концепцію профорієнтації роз-

витку кар'єри працівників.

Варіант 6

1.         Розкрийте зміст понять: кар'єра (по В. Далю), конкурен-тоспроможність працівника, втрата конкурентоспроможності, ро-зподільча функція кар'єри, регресивний тип кар'єри, негативні сторони кар'єрного зростання.

2.         Моделі професійного просування фахівця та їх специфіка.

3.         Напрями кар'єри менеджера. Задачі успішної взаємодії

всіх видів кар'єри.

4.         Негативні сторони кар'єрного зростання:

1)         нервова напруга;

2)         високий рівень завантаженості;

3)         кримінальна відповідальність;

4)         ненормований робочий день.

5.         Під потенціалом людини слід розуміти:

1)         частину населення, яка володіє фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями, які необхідні для роботи в економіці;

2)         сукупність духовних і фізичних здібностей людини, які вона використовує кожний раз, коли створює споживчу вартість;

3)         здатність людини за наявності в неї певних якісних характеристик і відповідних соціально-економічних,

організаційних умов одержувати певний кінцевий ре-зультат. 6. Подайте у вигляді схеми соціальну концепцію розвитку кар'єри працівників.

Варіант 7

1.         Розкрийте зміст понять: конкурентоспроможність праців-ника, старіння простої робочої сили, інформаційна функція кар'є-ри, лінійний тип кар'єри, модель «Партнерство».

2.         Методи нейтралізації кар'єрних бар'єрів в управлінській діяльності. Заходи, направлені на підтримку мотивації працівника в організації.

3.         Фази розвитку професіонала в роботах Т. Ю. Базарова.

4.         Соціально-біологічні чинники кар'єри включають:

 

1)         стать;

2)         соціальні зв'язки індивіда;

3)         виховання;

4)         освіту;

5)         культурні традиції сім'ї.

5.         Розвиток кар'єри - це:

1)         процес підготовки працівника до виконання нових виробничих функцій, заняття нових посад, вирішення нових задач;

2)         процес безпосередньої передачі нових професійних навичок або знань працівникам організації;

3)         система взаємопов'язаних видів діяльності, необхід-них, для того, щоб гарантувати організації ефективну управлінську структуру для досягнення організацій-них цілей.

6.         Подайте у вигляді схеми концепцію профорієнтації роз-

витку кар'єри працівників.

Варіант 8

1.         Розкрийте зміст понять: кар'єра (по В. Далю), втрата про-фесійної гнучкості, розподільча функція кар'єри, стагнація кар'є-ри, внутрішньоорганізаційна кар'єра, кар'єра «від начальника», ротація.

2.         Розробка кар'єрних стратегій індивіда.

3.         Аналіз сучасних і первинних чинників, що впливають на

становлення кар'єри людини.

4.         До групи соціально-економічних чинників, що беруть

участь у формуванні кар'єри можна віднести:

1)         історичні чинники;

2)         економічні чинники;

3)         соціально-енергетичні чинники;

4)         соціально-економічні чинники.

5.         Визначте найскладніші стадії розвитку професійної кар'єри:

1)         навчання професії (від 16 до 20 років);

2)         включення в трудову діяльність;

3)         досягнення професійного успіху (24-30 років);

4)         професіоналізм (31-40 років);

5)         переоцінка цінностей (41-50 років);

6)         майстерність (51-60 років).

6.         Подайте у вигляді схеми концепцію сервісу розвитку ка-

р'єри працівників.

Варіант 9

1.         Розкрийте зміст понять: стимулююча функція кар'єри, спеціалізована кар'єра, негативні сторони кар'єрного зростання «плато» кар'єри, модель «Партнерство».

2.         Характеристика керівника. Вибір кар'єрних прагнень. Складання плану кар'єри.

3.         Опишіть характеристики групи соціально-економічних чинників, що беруть участь у формуванні кар'єри.

