Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 3. Види джерел міжнародного трудового права : Трудове право України : Бібліотека для студентів

§ 3. Види джерел міжнародного трудового права


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

Міжнародно-правове регулювання праці здійснюється способа-ми та засобами, які відомі сучасному міжнародному праву згідно з його засадами та принципами. Правові форми, у яких втілюються рішення міжнародних організацій, регіональних об'єднань та вза-ємні домовленості держав є різноманітними і залежать від джерел та порядку їх прийняття, сфери регульованих ними відносин та деяких інших чинників. Вибір певної форми, у якій здійснюється міжнародно-правове регулювання праці та трудових відносин, ви-значає юридичну силу міжнародних документів, а відповідно, й можливість та обов'язковість їх застосування і юридичну ефектив-ність.

Необхідність, доцільність та можливість правового впливу на міждержавні відносини щодо взаємоузгодження інтересів у сфері праці є матеріальними умовами для прийняття відповідних рішень, які, набуваючи конкретної правової форми, стають джерелами між-народного трудового права.

Основними джерелами міжнародного трудового права є, без-перечно, акти ООН, МОП, правові акти регіональних об'єднань держав та міжнародні договори з питань праці, які укладаються між суверенними державами. Одні з цих документів за своїм характе-ром та змістом є міжнародними договорами, а це означає, що норми таких документів щодо сторін, які є учасниками домовленостей, по-роджують для них відповідні юридичні взаємозобов'язання і передТема 11. Трудові відносини і міжнародне право

бачають контроль та нагляд за їх застосуванням. Інші документи у цій сфері можуть і не мати договірних ознак, а тому положення їх не містять міжнародних зобов'язань для держав, а носять лише про-грамний (декларативно-рекомендаційний) характер.

Єдність та цілісність системи джерел сучасного міжнародного трудового права забезпечується тим, що норми правових докумен-тів, передусім, врегульовують відносини між суб'єктами міжнарод-ного права, що складають інтерес, окреслений сферою правового регулювання праці та трудових відносин, а по-друге, сприяючи по-ліпшенню умов праці, побуту, життєвого рівня працівників та чле-нів їх сімей, вони спрямовані на досягнення соціально-правового ефекту.

Міжнародні документи з питань праці та трудових відносин до-говірного характеру за предметом та об'єктом правового регулюван-ня можна розмежувати на констатуючі та регулятивні. До перших належать багатосторонні договори, які укладаються між державами з метою утворення міжнародних організацій, завдання та функції яких пов'язані з вирішенням питань праці. Як правило, такі догово-ри визначають цілі, керівні принципи та завдання таких організацій, їх структуру та порядок формування керівних органів, форми участі та членства держав, права та обов'язки їх членів, функції та повно-важення організації загалом та її структурних одиниць, процедуру діяльності тощо. Такими документами є Статут Міжнародної орга-нізації праці, окремі положення Статуту ООН та статутні докумен-ти деяких інших міжнародних організацій.

Друга група містить міжнародні договори з конкретних питань праці та трудових відносин, які можуть укладатись як в рамках між-народних організацій та регіональних об'єднань держав, так і між окремими державами на дво- та багатосторонній основах. Угоди з питань праці, що укладаються міжнародними організаціями та ре-гіональними об'єднаннями держав, переважно є багатосторонніми, хоча можуть бути і двосторонніми.

Важливим документом, що належить до системи джерел міжна-родного трудового права вважається Загальна декларація прав лю-дини. Важливими джерелами міжнародного трудового права є також прийнята в рамках ООН «Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації» (1966 p.), яка набула чинності для Укра-їни 7 квітня 1969 p., «Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримі-нації по відношенню до жінок» (1979 p.), діє в Україні з 3 вересняТрудове право України

1981 p., «Конвенція про права дитини» (1989 p.), набула чинності для України 27 вересня 1991 p., «Міжнародна конвенція про захист прав усіх працюючих-мігрантів та членів їх сімей» (1990 p.) тощо.

Питома частка в системі джерел міжнародного трудового права належить документам, прийнятим в рамках МОП. Нормотворча ді-яльність цієї організації полягає, головно, у прийнятті рішень, що мають форму конвенцій та рекомендацій.

Конвенції МОП є міжнародними договорами, що породжують відповідні юридичні зобов'язання перед державами-членами МОП, які їх ратифікували. Рекомендації за своїм характером міжнарод-ними договорами не визнаються і не вимагають ратифікації. Дер-жави, які ратифікували відповідні конвенції, зобов'язані приймати законодавчі акти, що мають сприяти ефективному використанню та застосуванню ратифікованих конвенцій у нормотворчій, право-регулятивній та правореалізаційній діяльності. Рекомендації за своїм змістом та правовою природою є джерелом інформації, про-грамою для удосконалення національного законодавства. Але вже тепер МОП ставить вимогу щодо збільшення ролі рекомендацій як одного з важливих регуляторів та чинників міжнародно-правового забезпечення трудових відносин.

