Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4. Місце кар'єри в системі цінностей людини : Управління діловою кар'єрою : Бібліотека для студентів

2.4. Місце кар'єри в системі цінностей людини


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

В економічній літературі вивчалися уявлення індивіда про кар'єру: кар'єрна мотивація; відношення до «кар'єризму»; залеж-ність між віком, статтю й уявленнями про кар'єру; способи, які використовуються для досягнення кар'єри; система цінностей особистості і місце кар'єри в ній.

Дослідженням цієї проблеми займалася у своїй дисертації Поспєлова Т. В. Дослідницькі методи включали анкетування, ви-вчення кадрових документів, бесіду. Аналіз результатів соціоло-гічного дослідження дозволив виявити закономірності за такими напрямками:

система цінностей особистості; уявлення про кар'єру та «кар'єризм»; залежність між статтю, освітою і уявленням про кар'єру; місце кар'єри в системі цінностей особистості; задоволеність особистості кар'єрою й роботою на підпри-ємстві;

кар'єрна мотивація; негативні сторони кар'єрного росту; спадковість у кар'єрі.

Система цінностей особистості

Якщо говорити про ієрархію в системі цінностей, то резуль-тати соціологічного дослідження продемонстрували чітку перева-гу особистісних цінностей над суспільними.

Здоров'я та благополуччя рідних та близьких

Життя та здоров'я

Спокій та впевненість в \^_\ благополуччі та забезпеченості родини зараз та в майбутньому

Дружба, любов

Можливість займатися улюбленою спгавою

Особиста комфортність та задово-леність в житті

ц-| Задоволеність професією, статусом і реальним положенням в суспільстві

сп Більш престижна та оплачувана професійна діяльнісь

Високі результати праці та їх визнання

Багато грошей

Рисунок 29 - Ієрархія системи цінностей особистості

Уявлення про кар 'єру і кар 'єризм

Цікавим, на наш погляд, виявилося визначення кар'єри як способу самовираження. 3 одного боку, це відповідає сформульо-ваному нами визначенню кар'єри, а з іншого боку - відходить від традиційного визначення кар'єри як успішного переміщення по службових сходах, яке роками культивувалося в нашій свідомос-ті. I, крім того, підтверджує виявлену нами тенденцію переваги особистого над суспільним.

Несподіваним результатом виявилося те, що трактування кар'єри як досягнення популярності, слави, вигоди, з яким тради-ційно пов'язували уявлення про кар'єру й яке має на увазі верти-кальну кар'єру, зайняла останнє місце. Це, на наш погляд, свід-чить про трансформації уявлень про кар'єру і зміну її значимості для індивіда. Якщо на первісних етапах формування й розвитку суспільства головним призначенням кар'єри було забезпечити со-ціальну безпеку й стабільність індивіда, то на сучасному етапі ро-звитку суспільства на перше місце виходить потреба в забезпе-ченні кар'єрою можливості самовираження. Значення цього факту підсилюється тим, що країна зараз перебуває в стані важкої еко-номічної кризи.

Крім того, відповідно до отриманих результатів у жінок більш виражене прагнення до суспільного визнання, поваги ото-чуючих, ніж у чоловіків. Про це свідчить те, що серед жінок, на відміну від чоловіків, не одержали широкого схвалення такі абст-рактні визначення кар'єри, як посадовий зріст, стиль життя, вла-да. їх більше зацікавили визначення, що несуть на собі відбиток успішності й суспільного схвалення (успішне просування в якій-небудь сфері діяльності - 11% і досягнення популярності, слави, вигоди - 3%, у чоловіків - 10 і 1% відповідно).

Це свідчить про існування гендерних розходжень в уявлен-нях про кар'єру. Помітимо, що термін «гендер» на відміну від те-рміна «стать» є амбівалентним і найбільш точно може бути пере-ведений як «соціальна стать», тому що акцентує увагу на соціа-льних, а не біологічних розходженнях між статтю.

