Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Система факторів, що беруть участь у формуванні кар'єри : Управління діловою кар'єрою : Бібліотека для студентів

2.2. Система факторів, що беруть участь у формуванні кар'єри


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Вид кар'фи, швидкість переходу між робочими місцями, спря-мованість стадій кар'єри визначаються дією системи факторів, що бе-руть участь у формуванні кар'єри. Сотникова С. I. виділяє групу соці-ально-економічних факторів. До них варто віднести:

•          економічні фактори: характер і зміст нагромадження й

використання людського капіталу обумовлені існуючим суспіль-

ним поділом праці. Тим самим кар'єра працівника здійснюється в

тій мірі, у якій це необхідно для розвитку фізичного капіталу: в

кожен момент часу структура виробництва й структура зайнятос-

ті повинні відповідати потребі ринку в товарах і послугах. Вихід-ним пунктом кар'єри є не стільки задоволення потреби роботода-вців у кваліфікованій робочій силі, скільки задоволення з її допо-могою потреби ринку в товарах і послугах.

. соціально-психологічні фактори, тобто межі соціально-професійних можливостей нагромадження й використання люд-ського капіталу. Досягнення людини в тому або іншому виді професійної діяльності залежать від її здібностей до певних про-фесійних прагнень, які базується на природних даних цієї люди-ни й визначальну її придатність до того або іншого виду профе-сійної діяльності. У даному контексті кар'єра - це пристрій «се-лекції», що сортує працівників за їхньою потенційною і фактич-ною продуктивністю праці. Відбувається відбір найбільш здатних працівників з погляду структури, їхніх здібностей до професійної праці, навичок, поглядів, мети життя, цінностей, поведінкових поглядів, способів пристосування до навколишнього середовища.

•          соціально-економічні фактори - формування кар'єри ви-

значається рівнем освіти та кваліфікації працівника, його матері-

альною забезпеченістю. Дослідження вчених в області трудової

мобільності людських ресурсів свідчать, що найбільшою профе-

сійною рухливістю відрізняються вихідці з малозабезпечених ро-

дин. При цьому найбільша професійна стійкість характерна для

висококваліфікованих груп працівників.

. соціально-демографічні фактори - характер і зміст ка-р'єри пов'язані із соціальним походженням працівника, його ві-ком, статтю і т. п. Стать, вік і соціальне походження тісно взає-модіють зі швидкістю й спрямованістю кар'єрного розвитку. 3 ві-ком в силу біологічно-психологічних особливостей працівника уповільнюється його просування в ієрархії організації. Це пов'я-зане як із зменшенням кількості робочих місць в міру наближен-ня до вершини організаційної піраміди, так і зі збільшенням ви-мог до працівника в плані складності роботи.

•          культурні фактори, а саме: культура, субкультура, соці-

альний стан. Наприклад, у багатьох культурах досить поширена

думка про сугубо чоловічі й сугубо жіночі професії. Ми вже

майже забули слова «продавець», «перукар». Все частіше чуємо:

«продавщиця», «перукарка».