4.         Чинники макрорівня, які впливають на розвиток кар'єри:

1)         ситуація, що склалася на ринку;

2)         соціальний статус;

3)         правове забезпечення;

4)         вартість робочої сили;

5)         національний менталітет.

5.         Виконання певної службової ролі на сходинці, що не має

жорсткого формального закріплення в організаційній структурі

(наприклад, виконання ролі керівника тимчасової цільової гру-

пи), є проявом внутрішньоорганізаційної кар'єри:

1)         горизонтального типу;

2)         вертикального типу ;

3)         доцентрового типу.

6. Подайте у вигляді схеми комунікативну концепцію розви-тку кар'єри працівників.

Варіант 10

1.         Розкрийте зміст понять: старіння простої робочої сили, концепція розвитку кар'єри, прогресивний тип кар'єри, кар'єра «від начальника», кар'єрна мотивація, посадове зростання.

2.         Гендерні аспекти розвитку кар'єри. Загальні характерис-тики становлення кар'єри у жінок.

3.         Роль соціально-біологічних чинників (статі, віку і освіти) в побудові кар'єри.

4.         Інтеграційні чинники кар'єри такі:

 

1)         вік;

2)         соціальний статус;

3)         виховання;

4)         освіта;

5)         досвід;

6)         культурні традиції сім'ї.

5.         Довірчі звернення керівника до співробітника є проявом

внутрішньоорганізаційної кар'єри:

1)         горизонтального типу;

2)         вертикального типу;

3)         доцентрового типу.

6.         Подайте у вигляді схеми сучасну концепцію розвитку ка-

р'єри працівників.

Варіант 11

1.         Розкрийте зміст понять: кар'єра «від начальника», розви-ток кар'єри, конкурентоспроможність працівника, втрата профе-сійної гнучкості, функція профорієнтації кар'єри, концепція роз-витку кар'єри.

2.         Види старіння споживчої вартості робочої сили залежно від його причин.

3.         Місце кар'єри в системі цінностей людини.

4.         Сучасному управлінню людськими ресурсами притаман-ний такий підхід:

 

1)         ситуаційний;

2)         суб'єктивно-діяльний;

3)         системно-ситуаційний;

4) функціональний.

5. Концептуальні складові «кризи середини життя»:

1)         спокій щодо майбутнього;

2)         відчуття міцного здоров'я;

3)         негативна оцінка кар'єрного шляху;

4)         радісне проведення відпочинку;

5)         збільшення стресів.

Варіант 12

1.         Розкрийте зміст понять: концепція розвитку кар'єри, ка-р'єра «від начальника», кар'єрна мотивація, посадове зростання, прогресивний тип кар'єри, старіння простої робочої сили.

2.         Індивідуальне планування кар'єри.

3.         Теорія вибору кар'єри. Шестикутник типів особистості

Джона Холланда.

4.         Відповідно до фаз розвитку професіонала розрізняють

(доповнити необхідні фази):

1)         оптан;

2)         адепт;

3)         адаптант.

5.         Визначте альтернативні програми підтримки професійної

кар'єри працівників на стадії кар'єрного розвитку «переоцінка

цінностей» (можна вказати декілька варіантів):

1)         горизонтальне переміщення;

2)         пониження на посаді;

3)         дострокове звільнення або добровільний вихід у відс-тавку;

4)         навчання;

5)         атестація працівника;

6)         винагорода працівника.

6.         Подайте у вигляді схеми концепцію сервісу розвитку ка-

р'єри працівників.

Варіант 13

1. Розкрийте зміст понять: стимулююча функція кар'єри, спеціалізована кар'єра, негативні сторони кар'єрного зростання «плато» кар'єри, модель «Партнерство».

2.         Місце кар'єри в системі цінностей людини.

3.         Зміст програм просування співробітника в організації.

