§ 3. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють спеціально уповноважені на те органи та інспекції, які не залежать у своїй діяльності від власника або уповноваженого ним органу (ст. 259 КЗпП України).

Головним серед таких ороанів є Державний департамент на-гляду за додержанням законодавства про працю, що діє у скла-ді Міністерства праці та соціальної політики України, і підвідомчі йому територіальні державні інспекції праці в областях, містах Ки-єві та Севастополі, які входять до складу управлінь праці та зайня-тості населення відповідно обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Вони утворюють єдину систему нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм влас-ності і господарювання.

Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю та територіальні інспекції праці свою діяльність здійсню-ють у взаємодії з органами державного управління охороною праці, органами державної податкової служби, правоохоронними орга-нами, місцевими органами державної виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, профспілковими об'єднаннями, пред-ставниками сторін, які підписали галузеві, регіональні угоди та ко-лективні договори.

Контроль за додержанням законодавства про працю здійснюєть-ся щодо базових інститутів трудового права: прийому на роботу; змі-ни умов трудового договору; припинення трудових правовідносин; ведення трудових книжок; робочого часу і часу відпочинку; оплати праці, гарантій і компенсацій; укладення та виконання галузевих і регіональних угод, колективних договорів; трудових відносин у разі банкрутства та приватизації підприємств; відшкодування шкоди, за-подіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків; праці жінок, мо-лоді, інвалідів та інших категорій громадян, які потребують соціаль-ного захисту; трудової дисципліни і матеріальної відповідальності працівників; виплати працівникам допомоги з державного соціаль-ного страхування тощо.Трудове право України

Відповідно до покладених на них завдань Державний департа-мент нагляду за додержанням законодавства про працю та територі-альні інспекції праці здійснюють, зокрема, такі функції:

1)         контролюють додержання законодавства про працю на підпри-ємствах, вимагають усунення виявлених порушень;

2)         вносять на розгляд власника (керівника) підприємства або упо-вноваженого ним органу, органів державної виконавчої влади пропозиції, спрямовані на усунення і попередження порушень законодавства про працю, а у необхідних випадках доводять їх до відома органів прокуратури;

3)         складають у випадках, передбачених законодавством, протоколи про адміністративні правопорушення вимог законодавства про працю, а також розглядають справи про адміністративні право-порушення та накладають адміністративні стягнення згідно із законодавством;

4)         сприяють організації правового навчання власників (керівни-ків) підприємств або уповноважених ними органів та прове-денню роз'яснювальної роботи щодо законодавства про працю тощо.

Посадовим особам Державного департаменту нагляду за додер-жанням законодавства про працю та територіальних інспекцій праці надається право:

-          безперешкодно відвідувати підприємства з метою контролю за дотриманням законодавства про працю;

-          знайомитися з документами та одержувати від міністерств, ін-ших центральних та місцевих органів державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств копи наказів, розпоряджень, протоколів, дані обліку і звітності та ін-формацію з питань додержання законодавства про працю, інші документи і відомості, необхідні для виконання інспекцією сво-їх завдань;

-          у разі виявлення порушень законодавства про працю давати власнику (керівнику) підприємства або уповноваженому ним органу приписи про їх усунення. Приписи посадових осіб ін-спекції підлягають обов'язковому виконанню з повідомленням у місячний термін про вжиті заходи; Важливе місце серед органів нагляду і контролю за додержанням

законодавства про працю займають органи державного нагляду за охороною праці, зокрема Державний департамент промислової безТема 10. Державне управління, нагляд і контроль у сфері праці

пеки, охорони праці та гірничого нагляду Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України.

Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду як урядовий орган державного управління у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодав-ства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією. Органи Державного департаменту здійснюють державний нагляд за дотри-манням законодавства про охорону праці. Згідно положень Закону України «Про охорону праці» і Кодексу України про надра на нього покладено також обов'язки по здійсненню гірничого нагляду, що включає в себе державний нагляд за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною, а також використан-ням і переробкою мінеральної сировини.

Основними завданнями Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду у сфері охорони праці є: 1) комплексне управління охороною праці на державному рівні; 2) реалізація державної політики у сфері охорони праці та виробни-чої безпеки, державний нагляд за додержанням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також за проведенням робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх охороною, використанням і пере-робкою мінеральної сировини; 3) координація робіт з профілактики травматизму невиробничого характеру; 4) проведення експертизи проектної документації та видача дозволів на введення в експлуа-тацію нових і реконструйованих підприємств, об'єктів і засобів ви-робництва.