Таким чином, з огляду на те, що опитування проводилося серед респондентів, що зробили із суспільної точки зору управ-лінську кар'єру (табл. 7), можна зробити такі висновки:

. кар'єра, в першу чергу, є способом самовираження, що не заперечує, а можливо навіть актуалізує розвиток горизонтальної й доцентрової кар'єри. 3 вертикальним же напрямком кар'єрного росту часто пов'язують саме поняття кар'єри, тому що в цьому випадку кар'єрне просування найбільш помітне;

. уявлення про кар'єру все більше й більше розширюються;

. вимоги до кар'єри підвищуються;

. на сучасному підприємстві управлінська посада не дає до-статньо можливостей для самореалізації, особливо з погляду чо-ловіків;

. зважаючи на те, що з погляду організації кар'єра респонде-нтів відбулася (тому що всі вони займають управлінські посади), а з погляду опитаних - ні, можна зробити висновок, що інтереси підприємства й кар'єрні прагнення респондентів не погоджені, що призводить до неефективного використання трудового потенціа-лу працівників.

Таблиця 7 Рейтинг кар'єрних визначень серед mux, хто зробив кар'єру

Визначення кар'єри  %

Кар'єра - це спосіб самовираження           26

Кар'єра - це успішне просування в якій-небудь сфері діяльності та ма-теріальне збагачення            16

Стиль життя  14

Посадовий зріст        12

Влада  10

Досягнення популярності, слави, вигоди 5

У той же час необхідно відзначити зміну відносин до «ка-р'єризму». Раніше це поняття носило лише негативний характер. Наприклад, у «Тлумачному словнику живої великоросійської мо-ви» Володимира Даля «кар'єрист» - людина, що прагне скласти собі кар'єру, що думає, насамперед, про кар'єру. У сучасному словнику можна знайти таке пояснення: «Кар'єризм - безпринци-пна погоня за особистим успіхом у будь-яких видах діяльності».

Негативну оцінку кар'єризму дали тільки 21% респондентів. Отже, відношення до кар'єризму змінюється від негативного (21%) до нейтрального (54%) і позитивного (25%).

Цікаво, що жінки менш схильні до категоричних суджень, ніж чоловіки. Так, позитивно оцінили кар'єризм 17% чоловіків й 8% жінок і негативно - 13 й 12% відповідно .

Необхідно відзначити також, що більшість респондентів, які відповіли, що кар'єризм - це погано, дотримуються застарілих поглядів на кар'єру (табл. 8).

Таблиця 8

Рейтинг визначень кар'єри респондентів,

гцо негативно ставляться до кар 'єризму 

Визначення кар'єри  %

Успішне просування в якій-небудь сфері діяльності        22

Матеріальне збагачення       21

Стиль життя  15

Влада  13

Спосіб самовираження        11

Посадовий зріст        10

Досягнення популярності, слави, вигоди 8

Визначаючи місце кар'єри в системі цінностей опитаних на-ми респондентів, ми звернули увагу на такі факти:

• у представленій нами піраміді (рис. 19) ті цінності, з якими так чи інакше пов'язується поняття кар'єри, наприклад, задоволе-ність професією, статусом і реальним положенням у суспільстві, більш престижна й оплачувана професійна діяльність, високі ре-зультати праці і їхнє визнання, виявилися відповідно на 7, 8 й 9-му місцях.

. більшість респондентів не прагнули робити кар'єру і не ставили перед собою таку мету (це 46% опитаних), 30% прагнули й 24% важко відповісти. Подібні результати не пов'язані із нега-тивним відношенням до кар'єри, тому що на питання «Кар'єризм - це добре або погано?» дана вибірка респондентів відповіла так само, як і більшість, тобто позитивно відповіли 19% опитаних, негативно - 35% і не змогли однозначно відповісти 46%.

Таким чином, можна зробити висновок, що в системі цінно-стей особистості кар'єра не має лідируючих позицій. Однак це не свідчить про те, що кар'єра втратила свою актуальність. Найімо-вірніше, вона дуже актуальна для індивідуумів, але не як само-ціль, а як засіб для досягнення життєво важливих цілей. Підтвер-дженням цієї гіпотези може слугувати те, що «багато грошей» бі-льшість респондентів поставили на останнє місце при всій їхній видимій важливості й значимості, особливо в періоди, що харак-теризуються економічним спадом.