4.         Залежно від спрямованості ступенів внутрішньоорганіза-ційної кар'єри виділяють такі типи:

 

1)         статусна;

2)         доцентрова;

3)         цільова;

4)         міжорганізаційна;

5)         монотонна;

6)         спіральна;

7)         спеціалізована;

8)         затухаюча;

5.         Синдроми кризи кар'єри:

1)         синдром «професійного самогубства»;

2)         синдром «інтелектуального насичення»;

3)         синдром «перегорання працівника»;

4)         синдром «набутої безпорадності».

6.         Подайте у вигляді схеми сучасну концепцію розвитку ка-

р'єри працівників.

Варіант 14

1.         Розкрийте зміст понять: втрата професійної гнучкості, ро-зподільча функція кар'єри, стагнація кар'єри, внутрішньооргані-заційна кар'єра, кар'єра «від начальника», ротація, кар'єра (no В. Далю).

2.         Соціально-біологічні чинники, що впливають на кар'єру менеджера.

3.         Планування кар'єрних переміщень. Формальне і неформа-льне консультування.

4.         Етапи кар'єрної еволюції (продовжити перелік):

 

1)         виробнича;

2)         комунікативна;

3)         продуктова.

5.         Визначте можливі програми підтримки розвитку праців-

ника, якщо він прагне встановити і закріпити основу для майбут-

нього просування:

1)         горизонтальне переміщення;

2)         пониження на посаді;

3)         дострокове звільнення або достроковий вихід у відс-тавку;

4)         навчання;

5)         атестація працівника;

6)         винагорода працівника.

6. Подайте у вигляді схеми традиційну маркетингову конце-пцію розвитку кар'єри працівників.

Варіант 15

1.Розкрийте зміст понять: розвиток кар'єри, втрата конкуре-нтоспроможності, професійне старіння, старіння простої робочої сили, модель «Партнерство».

2. Система чинників, що беруть участь у формуванні кар'єри.

3.Відмінні риси підприємця і класичного керівника.

4.         Функції розвитку кар'єри:

1)         стимулююча;

2)         інформаційна;

3)         управлінська;

4)         інтелектуальна.

5.         Під «людським капіталом» слід розуміти:

1)         здібності (якості) людини, які можуть стати джерелом доходів для неї самої, підприємства, держави:

2)         працездатне населення в рамках окремої організації, на мікрорівні;

3)         можливості результативної участі людини в економі-чній, політичній, культурній і інших видах діяльності;

4)         об'єднання працівників, що спільно реалізовують ме-ту, пов'язану з виробництвом товарів або наданням послуг, діючих відповідно до правил і процедур в ра-мках певної форми власності.

6.         Подайте у вигляді схеми концепцію профорієнтації роз-

витку кар'єри працівників.

Варіант 16

1.         Розкрийте зміст понять: конкурентоспроможність праців-ника, втрата конкурентоспроможності, розподільча функція ка-р'єри, регресивний тип кар'єри, негативні сторони кар'єрного зро-стання, ротація.

2.         Аналіз чинників кар'єри.

3.         Використання самомаркетинга у виборі кар'єри. Правила успішного планування і вибору кар'єри

4.         Під конкурентоспроможністю працівника слід розуміти:

 

1)         а) властивість людського капіталу;

2)         ринкову вартість робочої сили;

3)         ступінь задоволення ринкової потреби в праці;

4)         дії працівника, направлені на досягнення цілей орга-нізації.

5.         Під потенціалом людини слід розуміти:

1)         частину населення, яка володіє фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями, які необхідні для роботи в економіці;

2)         сукупність духовних і фізичних здібностей людини, які вона використовує всякий раз, коли створює спо-живчу вартість;

3)         здатність людини за наявності у неї певних якісних характеристик і відповідних соціально-економічних, організаційних умов, одержувати певний кінцевий ре-зультат.

6.         Подайте у вигляді схеми соціальну концепцію розвитку

кар'єри працівників.