Цей орган відповідно до покладених на нього завдань:

а)         організовує та здійснює державний нагляд за додержанням у

процесі трудової діяльності вимог законодавства, міжгалузевих,

галузевих та інших нормативно-правових актів про охорону

праці;

б)         розробляє за участю міністерств та інших центральних органів

виконавчої влади і профспілок проект «Національної програми

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого серед-

овища», організовує її виконання;

в)         здійснює державний нагляд за безпечним проведенням робіт на

виробництвах та об'єктах підвищеної небезпеки; за своєчаснимТрудове право України

забезпеченням спецодягом, іншими засобами колективного та індивідуального захисту працівників відповідно до нормативно-правових актів; за безпечним проведенням робіт з утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів, виробів ракетної техніки тощо.

Посадові особи Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, його територіальних управлінь та державних інспекцій відповідно до своїх повноважень мають пра-во: 1) безперешкодно в будь-який час без попереднього повідомлен-ня відвідувати підконтрольні підприємства, установи і організації для перевірки додержання вимог законодавства про охорону праці та надр, одержувати від власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію з цих питань; 2) надсилати (надавати) керівникам та посадовим особам підприємств, установ і організацій, Ради міні-стрів Автономної Республіки Крим, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень вимог законодав-ства про охорону праці та надр; 3) зупиняти до усунення порушень вимог законодавства про охорону праці експлуатацію підприємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів і дільниць, машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, а також роботу, пов'язану з використанням надр, якщо ці порушення ство-рюють загрозу життю або здоров'ю працюючих; 4) контролювати додержання встановленого порядку допуску працівників до роботи, їх інструктування, навчання та перевірку знань з питань охорони праці та ін..

Спеціально уповноваженим центральним органом державної виконавчої влади, що здійснює контроль і нагляд за додержанням санітарного законодавства, державних стандартів, критеріїв та ви-мог, спрямованих на забезпечення санітарного та епідемічного бла-гополуччя населення, відповідно до ст. 31 Закону України «Про за-безпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» є центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я – Міністерство охорони здоров'я України.

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд – це діяльність органів, установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної служби щодо контролю за дотриманням юридичними та фізични-ми особами санітарного законодавства з метою попередження, ви-явлення, зменшення або усунення шкідливого впливу небезпечнихТема 10. Державне управління, нагляд і контроль у сфері праці

факторів на здоров'я людей. Основними завданнями цієї діяльності є: 1) нагляд за організацією і проведенням підприємствами, устано-вами, організаціями санітарних і протиепідемічних заходів; 2) на-гляд за дотриманням роботодавцями санітарного законодавства; 3) проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи умов праці, гігієнічної регламентації небезпечних факторів і видача дозволів на їх використання.

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється за допомогою вибіркових перевірок дотримання санітарного законо-давства за планами органів, установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, а також позапланово залежно від санітар-ної, епідемічної ситуації та за заявами громадян.

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами санітар-ного законодавства, контроль за проведенням санітарних і протиепі-демічних заходів, виконанням програм профілактики захворювань, охорони здоров'я населення у межах відповідних територій здійсню-ють головні державні санітарні лікарі Автономної Республіки Крим, областей, міст, районів та їх заступники, головні державні санітарні лікарі на транспорті та їх заступники, а також головні державні сані-тарні лікарі об'єктів з особливим режимом роботи.

Нагляд за додержанням роботодавцями законодавства про по-жежну безпеку називається державним пожежним наглядом. Він здійснюється державною пожежною охороною. Пожежна охорона створюється з метою захисту життя і здоров'я працівників, підтри-мання належного рівня пожежної безпеки на підприємствах, в уста-новах і організаціях.

Основними завданнями пожежної охорони є: 1) здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог; 2) запобігання пожежам і нещасним випадкам на них; 3) гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха.

Управління системою державної пожежної охорони здійснює Державний департамент пожежної безпеки, що діє у складі Мініс-терства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захис-ту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Органи державного пожежного нагляду відповідно до покладе-них на них завдань: 1) розробляють з участю міністерств та іншихТрудове право України

центральних органів державної виконавчої влади і затверджують загальнодержавні правила пожежної безпеки, які є обов'язковими для всіх роботодавців та працівників; 2) встановлюють порядок опрацювання і затвердження положень, інструкцій та інших норма-тивних актів з питань пожежної безпеки, що діють на підприємстві, в установі та організації, розробляють типові документи з цих питань; 3) здійснюють контроль за додержанням вимог актів законодавства з питань пожежної безпеки роботодавцями, керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ та організацій тощо.

