Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
§ 2. Поняття та основні види нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю : Трудове право України : Бібліотека для студентів

§ 2. Поняття та основні види нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю є особливою формою правозастосовної діяльності спеціально упо-вноважених органів, що спрямована на захист трудових прав та ін-тересів громадян і їх колективів.

Отже, нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю – це діяльність компетентних державних та громадських ор-ганів чи їх представників, спрямована на захист трудових прав пра-цівників. У процесі цієї діяльності вони попереджують і виявляють порушення законодавства про працю з боку роботодавця, уповно-важених ним осіб і працівників, поновлюють трудові права праців-ників та притягують до відповідальності винних у порушенні цих прав.

Терміни «нагляд» і «контроль» вживаються у законодавстві пе-реважно як рівнозначні, у нерозривній єдності, чим, до слова, під-креслюється спільність цілей і задач, що стоять перед відповідни-ми органами. Однак відмінності між органами нагляду і органами контролю все ж є, і вони знаходяться переважно у площині компе-тенції і функцій, що їх вони здійснюють, в методах виявлення по-рушень і способах реагування на них.

Нагляд здійснюється наглядовим органом за діяльністю посадо-вих осіб і органів, що не перебувають у його підпорядкуванні. По-вноваження органу нагляду мають владний характер і чітко визна-чені в нормативно-правових актах; ці повноваження передбачають прийняття правоохоронного акта індивідуального значення, який містить вимогу усунути правопорушення або передбачає міру пока-рання (містить санкцію).

Контроль є частиною організаційно-виконавчої діяльності і спрямований на прийняття організаційно-виконавчих актів. Він має за мету надати допомогу підконтрольним органам у здійсненні управлінської діяльності. Контроль за дотриманням трудового за-конодавства здійснюється як державними органами, так і громад-ськими організаціями та уповноваженими трудових колективів. На відміну від нагляду, контроль може здійснюватися як щодо підпо-рядкованих в адміністративному сенсі підприємств, установ, орга-нізацій та посадових осіб, так і щодо тих, які не знаходяться у без-посередній адміністративній підпорядкованості в органів, що йогоТрудове право України

здійснюють. Крім того, акти органів контролю можуть видаватися і за відсутності правопорушень, що свідчить про їх превентивний та рекомендаційний характер.

Таким чином, нагляд за дотриманням трудового законодавства означає перевірку законності рішення роботодавця (уповноважених ним осіб), а контроль – перевірку цього рішення з огляду не лише законності, але й доцільності. Адже з посиленням договірних засад у регулюванні трудових відносин з'являється реальна можливість приймати в межах чинного законодавства найбільш ефективні рі-шення. Це тягне за собою підвищення відповідальності роботодавця (уповноважених ним осіб) не лише за законність, але й за доціль-ність прийнятих рішень.

Правовідносини нагляду завжди мають державно-владний ха-рактер, оскільки один з його суб'єктів (орган нагляду) наділяється державою владними повноваженнями щодо другого (роботодавця). Такий стан суб'єктів є характерним для адміністративно-правових відносин.

Окрім того, правовідносини з нагляду і контролю за додержан-ням законодавства про працю та охорону здоров'я на виробництві виникають не за згодою сторін (що характерно для трудових право-відносин), вони можуть виникати і всупереч бажанню другої сто-рони. У зв'язку з цим, у науковій літературі зазначається, що пра-вовідносини з нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю є адміністративно-правовими і щодо трудових право-відносин виступають як зовнішні, пов'язані з організацією процесу праці на підприємстві, в установі, організації та застосуванням праці найманих працівників. Виняток становлять лише правовідносини з громадського контролю за додержанням трудового законодавства, оскільки його суб'єкти (роботодавці, професійні спілки, трудові колективи) не наділені владними повноваженнями, крім випадків, встановлених трудовим законодавством.

