Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_bd2ae936830f9d0dd2c949c0cb944131, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 6. Трудовий процес у зарубіжних країнах : Трудове право України : Бібліотека для студентів

§ 6. Трудовий процес у зарубіжних країнах


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

магниевый скраб beletage

Межі даного підручника не дозволяють нам детально зупинити-ся на питаннях регулювання праці в зарубіжних країнах, тому роз-глянемо лише найважливіші аспекти організації трудового проце-су, що застосовується в інших країнах. Позаяк по-перше, необхідно констатувати майже повну відсутність дієвих механізмів реалізації і захисту трудових прав робітників, що робить їх найбільш уразливи-ми щодо дій працедавця. А по-друге, більшість трудових конфліктів в силу власної специфіки вимагають швидкого і адекватного реагу-вання компетентних органів. Відсутність таких органів, а тим пачеТрудове право України

низький рівень їхньої кваліфікації, що, за зрозумілими причинами, ставить під сумнів саму компетенцію таких органів розв’язувати означені конфлікти, веде до необґрунтованого звуження права робіт-ників на здійснення захисту своїх прав, а також суттєвого зменшен-ня прав працедавця, який не матиме можливості швидко усунути або звести до мінімуму можливі негативні наслідки від незаконних або необґрунтованих дій (бездіяльності) робітника із самозахисту трудових прав, що, в свою чергу, може призвести до суттєвих мате-ріальних втрат для працедавця і підприємства.

Трудовий процес передбачає наявність спеціальність судових органів і суддів, які здатні кваліфіковано і в найкоротші строки розв’язати спір між робітником та роботодавцем. Сьогодні спеціалі-зовані суди з трудових спорів діють в багатьох країнах: Сполучено-му Королівстві, ФРН, Австрії, Бельгії, Швейцарії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Канаді, Новій Зеландії, Японії, Франції тощо. Умовно можна виділити дві моделі організації судів з трудових спорів. По-перше, суди з трудових спорів створюються на т. зв. двосторонніх паритетних засадах із суддів, які висуваються об’єднаннями підпри-ємців і профспілками. По-друге, склад суду з трудових спорів фор-мується з професійного судді та двох третейських суддів, які при-значаються за поданням роботодавців, їх об’єднань і знову ж таки профспілок. Окреслені моделі організації судів з трудових справ ви-користовуються в різних країнах.

Наприклад, у Франції суди з трудових справ здійснюють свою діяльність на основі описаної вище двосторонньої паритетної мо-делі. Кандидати на посаду судді висуваються окремо організаціями роботодавців і профспілками, вибори також проводяться окремо. При цьому наявність вищої юридичної освіти не є обов’язковим критерієм для обрання судді на посаду. Французькі трудові суди розглядають спори між роботодавцями і робітниками, що виплива-ють з трудового договору, а також позови про відшкодування шкоди, завданої в результаті нещасних випадків на виробництві. Цікаво, що кожен такий трудовий суд складається з двох відділів: бюро прими-рення та судове бюро. На початковому етапі заява з трудових спорів розглядається у бюро примирення, де спір може бути врегульовано шляхом укладення мирової угоди, що фіксується у спеціальному протоколі, який має силу судового рішення. У випадку відсутності узгодженого рішення або ж об’єктивної неможливості досягти згоди в позасудовому порядку трудовий спір розглядається судовим бюроТема 11. Трудові відносини і міжнародне право

з додержанням всіх стандартних процедурно-процесуальних норм, притаманних звичайному судовому процесу. Щоправда, процес по трудових справах у Франції має вельми суттєві особливості, до яких можна віднести: 1) проведення усного провадження; 2) безоплат-ність і швидкість судового провадження; 3) активна і безпосередня участь суддів у дослідження всіх обставин справи і представлених доказів тощо.

Описана модель чимось нагадує ту, що існує сьогодні в Украї-ні, де комісії з трудових спорів виконують роль зазначених бюро з примирення, щоправда, закон за визначених обставин надає право безпосередньо звертатися до суду, минаючи таким чином комісію з трудових спорів, тож вітчизняна модель має швидше гібридний, аніж чітко виражений модельний характер.

Однак є й інші модель. Найбільш чітко вона прослідковуєть-ся на прикладі системи трудових судів Німеччини. Вона включає в себе три інстанції. В першій суди з трудових справ розглядають спори у складі професійного судді й двох громадських суддів. Про-фесійні судді до суду з трудових справ призначаються на підставі за-гальних вимог, що встановлені німецьким законодавством до суддів взагалі, тоді як громадські судді, які, до слова, мають такі самі права, що й професійний суддя у складі трудового суду, призначаються мі-ністром праці країни за поданням профспілок, об’єднань робітників, а також організацій роботодавців. В якості суду другої інстанції ви-ступають палати земельного суду з трудових справ, що розглядають спори у складі професійного судді і двох громадських суддів, при-значених по одному від робітників і роботодавців. Федеральний суд Німеччини з трудових спорів в Касселі виступає в якості суду тре-тьої інстанції, він складається з дев’яти судових колегій, що включа-ють по два професійних судді і два громадських судді, призначених за рекомендацією організацій найманих робітників і профільних об’єднань роботодавців. Трудові суди Німеччини розглядають як індивідуальні, так і колективні трудові спори, зокрема, спори про тлумачення положень трудових угод і колективних договорів, про статус профспілок і представників робітників на підприємстві чи в організації тощо.

Цікаво, що трудові суди першої інстанції в Німеччині у справах про стягнення з роботодавця заборгованості із заробітної плати чи інших передбачених законом чи трудовим договором обов’язкових виплат застосовують спрощений порядок розгляду справи. В цьоТрудове право України

му випадку зацікавлена особа звертається до суду не з позовною за-явою, а із клопотанням про винесення судового наказу про сплату простроченого боргу. На підставі цього клопотання, оформленого в довільній формі, суд видає такий наказ, на оскарження якого даєть-ся строк, що не перевищує одного тижня. Після цього призначаєть-ся строк для усного слухання справи, яка розглядається у звичайно-му порядку. Усне провадження також починається з провадження примирення, якщо ж воно не закінчується успіхом, відкривається спірне провадження по справі, яке відбувається під час одного лише судового слухання, де і вирішується справа. У разі, якщо рішення трудового суду першої інстанції оскаржується до земельного та Фе-дерального суду, рішення останніх по цій справі матиме силу пре-цедентів.

В країнах, де існує інститут громадських суддів, дійшли ви-сновку, що його використання дозволяє досягати максимальної об’єктивності при вирішенні трудових спорів і забезпечення рівно-значного представлення інтересів обох сторін. На думку багатьох ві-тчизняних фахівців, цим інститутом в Україні доцільно було б замі-нити часто неефективні та застарілі комісії з трудових спорів, оцінка діяльності яких сама по собі може зайняти не одну главу книги. Це дозволило б зробити розгляд трудових справ швидким і якісним, а судовий процес – незалежним і неупередженим, що в умовах вітчиз-няних правових реалій є надзвичайно актуальним. Окрім того, ство-ренню повноцінної трудової юстиції також нічого не заважає, позаяк Конституцією України і Законом «Про судоустрій» не встановлено вичерпного переліку спеціалізованих судів, що можуть здійснювати судочинство в Україні, а відтак, передбачено потенційну можливість створення на рівні з господарськими та адміністративними судами, спеціалізованих судових інстанцій з розгляду трудових спорів.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_bd2ae936830f9d0dd2c949c0cb944131, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0