Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 4. Громадський контроль за додержанням законодавства про працю : Трудове право України : Бібліотека для студентів

§ 4. Громадський контроль за додержанням законодавства про працю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

магниевый скраб beletage

Поряд з державним наглядом і контролем за дотриманням зако-нодавства про працю суттєву роль має також громадський контроль у цій сфері, що йго здійснюють професійні спілки, трудові колекти-ви, громадські інспектори тощо.Тема 10. Державне управління, нагляд і контроль у сфері праці

Відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки здійснюють громадський контр-оль за виконанням законодавства про зайнятість, виплатою заробіт-ної плати, додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і здорових умов праці, належних ви-робничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівни-ків спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту, виконанням колективних договорів і угод тощо.

У разі загрози життю або здоров'ю працівників профспілки ма-ють право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структур-них підрозділах або на підприємстві в цілому на час, необхідний для усунення загрози життю або здоров'ю працівників.

При порушенні роботодавцями, їх об'єднаннями, органами ви-конавчої влади, органами місцевого самоврядування умов колек-тивного договору, угоди профспілки, їх об'єднання мають право на-правляти їм подання про усунення цих порушень, яке розглядається в тижневий термін. У разі відмови усунути ці порушення або недо-сягнення згоди у зазначений термін профспілки мають право оскар-жити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.

Громадський контроль за додержанням законодавства про пра-цю профспілки здійснюють через свої виборні органи та представ-ників.

Виборний орган первинної профспілкової організації (профспіл-ковий представник) на підприємстві, в установі або організації: 1) укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, зверта-ється з вимогою до відповідних органів про притягнення до відпові-дальності посадових осіб за невиконання умов колективного догово-ру; 2) здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі або організації безпечних та здорових умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установле-них умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків; 3) здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем доку-ментів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей; 4) здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі абоТрудове право України

організації, права користування нарівні з його працівниками наяв-ними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечен-ня житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно зі статутом під-приємства, установи або організації та колективним договором; 5) здійснює контроль за державним соціальним страхуванням праців-ників у призначенні допомоги з соціального страхування, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, турист-ських комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей тощо.

Члени виборних органів профспілок, об'єднань профспілок, а також повноважні представники цих органів мають право безпе-решкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, в установі, організації, де працюють члени профспілок, вимагати і одержувати від роботодавця, іншої посадової особи відповідні доку-менти, відомості та пояснення, що стосуються умов праці, виконан-ня колективних договорів та угод, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників.

Громадський контроль за додержанням законодавства про охо-рону праці поряд з профспілками здійснюють також трудові колек-тиви через обраних ними уповноважених, які мають право безпере-шкодно перевіряти на підприємстві виконання вимог щодо охорони праці та вносити обов'язкові для розгляду роботодавцем пропозиції про усунення виявлених порушень нормативних актів з безпеки і гігієни праці. Для виконання цих обов'язків роботодавець за свій рахунок організовує навчання і звільняє уповноваженого з питань охорони праці від роботи на передбачений колективним договором строк зі збереженням за ним середнього заробітку.

Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничного нагляду для здійснення своїх функцій може залучати на громадських засадах позаштатних державних інспекторів по на-гляду за охороною праці. Організацію та координацію їх діяльності здійснює Департамент та його територіальні управління. Безпосе-редньо роботою позаштатного інспектора керує державний інспек-тор охорони праці, який здійснює нагляд на даному підприємстві за виконанням вимог актів законодавства про охорону праці.

Основним завданням позаштатного інспектора є проведення про-філактичної роботи щодо попередження аварій, виробничого травмаТема 10. Державне управління, нагляд і контроль у сфері праці

тизму і профзахворювань, забезпечення раціонального використання мінеральних ресурсів під час їх переробки, повного і комплексного вилучення корисних копалин, своєчасного і якісного проведення маркшейдерських і геологічних робіт. Позаштатний інспектор здій-снює на громадських засадах нагляд за додержанням у процесі трудо-вої діяльності вимог законодавчих, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів про охорону праці та охорону надр на визначених розпорядженням начальника інспекції підприємствах і об'єктах.