Конвенції і рекомендації МОП приймаються Міжнародною конференцією праці. Порядок їх ухвалення передбачає однакову процедуру. Міжнародне бюро праці попередньо здійснює підготов-ку доповідей, у яких узагальнюється законодавство та практика різ-них країн щодо правового регулювання праці. Всі конвенції та ре-комендації повинні пройти обговорення у спеціальних комітетах і приймаються кваліфікованою більшістю, двома третинами голосів делегатів, присутніх на сесії Міжнародної конференції. Вважається, що така кваліфікована більшість голосів повинна надати прийнятій конвенції, окрім юридичної сили, ще й міжнародного авторитету.

Серед конвенцій МОП, ратифікованих Україною, найважливі-ші такі: Конвенція МОП №29 про примусову чи обов'язкову працю, 1930р. (ратифіковано 09.06.56), Конвенція МОП №47 про скоро-чення робочого часу до сорока годин на тиждень, 1935 р. (ратифі-ковано 09.06.56), Конвенція МОП №100 про рівну оплату чоловіків і жінок за рівноцінну працю, 1951 р. (ратифіковано 09.06.56), Кон-венція МОП №10 про мінімальний вік допуску дітей до роботи в сільському господарстві, 1921 р. (ратифіковано 11.08.56), Конвенція МОП №52 про щорічні оплачувані відпустки, 1936р. (ратифікованоТема 11. Трудові відносини і міжнародне право

11.08.56), Конвенція МОП №59 про мінімальний вік дітей для при-йому їх на роботу в промисловості (переглянута), 1937 р. (ратифі-ковано 11.08.56), Конвенція МОП №60 про вік дітей для прийому їх на непромислові роботі, 1937 р. (ратифіковано 11.08.56), Конвен-ція МОП №79 про обмеження нічної праці дітей і підлітків на не-промислових роботах, 1946 р. (ратифіковано 11.08.56), Конвенція МОП №87 про свободу асоціації і захист права на організацію, 1948 р. (ратифіковано 11.08.56), Конвенція МОП №98 про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів, 1949р. (ратифіковано 11.08.56), Конвенція МОП №95 про охорону заробітної плати, 1949 р. (ратифіковано 30.06.61), Конвенція МОП №111 про дискримінацію в галузі праці і занять, 1958 р. (ратифіко-вано 30.06.61), Конвенція МОП №14 про щотижневий відпочинок на промислових підприємствах, 1921 р. (ратифіковано 29.05.68), Конвенція МОП №106 про щотижневий відпочинок в торгівлі та установах, 1957 р. (ратифіковано 29.05.68), Конвенція МОП №122 про політику в галузі зайнятості, 1964 р. (ратифіковано 29.05.68), Конвенція МОП №138 про мінімальний вік для прийняття на ро-боту, 1973 р. (ратифіковано 07.03.79), Конвенція МОП №142 про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розви-тку людських ресурсів, 1975 р. (ратифіковано 07.03.79), Конвенція МОП №160 про статистику праці, 1985 р. (ратифіковано 03.05.90), Конвенція МОП №144 про тристоронні консультації (міжнародні трудові норми), 1976р. (ратифіковано 17.12.93), Конвенція МОП №2 про безробіття, 1919 р. (ратифіковано 04.02.94), Конвенція МОП №154 про сприяння колективним переговорам, 1981 р. (рати-фіковано 04.02.94) та ін..

Інша група договорів у системі сучасного міжнародного трудово-го права передбачає регулювання праці та трудових відносин на регі-ональному рівні, а саме в рамках Ради Європи, Європейського Союзу, Співдружності Незалежних Держав, Організації американських дер-жав, Організації африканської єдності, Арабської організації праці, Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) тощо.

Регіональні європейські стандарти у сфері праці сформульова-ні, головним чином, на базі Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод (1950 р.) та Європейської соціальної хар-тії (1961 p.).

Ще одним видом джерел міжнародного трудового права вважа-ються двосторонні договори з питань праці та трудових відносин,Трудове право України

які історично утвердилися у системі норм міжнародно-правового регулювання праці. Першою такою угодою, яка регламентувала пи-тання праці, стала угода між Італією та Францією від 15 квітня 1904 р. Вже у 1906 р. в швейцарському катоні Берн було укладено два перших багатосторонніх договори про працю. На відміну від багато-сторонніх угод у сфері праці, які зазвичай охоплюють широке коло об'єктів правового регулювання, двосторонні договори, як прави-ло, укладаються державами з питань взаємного працевлаштування громадян поза межами території держав, а також визначення умов праці та соціального забезпечення трудівників-мігрантів і членів їх сімей. Особливістю двосторонніх договорів з питань праці є те, що вони передбачають тверді юридичні зобов'язання кожної з держав, які виступають сторонами домовленостей, і підлягають ратифікації уповноваженими органами державної влади (здебільшого, парла-ментом).

Сьогодні таких угод укладається безліч в рамках дво- та багато-стороннього співробітництва суверенних членів міжнародного спів-товариства в сферах економіки, праці та правової допомоги.