Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.6. . Етапи і фази кар'єри : Управління діловою кар'єрою : Бібліотека для студентів

1.6. . Етапи і фази кар'єри


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Етапи збільшення людського капіталу прийнято називати стадіями професійної кар'єри. При всьому різноманітті організа-цій і видів діяльності конкретний працівник у процесі своєї жит-тєдіяльності послідовно проходить однакові стадії, що сприяють підвищенню цінності його людського капіталу: навчання профе-сії (16-20 років), включення в трудову діяльність (21-23 роки), досягнення успіху (24-30 років), професіоналізм (31–40 років), переоцінка цінностей (41-50 років), майстерність (51-60 років) вихід на пенсію (61 рік і більше). Графічно типові стадії профе-сійної кар'єри працівника представлені на рисунку 24.

Ряд авторів виділяє інші етапи кар'єри, безпосередньо пов'я-зуючи їх із задоволенням різних потреб:

1.         Попередній етап (до 25 років). Включає навчання в школі, середню й вищу освіти. За цей період людина може змінити кіль-ка різних робіт у пошуках виду діяльності, що задовольняє його потребам і відповідає його можливостям. Якщо він відразу зна-ходить такий вид діяльності, починається процес самостверджен-ня його як особистості, він піклується про безпеку існування.

2.         Етап становлення (25-30 років). У цей період працівник освоює обрану професію, здобуває необхідні навички, формуєть-ся його кваліфікація, відбувається самоствердження й з'являється потреба у встановленні незалежності. Його продовжують турбу-вати безпека існування, турбота про здоров'я. Звичайно в цьому віці створюються й формуються родини, тому з'являється бажан-ня одержувати заробітну плату, рівень якої був би вище прожит-кового мінімуму.

3. Етап просування (30-45 років). У цей період іде процес росту кваліфікації, працівник просувається по службових сходах. Накопичується багатий практичний досвід, здобуваються навич-ки, росте потреба в самоствердженні, досягненні більш високого статусу й ще більшої незалежності, починається самовираження працівника як особистості. У цей період набагато менше приділя-ється уваги задоволенню потреби в безпеці, зусилля працівника зосереджені на питаннях, що стосуються збільшення розмірів за-робітної плати й турботи про здоров'я.

Стадія профе-і сійної кар’єри

7 6 -

5 .

3

1

■ ■ ■

10 20 30 40 50 60 Вік праців-

ника, років

Рисунок 24 - Типові сшадії професійної кар'єри працівника

4. Етап збереження (45-60 років). Характеризується діями по закріпленню досягнутих результатів. Наступає пік удоскона-лювання кваліфікації й відбувається її підвищення в результаті активної діяльності й спеціального навчання. Працівник зацікав-лений передати свої знання молоді. Цей період характеризується творчим самовираженням, можливий підйом на нові службові сходи. Людина досягає вершин незалежності й самовираження. З'являється заслужена повага до себе, до оточуючих, що досягли свого статусу чесним шляхом, і до себе з боку оточуючих. Хоча багато потреб працівника в цей період задоволені, його продов-жує цікавити рівень оплати праці, проявляється все більший інте-рес до інших джерел доходу (участь у прибутках, капіталі своєї й іншої організацій, покупка акцій та облігацій).

5.         Етап завершення (60-65 років). Працівник починає готува-тися до виходу на пенсію. У цей період ідуть активні пошуки гідної заміни й навчання кандидата на посаду, яка звільняється. Хоча цей період характеризується кризою кар'єри (працівник одержує менше задоволення від роботи й має стан психологічного й фізіологічного дискомфорту), самовираження й повага до себе й інших оточуючих досягають найвищої точки за весь період кар'єри. Працівник заціка-влений у збереженні рівня оплати праці, але прагне збільшити й інші джерела доходу, які б замінили заробітну плату при виході на пен-сію й були б гарною добавкою до пенсії.

6.         Пенсійний етап. Кар'єра в даній організації завершена. З'явля-ється можливість для самовираження в інших видах діяльності, які були неможливі в період роботи в організації або виступали у вигляді хоббі (живопис, садівництво, робота в громадських організаціях). Стабілізується повага до себе й до таких же людей. Але фінансове становище й стан здоров'я можуть стати причиною постійної турботи про інші джерела доходу та про здоров'я.

Взаємозв'язок між етапами кар'єри й потребами представле-ний в табл. 2.

