Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 5. Відповідальність за порушення трудового законодавства і правил з охорони праці : Трудове право України : Бібліотека для студентів

§ 5. Відповідальність за порушення трудового законодавства і правил з охорони праці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

За порушення трудового законодавства та правил з охорони праці встановлена відповідальність як роботодавця, так і посадових осіб, уповноважених ним для здійснення виконавчо-розпорядчої ді-яльності у сфері трудових відносин.

У випадках, коли порушення вимог щодо охорони праці ство-рює загрозу для життя або здоров'я працюючих, приписом держав-них інспекторів з нагляду за охороною праці може бути зупинена експлуатація підприємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів і дільниць, машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва на строк, необхідний для усунення виявлених порушень.

Посадові особи підприємств, установ, організацій, які винні у порушенні чи невиконанні актів законодавства про працю та охоро-ну праці, притягуються до дисциплінарної, адміністративної, мате-ріальної та кримінальної відповідальності в порядку, визначеному законом.

Так, адміністративна відповідальність настає у випадках і в меж-ах, передбачених Кодексом України про адміністративні правопо-рушення. Зокрема, статтею 41 КУпАП встановлено, що порушення вимог законодавства про працю, вимог законодавчих та інших нор-мативних актів про охорону праці посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадянами – власниками підприємств чи уповноваженими ними особами тягне за собою накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кодекс України про адміністративні правопорушення встанов-лює також адміністративну відповідальність за ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди (ст. 41-1); порушення чи невиконання колективно-го договору, угоди (ст. 41-2); ненадання інформації для ведення ко-лективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колек-тивних договорів, угод (ст. 41-3); порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості (ст. 93) тощо. У цих випадках на винних може бути накладено штраф від одного до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Тема 10. Державне управління, нагляд і контроль у сфері праці

Від імені органів спеціально уповноваженого центрального ор-гану виконавчої влади з нагляду за охороною праці розглядати спра-ви про адміністративні правопорушення і накладати адміністратив-ні стягнення (за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, щодо безпечного ведення робіт у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам спеціально уповноваженого цетрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, а також невиконання законних вимог органів спе-ціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці) мають право:

-          державні інспектори – штраф до семи неоподатковуваних міні-мумів доходів громадян;

-          головні інспектори, начальники інспекцій спеціально уповнова-женого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охо-роною праці та їх заступники – штраф до восьми неоподаткову-ваних мінімумів доходів громадян;

-          начальники управлінь і відділів спеціально уповноваженого цен-трального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники – штраф до дев'яти неоподатковуваних мініму-мів доходів громадян;

-          керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконав-чої влади з нагляду за охороною праці та його заступники – штраф до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Відповідно до ст.ст. 287, 288 КУпАП постанову про накладення

адміністративного стягнення у вигляді штрафу може бути оскарже-но особою, щодо якої її винесено – посадовій особі інспекції вищого рівня або до місцевого суду, рішення якого є остаточним. Скаргу на постанову про накладення штрафу може бути подано протягом де-сяти днів з дня винесення постанови.

Постанова про накладення штрафу є обов'язковою для виконан-ня особою, щодо якої її винесено, і підлягає виконанню з моменту її винесення. При оскарженні або опротестуванні постанови вона підлягає виконанню після залишення скарги або протесту без задо-волення.

Якщо негайне виконання постанови про накладення штрафу є неможливим, посадова особа інспекції, яка винесла постанову, може відстрочити виконання постанови на строк до одного місяця.

Штрафи накладаються також на підприємства, установи і орга-нізації:Трудове право України

а)         які здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії,

у разі порушення норм, правил і стандартів з безпеки або умов

дозволів на ведення робіт, якщо ці порушення завдали або могли

завдати шкоди здоров'ю людей чи навколишньому природному

середовищу (ст. 82 Закону України «Про використання ядерної

енергії та радіаційну безпеку»);

б)         за порушення встановлених законодавством вимог пожежної

безпеки, невиконання приписів посадових осіб органів держав-

ного пожежного нагляду (ст. 35 Закону України «Про пожежну

безпеку»);

в)         за порушення санітарного законодавства, зокрема за передачу

замовникові або у виробництво і застосування конструктор-

ської, технологічної та проектної документації, що не відповідає

вимогам санітарних норм; за реалізацію продукції, забороненої

до випуску і реалізації посадовими особами органів, установ і

закладів державної санітарно-епідеміологічної служби; за ви-

пуск, реалізацію продукції, яка внаслідок порушення вимог

стандартів, санітарних норм є небезпечною для життя і здоров'я

людей; за реалізацію на території України імпортної продукції,

яка не відповідає вимогам стандартів щодо безпеки для життя

і здоров'я людей, санітарних норм, що діють в Україні; за ухи-

лення від пред'явлення посадовим особам державної санітарно-

епідеміологічної служби продукції, яка підлягає контролю (ст.

46 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміч-

ного благополуччя населення»).

Кримінальна відповідальність осіб, винних у порушенні законо-давства про працю і правил охорони праці, передбачена Криміналь-ним кодексом України. Зокрема, кримінальній відповідальності підлягають особи, винні: у незаконному звільненні з роботи з осо-бистих мотивів працівників (у тому числі неповнолітніх, вагітних жінок, матерів, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів) (ст. 172); грубому порушенні угоди про працю шля-хом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою (ст. 173); примушуванні до участі у страйку або перешкоджанні участі у страйку шляхом насильства чи погрози застосування насильства (ст. 174); безпідставній невиплаті заробітної плати більше ніж за один місяць або внаслідок нецільово-го використання коштів, призначених для виплати заробітної пла-ти (ст. 175); порушенні вимог законодавчих та інших нормативноТема 10. Державне управління, нагляд і контроль у сфері праці

правових актів про охорону праці (ст. 271), правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві (ст. 272), правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах (ст. 273), правил ядерної або радіаційної безпеки (ст. 274), правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної екс-плуатації будівель і споруд (ст. 275), якщо ці порушення заподіяли шкоду здоров'ю потерпілого, спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки.

За вчинення цих злочинів Кримінальний кодекс України перед-бачає різні види покарань: штраф, позбавлення права обіймати пев-ні посади чи займатися певною діяльністю, виправні роботи, арешт, обмеження волі та позбавлення волі на певний строк. Конкретний вид, розмір або строк покарання призначається судом у межах, ви-значених санкцією статті Кримінального кодексу України, що пе-редбачає відповідальність за вчинений злочин, з врахуванням сту-пеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного та обставин, що пом'якшують та/або обтяжують покарання.

Питання для самоконтролю

1.         Дайте визначення поняттю «зайнятість». Яким чином здійсню-ється державне управління сферою праці й зайнятості?

2.         Що таке нагляд і контроль за додержанням трудового законо-давства? Які їх види Вам відомі?

3.         Які органи і в яких межах уповноважені здійснювати нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю від імені держави?

Які інституції можуть здійснювати громадський контроль за до-держанням законодавства про працю? Яка роль такого контр-олю у справі забезпечення режиму законності у сфері праці?ТЕМА 11. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Великі адміністратори досягають успіху не обмеженнями прав та ужорсткішаннями правил. Вони дають людям можливості. Добре керівництво полягає в тому, щоби стимулювати людей до до-сягнення найвищого рівня їх здібностей, пропонуючи їм можливості, а не зобов’язання. Життя – це можливість, а не обмеження.

Джон Хейдер