Про адміністративно-правовий характер правовідносин з на-гляду і контролю за додержанням законодавства про працю також свідчить і зміст даних правовідносин, який полягає в тому, що на-глядовий орган може дати власникові підприємства, установи, ор-ганізації (уповноваженому ним органу) від імені держави владні розпорядження, котрий повинен безумовно їх виконати, а у разі по-рушення законодавства про працю та охорону здоров'я на виробни-цтві застосувати заходи адміністративного стягнення.Тема 10. Державне управління, нагляд і контроль у сфері праці

Проте, незважаючи на відверто публічний характер відносин на-гляду і контролю за додержанням законодавства про працю, норми трудового законодавства, які їх регулюють, є охоронними по суті і насправді складають особливий правовий інститут. Ці норми регу-люють відносини щодо охорони трудових прав працівників, забез-печують дотримання регулятивних норм трудового права. Охорон-ні відносини є самостійним видом суспільних відносин, які тісно пов'язані з трудовими відносинами, оскільки в окремих випадках передують їм та існують паралельно з ними.

Варто додати, що сфера здійснення нагляду і контролю не об-межується власне трудовими правовідносинами, а поширює свою дію на всі правовідносини в сфері застосування праці. Тому нагляд і контроль здійснюється не лише за додержанням трудового законо-давства, але й за додержанням законодавства про працю.

Норми про нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю містяться в главі XVIII Кодексу законів про працю, і знахо-дять свою деталізацію у багатьох актах спеціального законодавства.

Аналіз законодавства і практики його застосування дозволяє виокремити такі основні види нагляду і контролю: державний, осо-бливими різновидами якого є відомчий і муніципальний; судовий, де необхідно виділити перш за все нагляд за дотриманням консти-туційних прав і свобод працівника; прокурорський нагляд, який займає проміжне місце між державним і судовим, і нарешті – гро-мадський контроль. Всі вони здійснюються різними органами, що наділені відповідною компетенцією, яку поширюють на власне коло підконтрольних суб’єктів.

Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю проводиться у двох основних сферах: сфері встановлення умов пра-ці та сфері застосування вже встановлених умов праці.

За умов суттєвого розширення локального і автономного (індивідуально-договірного) регулювання трудових відносин зрос-тає значення нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю при встановленні умов праці. Тут він спрямований на вста-новлення відповідності правил і норм локального характеру вимо-гам ст. 9 КЗпП України, яка, як вже зазначалося раніше, забороняє погіршувати становище працівників порівняно із тим, як його га-рантує кожному чинне законодавство України про працю.

Другим напрямом наглядово-контрольної діяльності є сфера застосування норм чинного трудового законодавства. Йдеться тутТрудове право України

насамперед про відповідність правозастосовчих документів (наказів про прийняття, переведення і звільнення працівників, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності та ін.) законодавству і ло-кальним нормативним актам.

Кожен з названих напрямів передбачає превентивний (попе-реджувальний), поточний і наступний нагляд і контроль. Мета превентивного нагляду і контролю полягає в тому, щоб попере-дити порушення законодавства, тобто не допустити прийняття незаконних рішень. Прикладом такого нагляду і контролю у сфе-рі встановлення умов праці є участь виборного органу первин-ної профспілкової організації (профспілкового представника) у розробці та прийнятті локальних нормативних актів, а у сфері застосування умов праці – розгляд тим самим органом подань адміністрації. У процесі попереджувального нагляду і контролю перевіряється законність і доцільність (в межах законності) рі-шень роботодавця.

Наступний нагляд і контроль має за мету виявити допущені пору-шення трудового законодавства і поновити права працівника. Окре-мо варто звернути увагу на виявлення прихованих (латентних) пору-шень. Наприклад, про неправомірне надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати та їх неналежне оформлення.

Що стосується поточного нагляду і контролю, то він може бути або попереднім (якщо відповідне рішення ще не прийнято), або на-ступним (якщо це рішення уже відбулося).

Основним методом роботи при здійсненні державного нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю є проведення періодичних перевірок підприємств, установ, організацій. Залежно від їх конкретних завдань, мети і тривалості перевірки поділяються на три види: оперативні, цільові і комплексні.

Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці в Україні здійсню-ють: Державний департамент нагляду за додержанням законодав-ства про працю, Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Державний комітет ядерного регулювання, Державний департамент пожежної безпеки, Дер-жавна санітарно-епідеміологічна служба тощо. Вищий нагляд здійснюють Генеральний прокурор України і підпорядковані йому прокурори.Тема 10. Державне управління, нагляд і контроль у сфері праці