Таблиця 2 Етапи кар'єри менеджера й потреби

 

Етапи кар'єри            Вік       Потреби досягнення мети   Моральні потреби    Фізіологічні

та матеріальні

потреби

1. Поперед-ній етап  До 25 років    Навчання, випробу-вання на різних робо-тах      Початок самост-вердження     Безпека існування

2. Етап ста-новлення           До 30 років    Освоєння роботи, роз-виток навичок, фор-мування кваліфікова-ного фахівця або кері-вника         Самостверджен-ня, початок дося-гнення незалеж-ності           Безпека існування, здоров'я, нормаль-ний рівень оплати праці

3. Етап про-сування До 45 років    Просування по служ-бових сходах, прид-бання нових навичок і досвіду, ріст кваліфі-кації        Ріст самоствер-дження, досяг-нення більшої не-залежності, поча-ток самовира-ження            Здоров'я, високий рівень оплати праці

46

Продовження таблиці

Етапи кар'єри            Вік       Потреби досягнення мети   Моральні потреби    Фізіологічні

та матеріальні

потреби

4. Етап збе-реження До 60 років    Пік удосконалювання кваліфікації фахівця або керівника. Підви-щення своєї кваліфі-кації. Навчання моло-ДІ     Стабілізація неза-лежності, ріст са-мовираження            Підвищення рівня оплати праці, інте-рес до інших дже-рел доходу

5. Етап за-вершення Після 60 років            Готування до виходу на пенсію. Підготовка собі заміни та себе до нового виду діяльнос-ті       Стабілізація са-мовираження, ріст поваги до се-бе й оточуючих          Збереження рівня оплати праці й під-вищення інтересу до інших джерел доходу

6. Пенсій-ний етап   Після 65 років            Заняття новим видом діяльності    Самовираження в новій сфері дія-льності, стабілі-зація поваги            Розмір пенсії, інші джерела доходу, здоров'я

Етап кар'єри (як точка на тимчасовій осі) не завжди пов'язаний з етапом професійного розвитку. Людина, що перебуває на етапі просування в рамках однієї професії може не бути ще високим про-фесіоналом. Тому важливо розділяти етап кар'єри - часовий період розвитку особистості - й фази розвитку професіонала - періоди оволодіння діяльністю.

Відповідно до фаз розвитку професіонала розрізняють:

•          оптант (фаза оптації). Людина стурбована питаннями ви-бору або змушеної зміни професії і робить цей вибір. Точних хро-нологічних меж тут, як і відносно інших фаз, бути не може, оскі-льки вікові особливості задаються не тільки фізіологічними, але й багатоаспектними умовами культури;

•          адепт (фаза адепту). Це людина, що вже встала на шлях прихильності професії й освоєння її. Залежно від професії це мо-же бути і багаторічний і зовсім короткочасний процес (напри-клад, простий інструктаж);

•          адаптант (фаза адаптації, звикання молодого фахівця до роботи). Як би не був налагоджений процес підготовки того або іншого професіонала в навчальному закладі, він ніколи не підхо-дить до виробничої роботи «як ключ до замка»;

•          інтернал (фаза інтернала). Досвідчений працівник, що любить свою справу й може цілком самостійно, усе більш надій-

но й успішно справлятися з основними професійними функціями, що визнають товариші по роботі, за професією;

•          майстер (триваюча фаза майстерності). Працівник може вирішувати і прості, і самі важкі професійні завдання, які можуть бути не всім колегам по плечу;

•          авторитет (фаза авторитету, як і фаза майстерності, під-сумовується також і з наступною). Майстер своєї справи, уже до-бре відомий у професійному колі або навіть за його межами (у галузі, в країні). Залежно від прийнятих у даній професії форм атестації працівників він має ті або інші високі формальні показ-ники кваліфікації;

•          наставник (фаза наставництва). Авторитетний майстер своєї справи, у будь-якій професії «обростає» однодумцями, уч-нями, які переймають досвід.

Фази розвитку професіонала представлені на рисунку 25.

 

                                                                       Наставник

           

           

           

           

            Авторитет     

           

           

            Інтернал         Майстер                    

            Адепт Адаптант                              

           

Оптант                                 

           

           

           

Рисунок 25 - Фази кар'єрногоросту професіонала

У процесі кар'єрного росту в організації індивід може прой-ти як всі стадії, так й якусь частину з них.