Державний нагляд за ядерною та радіаційною безпекою на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» здійснює Міністерство охорони навколишнього природного серед-овища, Державний комітет ядерного регулювання та підпоряд-ковані йому державні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки.

Основними завданнями Держатомрегулювання є здійснення державного регулювання безпеки використання ядерної енергії, а також державного нагляду за дотриманням законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог ядерної та радіаційної безпеки.

Уповноважені державні інспектори мають право: 1) безпере-шкодно і в будь-який час відвідувати підприємства, установи та ор-ганізації, незалежно від форм власності, для перевірки дотримання законодавства про використання ядерної енергії; 2) надсилати ке-рівникам підприємств, установ та організацій, їх посадовим особам, керівникам органів виконавчої влади і місцевого самоврядування розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків у сфері безпеки використання ядерної енергії; 3) застосовувати фі-нансові санкції, обмежувати, припиняти чи зупиняти експлуатацію підприємств, установ, організацій і об’єктів у разі порушення ними вимог щодо ядерної та радіаційної безпеки тощо.

Державний контроль за дотриманням законодавства про працю на відповідних територіях здійснюють також місцеві державні адмі-ністрації та виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

Місцеві державні адміністрації відповідно до ст. 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» в межах, визначених Конституцією та законами України, здійснюють на відповідних те-риторіях державний контроль за охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці.Тема 10. Державне управління, нагляд і контроль у сфері праці

Для реалізації наданих повноважень вони мають право проводити перевірки стану додержання Конституції України та законів Украї-ни, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, орга-нізацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і під-порядкування (ст. 28 Закону).

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») нале-жать повноваження щодо: 1) здійснення контролю за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях, а також за якістю проведення атестації робочих місць, за умовами праці та на-дання працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах праці; 2) участі у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, уста-нов та організацій, розташованих на відповідній території; 3) реєстра-ції колективних договорів та угод, здійснення контролю за їх вико-нанням; 4) здійснення контролю за поданням відповідно до закону підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад).

Нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів Ка-бінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, органами державного і господарського управління та контролю, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами, їх виконавчими органами, військовими частинами, політичними партіями, громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами і організаціями не-залежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та громадянами здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами (ст. 1 За-кону України «Про прокуратуру»).

Предметом нагляду за додержанням і застосуванням законів є:

1)         відповідність актів, які видаються підприємствами, установа-ми, організаціями та посадовими особами, вимогам Конституції України та чинним законам;

додержання законів про соціально-економічні права і свободи громадян та їх захист, якщо законом не передбачений інший по-рядок захисту цих прав.Трудове право України

Перевірка виконання законів проводиться за заявами та інши-ми повідомленнями про порушення законності, що вимагають про-курорського реагування, а за наявності приводів – також з власної ініціативи прокурора.

При здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і за-стосуванням законів прокурор має право: 1) безперешкодно за по-свідченням, що підтверджує займану посаду, входити у приміщення підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, підпорядкованості чи належності; 2) мати доступ до документів і ма-теріалів, необхідних для проведення перевірки, вимагати для пере-вірки рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти і до-кументи роботодавця, одержувати інформацію про стан законності та заходи щодо її забезпечення; 3) вимагати від керівників прове-дення перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих і підконтроль-них підприємств, установ, організацій та інших структур незалежно від форм власності, а також виділення спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих експертиз; викликати посадових осіб та інших працівників, вимагати від них усних або письмових пояснень щодо порушень закону тощо.

При виявленні порушень закону прокурор або його заступник у межах своєї компетенції мають право:

-          опротестувати акти роботодавця, а також рішення і дії посадо-вих осіб;

-          порушувати в установленому законом порядку кримінальну справу, дисциплінарне провадження або провадження про адмі-ністративне правопорушення;

-          давати приписи про усунення очевидних порушень закону;

-          вносити подання посадовим особам підприємства, установи, організації про усунення порушень трудового законодавства та умов, що їм сприяли;

-          звертатись до суду із заявами про захист прав і законних інтер-есів працівників і роботодавців.