Позаштатному інспектору надається право: 1) за попереднім по-відомленням власника безперешкодно у будь-який час проводити планові та позапланові перевірки об'єктів і підприємств з питань, що відносяться до його компетенції; 2) надсилати (надавати) керів-никам та посадовим особам підприємств обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) установленої форми про усунення пору-шень вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці та охорону надр і отримувати від них повідомлення про вжиті заходи; 3) надавати пропозиції керівникам і посадовим особам під-приємств про зупинку експлуатації об'єктів, окремих виробництв, цехів і дільниць, небезпечних робочих місць, машин, механізмів тощо, а також робіт, пов'язаних з використанням надр до усунення порушень вимог законодавчих та інших нормативних актів про охо-рону праці та охорону надр, якщо ці порушення створюють загрозу для життя або здоров'я працюючих (про такі випадки позаштатний інспектор повинен негайно повідомляти державного інспектора охорони праці); 4) вносити пропозиції керівництву інспекції або державному інспектору охорони праці про притягнення до адміні-стративної відповідальності працівників, винних у порушенні зако-нодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, охорону надр, зберігання, використання та облік вибухових матері-алів; 5) контролювати додержання встановленого порядку допуску працівників до роботи, їх інструктування, навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

Для здійснення громадського контролю за додержанням законо-давства про охорону праці відповідно до Закону України «Про охо-рону праці» на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльності створюється інститут уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.

Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці оби-раються простою більшістю голосів на загальних зборах (конфеТрудове право України

ренції) колективу підприємства або цеху, зміни, дільниці, бригади тощо відкритим голосуванням з числа досвідчених та ініціативних працівників на строк дії повноважень органу самоврядування тру-дового колективу.

З метою створення безпечних і здорових умов праці на виробни-цтві, оперативного усунення виявлених порушень вони здійснюють контроль за відповідністю законодавству про охорону праці, зокре-ма:

-          умов праці на робочих місцях, безпеки технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стану засобів колективного та індивідуального захисту, що ви-користовуються працівниками, проходів, шляхів евакуації та за-пасних виходів, а також санітарно-побутових умов;

-          діючого режиму праці і відпочинку;

-          використання праці жінок, неповнолітніх та інвалідів;

-          забезпеченості працівників спеціальним одягом, взуттям, іншими засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продукта-ми, миючими засобами, організації питного режиму;

-          пільг і компенсацій, що надаються працівникам за роботу з важ-кими та шкідливими умовами праці;

-          відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкоджен-ня їх здоров'я або заподіяння моральної шкоди;

-          проведення навчання, інструктажів та перевірки знань праців-ників з охорони праці;

-          проходження працівниками попереднього і періодичних медич-них оглядів;

-          забезпечення працівників інструкціями, положеннями з охоро-ни праці, що діють в межах підприємства, та додержанням пра-цівниками в процесі роботи вимог цих нормативних актів;

-          своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням та обліком нещасних рипадків та професійних за-хворювань;

-          виконанням наказів, розпоряджень, заходів з питань охорони праці, в тому числі заходів по усуненню причин нещасних ви-падків, професійних захворювань і аварій, визначених у актах розслідування;

використанням фонду охорони праці підприємства за його при-значенням;Тема 10. Державне управління, нагляд і контроль у сфері праці

- наявністю і станом наочних засобів пропаганди та інформації з

питань охорони праці на підприємстві.

Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці ма-ють право: 1) безперешкодно перевіряти стан безпеки і гігієни пра-ці, додержання працівниками нормативних актів з охорони праці на об'єктах підприємства чи виробничого підрозділу, колектив яко-го його обрав; 2) вносити до спеціально заведеної для цього книги обов'язків для розгляду роботодавцем (керівником відповідного структурного підрозділу підприємства) пропозиції щодо усунення виявлених порушень нормативних актів з охорони праці, здійсню-вати контроль за реалізацією цих пропозицій; 3) вимагати від май-стра, бригадира чи іншого керівника виробничого підрозділу при-пинення роботи на робочому місці у разі створення загрози життю або здоров'ю працюючих; 4) вносити пропозиції про притягнення до відповідальності працівників, які порушують нормативні акти про охорону праці; 5) брати участь у перевірках стану безпеки і умов праці, які проводяться посадовими особами органів державного нагляду і громадського контролю за охороною праці, міністерства, відомства, об'єднання, підприємства, місцевих органів державної виконавчої влади; 6) бути представниками трудових колективів з питань охорони праці у місцевих судах.

Рішенням трудового колективу підприємства незалежно від форм власності та видів господарської діяльності з кількістю пра-цюючих 50 і більше осіб відповідно до ст. 26 Закону України «Про охорону праці» може створюватися комісія з питань охорони праці підприємства. Комісія з питань охорони праці є постійно діючим консультативно-дорадчим органом роботодавця та тру-дового колективу, формується на засадах рівного представництва осіб від роботодавця та від трудового колективу і складається з представників роботодавця, профспілок, уповноважених трудово-го колективу, спеціалістів з безпеки, гігієни праці і представників інших служб підприємства. Вона має право здійснювати контр-оль за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці безпосередньо на робочих місцях, забезпеченням працюючих за-собами колективного та індивідуального захисту, змиваючими та знешкоджуючими засобами, лікувально-профілактичним харчу-ванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газова-ною солоною водою та станом використання санітарно-побутових приміщень та ін..Трудове право України