Варіант 17

1.         Розкрийте зміст понять: старіння простої робочої сили, перетворююча функція кар'єри, регресивний тип кар'єри, стагна-ція кар'єри, доцентрова кар'єра, «власноручна» кар'єра, «плато» кар'єри.

2.         Чинники і цінності, що впливають на розвиток кар'єри.

3.         Складання особистого плану кар'єри.

4.         Кар'єру як об'єкт управління вивчали такі науки:

 

1)         філософія;

2)         генетика;

3)         соціоніка;

4)         управління персоналом;

5)         соціологія.

5.         Розвиток кар'єри - це:

1) процес підготовки працівника до виконання нових виробничих функцій, заняття нових посад, вирішення нових задач;

2)         процес безпосередньої передачі нових професійних навичок або знань працівникам організації;

3)         система взаємопов'язаних видів діяльності, необхід-них, щоб гарантувати організації ефективну управ-лінську структуру для досягнення організаційних ці-лей.

6. Подайте у вигляді схеми традиційну маркетингову конце-пцію розвитку кар'єри працівників.

Варіант 18

1.         Розкрийте зміст понять: розвиток кар'єри, конкурентосп-роможність працівника, втрата професійної гнучкості, функція профорієнтації кар'єри, концепція розвитку кар'єри, кар'єра «від начальника».

2.         Класифікація і типологія кар'єри.

3.         Складання особистого плану кар'єри. Чинники вибору ка-р'єри.

4.         Кар'єра по В. Далю - це:

 

1)         швидкий успіх;

2)         шлях, хід, поприще;

3)         службово-професійне просування.

5.         Укажіть найскладніші стадії розвитку професійної кар'єри:

1)         навчання професії (від 16 до 20 років);

2)         включення в трудову діяльність;

3)         досягнення професійного успіху (24-30 років);

4)         професіоналізм (31-40 років);

5)         переоцінка цінностей (41-50 років);

6)         майстерність (51-60 років).

6.         Подайте у вигляді схеми торгову концепцію розвитку ка-

р'єри працівників.

Варіант 19

1.         Розкрийте зміст понять: старіння простої робочої сили, перетворююча функція кар'єри, регресивний тип кар'єри, стагна-ція кар'єри, доцентрова кар'єра «власноручна» кар'єра, «плато» кар'єри.

2.         Етапи і фази кар'єри.

3.         Кар'єра без посади керівника. Напрямки кар'єрних праг-нень керівника.

4.         Система цінностей американської моделі управління:

1)         свобода;

2)         злагода;

3)         індивідуалізм;

4)         конкуренція.

5.         Виконання певної службової ролі на ступені, що не має

жорсткого формального закріплення в організаційній структурі

(наприклад, виконання ролі керівника тимчасової цільової гру-

пи), є проявом внутрішньоорганізаційної кар'єри:

1)         горизонтального типу;

2)         вертикального типу;

3)         доцентрового типу.

6.         Подайте у вигляді схеми продуктову концепцію розвитку

кар'єри працівників.

Варіант 20

1.         Розкрийте зміст понять: розвиток кар'єри, конкурентосп-роможність працівника, втрата професійної гнучкості, функція профорієнтації кар'єри, концепція розвитку кар'єри, кар'єра «від начальника».

2.         Кар'єра: основні поняття, структура, зміст.

3.         Принципи успішного управління кар'єрою. Система пла-нування кар'єри на підприємстві.

4.         Корпоративні цінності японської моделі управління:

 

1)         порозуміння і гармонія;

2)         змагання між собою;

3)         довічне наймання;

4)         свобода і індивідуалізм.

5.         Довірчі звернення керівника до співробітника є проявом

внутрішньоорганізаційної кар'єри:

1)         горизонтального типу;

2)         вертикального типу;

3)         доцентрового типу.

6.         Подайте у вигляді схеми виробничу концепцію розвитку

кар'єри працівників.