КОРОТКИЙ ЗМІСТ ДРУГОГО РОЗДІЛУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

1.         Умовно всі фактори, що впливають на розвиток кар'єри, поділяються на три групи: соціальні, особистісні та інтеграційні. Вплив на ту або іншу групу факторів корегує процес розвитку кар'єри.

2.         Основну роль у розвитку кар'єри відіграють особистісні фактори, до яких відносять природні властивості індивіда; його індивідуально-психологічні особливості; систему потреб, моти-вів, інтересів; систему керування особистістю, її «Я-образ».

3.         До інтеграційних факторів мікрорівня відносять соціаль-ний статус; рівень матеріальної забезпеченості; соціальні зв'язки індивіда; виховання; освіту, культурні традиції родини.

4.         До факторів макрорівня, що впливають на розвиток кар'є-ри, відносять ситуацію, що склалася на ринку праці; правове за-безпечення; національний менталітет.

5.         У менеджменті, залежно від виду кар'єри, швидкості пе-реходів від одного посадового місця на інше, виділена така група кар'єрних факторів: економічні, соціально-психологічні, соціаль-но-демографічні, культурні.

6.         Проведено статистичний аналіз соціально-біологічних

факторів, що впливають на кар'єру менеджерів на машинобудів-

ному виробництві: віку, статі, освіти.

7.         Аналіз результатів соціологічних досліджень, проведених

в 1999-2004 р. на промислових підприємствах Донецької області,

дозволив зробити такі висновки:

1)         у професійно-кар'єрному самовизначенні, як і раніше, домінують особистісні цінності над суспільними;

2)         кар'єра для української людини - це, насамперед, спосіб самовираження;

3)         відношення до «кар'єризму» змінилося від негативного до нейтрального.

8.         Соціологічне дослідження показало, що з переорієнтаці-

єю системи цінностей особистості й суспільства відбуваються пе-

вні зміни уявлень про кар'єру. У цінностно-мотиваціоному аспек-

ті кар'єра розглядається більшістю як спосіб самореалізації осо-

бистості. У професійно-практичному аспекті кар'єра презентова-

на як результуюча процесу узгодження інтересів підприємства з кар'єрним прагненням особистості.