Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Трудове право України : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

ЗАМІСТЬ ВСТУПУ:              3

ПЕРЕДМОВА            9

ТЕМА 1. ТРУДОВЕ ПРАВО: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ . . . .11

§ 1. Поняття трудового права та історія його становлення         § 2. Предмет трудового права         § 3. Метод правового регулювання трудових відносин         § 4. Функції трудового права          § 5. Система трудового права § 6. Джерела трудового права        § 7. Місце трудового права в системі права України       § 8. Основні принципи трудового права України          ТЕМА 2. ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ ТА ЇХ УЧАСНИКИ . .§ 1. Поняття, види і сутність трудових правовідносин           § 2. Умови і підстави виникнення трудових правовідносин.

Зміст трудових правовідносин       § 3. Принципи правового регулювання трудових правовідносин .§ 4. Правосуб'єктність учасників трудових правовідносин    § 5. Профспілки та їх правовий статус у трудових правовідносинах . . . 81 § 6. Правовий статус організацій роботодавців у трудових

правовідносинах       Питання для самоконтролю            ТЕМА 3. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ І УГОДИ § 1. Соціальне партнерство і колективне трудове право

в Україні: поняття та загальна характеристика     § 2. Поняття, умови виникнення і загальна характеристика колективних договорів та угод. Сторони в колективних договорах . . . . 97 § 3. Колективні переговори. Сфера та порядок укладення

колективних договорів        § 4. Зміст колективного договору   § 5. Реєстрація, строки чинності, дійсність колективного договору . . .109 § 6. Контроль за виконанням колективного договору.

Відповідальність сторін        Питання для самоконтролю             115Зміст

ТЕМА 4. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР    § 1. Поняття трудового договору та його сторони           § 2. Форма та зміст трудового договору § 3. Особливості порядку укладення трудових договорів           § 4. Види трудових договорів       § 5. Зміна умов трудового договору           § 6. Припинення трудових правовідносин та розірвання

трудових договорів   § 7. Загальний порядок припинення трудового договору.

Звільнення з роботи             § 8. Відсторонення працівника від роботи            Питання для самоконтролю             ТЕМА 5. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ             § 1. Поняття робочого часу, його види      § 2. Режими та облік робочого часу      § 3. Поняття та види часу відпочинку       § 4 . Поняття та види відпусток, їх тривалість      § 5. Порядок надання і оплати відпусток   Питання для самоконтролю            ТЕМА 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ . . . .234

§ 1. Поняття оплати праці, її структура      § 2. Правове регулювання оплати праці.

Мінімальна заробітна плата            § 3. Нормування праці         § 4. Тарифна система і тарифні сітки          § 5. Системи оплати праці         § 6. Преміювання      § 7. Порядок виплати заробітної плати.

Право працівника на оплату праці та його захист           § 8. Гарантії та компенсації Питання для самоконтролю           ТЕМА 7. ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ    § 1. Трудова дисципліна і методи її забезпечення             § 2. Внутрішній трудовий розпорядок як основа

організації праці        § 3. Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов'язків . .281Трудове право України

§ 4. Заходи стягнення за порушення трудових обов'язків

і порядок їх застосування     § 5. Відповідальність за порушення трудової дисципліни.

Дисциплінарний проступок           § 6. Матеріальна відповідальність сторін трудових відносин . . . .§ 7. Порядок визначення розміру і відшкодування шкоди      § 8. Матеріальна відповідальність підприємств, установ,

організацій за шкоду, завдану працівникам           Питання для самоконтролю            ТЕМА 8. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ . .312

§ 1. Поняття охорони праці, її правове забезпечення      § 2. Організація охорони праці на підприємстві, в установі,

організації      § 3. Загальні гарантії прав працівників на охорону праці            § 4. Спеціальні гарантії прав на охорону праці працівників,

які працюють у важких та шкідливих умовах праці         § 5. Особливості охорони праці жінок, неповнолітніх та осіб

з неповною працездатністю           Питання для самоконтролю            ТЕМА 9. ТРУДОВІ СПОРИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ .351

§ 1. Поняття, предмет і класифікація трудових спорів     § 2. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів             § 3. Поняття і види колективних трудових спорів           § 4. Порядок розгляду і вирішення колективних трудових

спорів             § 5. Правове регулювання проведення страйків. Право

на страйк та його реалізація            Питання для самоконтролю            ТЕМА 10. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ, НАГЛЯД

І КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ПРАЦІ      § 1. Державне управління у сфері праці     § 2. Поняття та основні види нагляду і контролю за

додержанням законодавства про працю   § 3. Державний нагляд і контроль за додержанням

законодавства про працю   § 4. Громадський контроль за додержанням законодавства

про працю      404Зміст

§ 5. Відповідальність за порушення трудового законодавства

і правил з охорони праці     Питання для самоконтролю            ТЕМА 11. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І МІЖНАРОДНЕ ПРАВО .§ 1. Поняття міжнародного трудового права. Історичні

передумови його становлення і розвитку             § 2. Мета, завдання, функції та принципи міжнародного

трудового права        § 3. Види джерел міжнародного трудового права           § 4. Міжнародно-правове регулювання праці   § 5. Міжнародно-правові стандарти у сфері праці і трудових

відносин        § 6. Трудовий процес у зарубіжних країнах          § 7. Трудові відносини з іноземним елементом             Питання для самоконтролю            ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА      443

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Владіслав Едуардович ТЕЛІПКО Олена Генадіївна ДУТОВА

ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

За загальною редакцією В. Е. Теліпко Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич

Коректор – С. С. Савченко

Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Підписано до друку 30.03.2008. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 28,5.

Наклад 1000 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків,м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-208-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006