Кар'єрнамотивація

Отриманий нами рейтинг причин кар'єрного росту (рис. 30) підтвердив попередні висновки.

 

Рисунок 30 -Підстави для кар'єрногоросту

Так, на перше місце серед причин, за якими варто робити ка-р'єру, більшість респондентів поставили можливість самореаліза-ції. Це показує, що:

• особисті цінності превалюють над суспільними (інтереси підприємства більшість респондентів поставили на сьоме місце);

. визначення кар'єри як можливості самореалізації не випад-ковість, а закономірність.

Однак необхідно відзначити істотну різницю в рейтингах причин кар'єрного зросту в чоловіків і жінок. Так, серед причин кар'єрного зросту повага людей у жінок стоїть на другому місці з десяти, а в чоловіків - на дев'ятому. Крім того, привілеї й лестощі підлеглих відповідно до результатів конкретно-соціологічного дослідження для жінок мали більше значення, ніж для чоловіків. Таким чином, підтверджуються висновки про гендерні розхо-дження в уявленні про кар'єру, виражених у такому: жінки в ка-р'єрі шукають суспільне визнання й повагу людей; кар'єра, на їх-ню думку, - явище позитивне й прагнення особистості до неї ви-кликає повагу навколишніх.

Крім того, необхідно враховувати, що жінки мають більш рухливу мотиваційну структуру, вони можуть реагувати з біль-шими відмінностями й реакція буде виражена яскравіше, ніж у чоловіків. Наприклад, якщо жінка почуває себе соціально захи-щеною, щаслива в шлюбі, родині, то вона надає меншого значен-ня своїм відносинам з колегами по роботі і, як правило, не прагне до лідерства в організації. Однак вона ж може прагнути до заво-ювання самостійного статусу з метою самоактуалізації й затвер-дження власної «повноцінності».

У той же час життя чоловіка наповнене проблемами кар'єри й роботи, він високо цінує позасімейні відносини, наприклад спі-лкування в колі колег або друзів.

Позиція жінки змінюється, якщо вона самотня або працює через матеріальну необхідність. У цих випадках яскравіше про-являється прагнення до стабільності, упевненості в майбутньому, забезпеченні засобів існування, реалізації своїх потреб і можли-востей. Крім того, важливо підкреслити, що особливості кар'єрної мотивації в жінок відбивають скоріше своєрідність особистості, a не загальні закономірності.

Недоліки кар'єрного зросту приведені на рисунку 31.

 

Нервова напруга       19%

Робота відриває від родини            15%    

Мало часу залишається для дітей   14%               

Високий ступінь відповідальності  12%               

Ненормований робочий день         9%                 

Необхідність відповідати за здоров'я й життя ін-ших людей      9%      

Загроза кримінальної відповідальності      6%                 

Матеріальна відповідальність         6%      

Нерегламентовані чітко права й обов'язки            5%                 

Неможливо реалізувати відпустку  2%                 

He бачу ніяких негативних сторін  2%      

                                                                      

Рисунок 31 - Рейтинг негативних сторін кар'єрного зросту

Із рисунка видно, що знову підтверджується тенденція пре-валювання особистісного над суспільним. Зважаючи на те, що серед всіх опитаних тільки 2% відповіли, що не бачать ніяких не-гативних сторін у кар'єрному зрості, у той час як 12% відзначили високий ступінь відповідальності, можна зробити висновок, що більшість респондентів усвідомлюють ту відповідальність й об-меження, які кар'єра накладає на людину.

Таким чином, конкретно-соціологічне дослідження показа-ло, що з переорієнтацією системи цінностей особистості й суспі-льства відбуваються певні зміни уявлення про кар'єру. У ціннос-тно-мотиваційному аспекті кар'єра розглядається більшістю як спосіб самореалізації особистості. У професійно-практичному ас-пекті кар'єра є результуючою процесу погодження інтересів підп-риємства з кар’єрними прагненнями особистості.