Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Характеристика керівника. Вибір кар'єрних прагнень. Складання плану кар'єри : Управління діловою кар'єрою : Бібліотека для студентів

3.2. Характеристика керівника. Вибір кар'єрних прагнень. Складання плану кар'єри


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Відмінності кар'єри сучасного підприємця від кар'єри класи-чного керівника. Спільні риси кар'єри керівника і підприємця по-роджені їхніми загальними цілями, а відмінності обумовлені роз-біжністю задач (табл. 10).

Таблиця 10 Основні відмітні риси кар'єри підприємця і керівника

Тип кар’єри підприємця      Тип кар’єри класичного керівника

1          2

Високий ступінь вільних дій. Підприємець не хоче бути залежним від інших і сам не бажає, щоб інші від нього залежали. Від-носини на умовах партнерства, співробіт-ництва          Обмежена посадовими обов'язками свобо-да дій. Відносини на умовах делегування повноважень

Підвищена увага до партнерських відносин. Для виживання в конкурентній боротьбі на-дається особливе значення неформальним комунікаціям      Відносини на умовах свого місця в ієрархії керування і поділу праці

Пошук контакту з більш сильними і відо-мими. Підприємець шукає керівників з ін-ших організацій, що згодні перейти на ро-боту в приватну фірму       Керівник боїться втратити своє місце у ви-падку запрошення на посаду заступника більш активного співробітника. Тому на державних підприємствах зробити кар'єру тільки на основі компетентності складні-ше, ніж у приватній фірмі

97

Продовження таблиці

1          2

Пов'язує свою кар'єру як з освітою, так і зі своєю власністю, не розділяє приватне і професійне, однак робить розходження між роботою, професією й освітою Професійна освіта і кар'єра відділені від власності. Кар'єра будується на класичній моделі, наприклад: майстер - начальник цеху - директор; економіст - старший еко-номіст - начальник відділу - головний економіст

В основі кар'єри - синтез знань, заповзят-ливість і власність    В основі кар'єри - освіта, компетентність в галузі управлінських відносин і комуніка-цій

Сучасний (не «новий») підприємець істот-но сильніший в соціальній тематиці, діло-вому спілкуванні, етиці, культурі. Він пла-нує свою кар'єру на основі міждисциплі-нарної орієнтації і багатофункціональності (але не «всеїдності»)  Класичний керівник діє в рамках класич-ної доктрини, що говорить: економіку вар-то розглядати як самостійну систему, яка існує, щоб суспільство одержувало від неї максимальну користь

Підприємець ставиться до людей на своє-му підприємстві як до своїх колег  Відношення до працівників як до підлег-лих, колегам, конкурентам у кар'єрі, немає інтересу і можливості забезпечити персо-нальний зріст кожного

Центральна фігура в системі вільного під-приємництва Керівник - центральна фігура в державно-монополістичній системі

Переважна орієнтація на зовнішнє середо-вище, пріоритетне відпрацьовування зов-нішніх комунікацій            Переважна орієнтація на внутрішнє сере-довище фірми, перевага надається манев-рам у середині фірми

Ділова поведінка на свій страх і ризик, ві-дповідає власним капіталом            Прагнення до мінімуму ризику в управлін-ських відносинах, відповідає в рамках по-садових обов'язків

Орієнтація на клієнта           Орієнтація на вищестоящу організацію або керівника

Високий рівень самостійності і відповіда-льності перед партнерами. Відповідаль-ність розглядає як етичне зобов'