КОРОТКИЙ ЗМІСТ ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

1.         Процес кар'єрної соціалізації виражає взаємозв'язок індиві-дуального планування кар'єри і системного планування пе-рсоналу в організації.

2.         У зв'язку з початком нового етапу економічного розвитку, що одержав назву постіндустріальної епохи, ієрархічно орієнтовані організаційні структури в майбутньому втра-тять своє значення. Це обмежить можливості вертикально-го сходження і поставить перед організацією нові задачі розвитку персоналу, що припускають зріст організаційної єдності з особистою відповідальністю і перевагою горизон-тальних кар'єр.

3.         Встановлено, що в умовах зростаючої конкуренції на ринку робочої сили все більше буде підвищуватися роль індиві-дуального планування кар'єри, а планування кар'єри спів-робітників в організації стане обов'язковою частиною пла-нування персоналу.

4. Запропоновано методику формування індивідуальної кар'є-рної стратегії і визначені етапи її розробки і реалізації.

5.Розглянуто закономірності планування кар'єри, розроблені технологія і методи організації кар'єрного зросту управлін-ського персоналу.