Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.3.2. Стать і кар'єра : Управління діловою кар'єрою : Бібліотека для студентів

2.3.2. Стать і кар'єра


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Хто більш ефективний як менеджер? Хтось вважає, що чо-ловіки, хтось - що жінки. Прихильники управлінського патріар-хату доводять свою точку зору, опираючись не тільки на свій особистий досвід, але й на серйозні дослідження. Наприклад, ан-глійський дослідник Е. Холандер установив, що в окремих видах діяльності, що вимагають мовної активності (а управлінська дія-льність - це саме той випадок), жінки в присутності чоловіків по-водяться досить непевно, частіше дратуються й виходять із рів-новаги в складних ситуаціях. Крім того, спостереження за проце-сом спілкування присяжних засідателів (дослідження Ф. Строд-берга та Р. Манна) показало, що чоловіки набагато активніше бе-руть участь у дискусії з прий-няття вердикту. Те ж саме ствер-джують і данні Є. Ериз, що встановила, що при рішенні групових завдань чоловіки є ініціаторами 66% всіх комунікативних взає-модій у групі. 3 іншого боку, прихильники (прихильниці) управ-лінського матріархату теж мають деякі підстави для відстоюван-ня своїх позицій. Жінки більш уважні до емоційного стану інших людей, більш чуйні, здатні досягти більшого успіху в створенні психологічного клімату в колективі і т. д.

I все-таки ми думаємо, що питання про те, хто більш ефек-тивний як керівник - чоловік або жінка, - це некоректне питання. Є жінки, які керують із кращим результатом, ніж деякі чоловіки, і навпаки. I жінка, і чоловік можуть бути й не бути ефективними керівниками, і це залежить не від статевої приналежності. Стать,

як і вік, можуть розглядатися з погляду біології та психології. 3 погляду психології стать є соціальною роллю, що нав'язується су-спільством. У сучасному суспільстві в процесі виховання, почи-наючи з дитячих років, хлопчикам і дівчаткам пропонуються pis-Hi стереотипи поведінки, що відрізняються один від іншого. А що стосується уявлення про чоловіків як про істот від природи більш активних і споконвічно більш здатних до керівництва, ніж жінки, то таке уявлення не більш ніж розповсюджена омана, що не має під собою реальних підстав. Це стереотип свідомості, що заважає поглянути на проблему реально. Відомо, що професійні успіхи жінок, зроблені ними кар'єри багато хто схильний пояснювати їхніми зовнішніми даними або везінням, а не здібностями й акти-вністю. Це один із прикладів стереотипного підходу.

Американський психолог Р. Айс виявив таку цікаву законо-мірність: коли успіху в вирішенні поставленого завдання домага-лася група, очолювана жінкою, члени групи приписували успіх головним чином везінню. А коли успішно працювала група, очо-лювана чоловіком, вважалося, що успіх обумовлений в основно-му особистісними якостями керівника.

Статистичний аналіз залежності статі й кар'єрного росту пока-зує, що найбільша група керівників машинобудівного підприємства (на прикладі ЗАТ «НКМЗ», м. Краматорськ) - це чоловіки у віці 30-65 років, що становить 91,57 % від загальної вибірки (усього дослі-джувалося 178 респондентів). Жінки ж становлять усього 8,43%. По-дібному співвідношенню можна надати безліч пояснень: і більша компетентність чоловіків у винятково «чоловічому» машинобудів-ному бізнесі, і зневажливе відношення до жінок-начальниць. Однак єдино вірною причиною такого положення жінки на виробництві є патріархальний уклад нашого суспільства, де чітко розподілені ролі між чоловіками й жінками й керівник-жінка - це як і раніше, скоріше, виключення, ніж правило (табл. 4).

Таблиця 4 Аналіз керівників за спгапгевою ознакою

Стать  Кількість керівників, чол.     Кількість керівників, %

Чоловіча         163      91,57

Жіноча           15        8,43

Разом  178      100

73

Якщо простежити співвідношення жінок в ієрархії керуван-ня, то можна помітити, що найбільший відсоток жінок-керівників присутній на технічному рівні - 69 %, тобто на нижчому ступені керування (табл. 5). Подібні показники є закономірними як для виробництв важкого машинобудування, так і для українського соціуму в цілому.

Таблиця 5 Кількість жінок-керівників за рівнями управління

Управлінські рівні     Кількість керівників, чол.     Кількість керівників, %

Інституціональний рівень   1          0,3

Управлінський рівень          90        29,7

Технічний рівень      212      69

Разом  309      100